Υπερφορολογούν τους πολλούς και ανταμείβουν τους δικούς τους Ετοιμάζονται για αυξήσεις σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και μετακλητούς

Ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο που είχαν επιβληθεί το 2015 - Θα διατεθούν €143 εκατ. για αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους - Δείτε παραδείγματα

Αυξήσεις φέρνει το 2018 σε χιλιάδες δημοσίους, μετακλητούς και δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς από φέτος «ξεπαγώνουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο, που είχαν επιβληθεί με το νόμο 4354 του 2015.


Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι την 1.1.2018 έληξε η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων είχε επιβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, ακόμα όσους διορίστηκαν μετά την 31.12.2015.

Ωστόσο η διετία της αναστολής κάθε μισθολογικής εξέλιξης έληξε στις 31.12.2017 και, πλέον, οι ωριμάνσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα υπολογίζονται κανονικά (κάθε 3 χρόνια για Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάθε 2 χρόνια για τους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Αυτό σημαίνει αύξηση δαπάνης για το δημόσιο ύψους περίπου 143 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Στην τσέπη πάντως οι αυξήσεις θα φτάσουν «ψαλιδισμένες», επειδή αυξάνονται αντίστοιχα οι κρατήσεις φόρων και εισφορών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται επίσης η μισθολογική εξέλιξη α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον (ν.4354/2015) και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Παραδείγματα

α) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες ο οποίος είχε καταταχθεί στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου και τούτο διότι, τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη.

β) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2017 κατέχει το ΜΚ 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά την 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 60€ στο βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες ενώ με αίτησή του μετά την 1-1-2016 ζήτησε την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως από 1-1-2018 δικαιούται προώθηση κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια.

Ο υπάλληλος αυτός μετά την 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, προωθείται κατά 2 ΜΚ, κατατάσσεται στο 5 ο ΜΚ και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των 2 κλιμακίων (118€), καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη με το ν.4354/2015. Για την αλλαγή του επόμενου ΜΚ, θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει και προσωπική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.


Στις διατάξεις αυτές υπάγονται όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:

α) των φορέων γενικής κυβέρνησης

β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.)

γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο. Κ. Α.),

δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,

ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 (Α'314),

η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,

ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,

ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),

ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

ιε) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α' 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ιστ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοίσυνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,

ιζ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε. Τ. Ε. Π.) των Α. Ε. Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195) και

ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Πηγή: www.newmoney.gr
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

9 σχόλια :

 1. ΩΡΑΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πως θα δουλεψουν δηλαδη περικαλω?
   Εκτος αν ενοεις οτι καθως κλεινουν αβερτα κουβερτα τα μαγαζια ε θα φωναξει ο ιδιοκτητης κανενα μπογιατζη να παρει χρωματα να το βαψει να το σενιαρει να του βαλει ενα ενοικιαζετε να κανει παρεα με τα παραδιπλα που περιμενουν και αυτα τα ερμα να ενοικιασθουν ε? αυτο θα εννοιεις μπαγασακο.

   Διαγραφή
 2. ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ.....ΨΗΦΟΥΣ......ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ........ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο.......ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;..........ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ.........ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕ..........ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΑΣ.....ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.......ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ........ΜΙΖΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ.........ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ......ΚΑΤ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ.........ΤΑ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ........ΖΗΣΕ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕ 600 ΕΥΡΩ............ΤΩΡΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.......Ειναι μακραν (κατα την γνωμη μου) το αποκρουστικοτερο οικονομικο εγκλημα που ξεκινα ως ηθικη και συνειδησιακη αναπηρια!!!Μονο ετσι μπορει να ονοματισθει η ασυδοτη νομη μισθων και οικονομικων οφεληματων καθε μορφης χωρις την ευεργετικη επενεργεια των δυναμεων της αγορας.Δοτοι ασυδοτοι μισθοι χωρις αναλογικοτητα με τους αντιστοιχους μισθους της ελευθερης ανταγωνιστικης αγορας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ της οικονομιας.Η βαση του συστηματος ενω η δημοσια οικονομια ειναι ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ !!!Ας πιασουμε ενα παραδειγμα πολυ -πολυ- πολυ συνοπτικα.........Ποσο στοιχιζει μια μεση νηπιαγωγος(η πιο αθωα περιπτωση) ας πουμε στο κρατος για ολο τον εργασιακο της βιο αλλα και ως συνταξιουχος σε τιμες σημερινες . Ας προσεγγισουμε λιγο στο περιπου τα νουμερα.(Αναλυση του 2013) 1) ετησιοι μισθοι& εργοδοτικες εισφορες περιπου 24000€ επι 25 χρονια συνολο 600000€. 2)Ωραριο εργασιας ανα εβδομαδα το πολυ 19 ωρες δηλ. 22800 ωρες εργασιας στα 25 χρονια συνολικα.3)Συνταξιοδοτηση στα 50. Ετησια συνταξη 17000€ περιπου λογω και των περικοπων(περιλαμβανεται και η περιθαλψη χαριζουμε και το εφαπαξ).30χρονια μεχρι τα 80 επι 17000€ συνολο 510000€. 4)Γενικο Συνολο εσοδων ολου του εργασιακου βιου 1110000€. 5)Πραγματικη αμοιβη ωρομισθιου 48€/ωρα. ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΙΤ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 6-7€.ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΕΣ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ 7€/ΩΡΑ!!!!!!Γιατι τοσο κυριες και κυριοι κοστολογειται η ωρα εργασιας τους στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ.Γιατι τοσο αξιζει!!! Αν δε, αποτιμησουμε σε χρημα τα αυλα αγαθα που απολαμβανει η χρυσοκανθαρη νηπιαγωγος του παραδειγματος σε σχεση με τον βιομηχανικο εργατη η υπαλληλο του ΙΤ η τον ιδιωτη εκπαιδευτικο η διαφορα εξακοντιζεται οχι στο 1 προς 7 αλλα στο 1 προς 10.Η ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ αλλα και την αυτονοητη ηθικη της εργασιας καθοριζεται απο την προσφορα και την ζητηση.Δηλαδη απο την αγορα.Και οχι απο τις διοικητικες αποφασεις υποπτων και κρατικοδιαιτων κυβερνητικων οργανων που πριμοδοτουν τους κομματικους πελατες!! Αντιλαμβανεται κανεις τι εχει γινει και συνεχιζει να γινεται???Μονο μια λεξη ΖΟΦΟΣ.Μεσαιωνας κανονικος!!!! Κρατικοδιαιτοι σε ρολο αδηφαγου κομματικης-πελατειακης και ουσιαστικα αντισυνταγματικης ολιγαρχιας !!.Να μη μιλησω για τα εφαρπαξ για τις κατασκηνωσεις για τις κοπανες και για αναριθμητα προνομια που δεν τα γνωριζουμε γιατι αποκρυπτονται απο τα καθεστωτικα ΜΜΕ.Φυσικα τα παραπανω δεν ισχυουν για ολους ,ισχυουν ομως για παρα πολλους και αυτο ειναι το απαγοητευτικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καταστρέφουν υπέρ φορολογόντας τον ιδιωτικό τομέα για να ταΐζουν τους κομματικούς στρατούς τις μίζες τις κλεψιές και τα συχαμενα κομματόσκυλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άρχισε η Αγορά Ψήφων,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εκλογές έρχονται, Άρχισε η Αγορά ψήφων ,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εκλογές Έρχονται, Άρχισε η Αγορά ψήφων,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. αφου οι πολλοι ειναι εντελως ηλιθιοι και πληρωνουν χωρις δευτερη κουβεντα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΤΕ, ΕΕ ΤΟΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]