Η « Αγάπη » Του Χριστιανισμού όπως την διδάσκει το ιερό Ευαγγέλιο !!!!!( Η Αγία Γραφή , ή ,αν προτιμάτε  η Βίβλος )(Τρομάρα μας )

Ματθαίος 10: 34-37

« Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην· ουκ ήλθον βα­λείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και
νύμφην κατά της πενθεράς αυτής· και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού. Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος·»

      Ματθαίος 16: 28

«αμήν λέγω υμίν, εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βα­σι­λεία αυτού.»,

Απο­στόλου Παύλου: Α΄ Προς Τι­μόθεον 1: 20:

«ων εστιν Υμέναιος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα τω σατανά,[3] ίνα παι­δευ­θώσι μη βλασφημείν.»

Τους Διαολόστειλε κανονικά δηλ

Ματθαίος 13: 24-30 

«Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων· ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τω αγρώ αυτού· εν δε τω καθεύδειν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε ζιζά­νια ανά μέσον του σίτου και απήλθεν. ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και καρ­πόν εποίησε, τότε εφάνη και τα ζιζάνια. προσελθόντες δε οι δούλοι του οικο­δεσπότου είπον αυτώ· κύριε, ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας εν τω σω αγρω; πό­θεν ουν έχει ζιζάνια; ο δε έφη αυτοίς· εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν. οι δε δούλοι είπον αυτώ· θέλεις ουν απελθόντες συλλέξωμεν αυτά; ο δε έφη· ου, μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε άμα αυτοίς τον σίτον· άφε­τε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν καιρω του θερι­σ­μού ερώ τοις θερισταίς· συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακαύσαι αυτά, τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθή­κην μου.»

αναγνωστης
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

24 σχόλια :

 1. Ιδιαίτερη η αγάπη του χριστιανισμού γιά τα παιδιά.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 21 - 19, 20, 21

  -19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ
  μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ
  καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου

  Απόδοση: θα τον πάρουν ο πατέρας και η μητέρα του και θα τον
  οδηγήσουν εις την γερουσίαν της πόλεως, η οποία ευρίσκεται εις την πύλην της
  πόλεως, τόπον του δικαστηρίου.


  -20 καὶ ἐροῦσι τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως αὐτῶν· ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος
  ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν
  οἰνοφλυγεῖ·

  Απόδοση: Εκεί οι γονείς θα είπουν στους πρεσβυτέρους και
  δικαστάς της πόλεώς των· Αυτός ο υιός μας είναι απειθής, φιλόνεικος και
  υβριστής, δεν υπακούει εις τα λόγια μας και μεθοκοπάει εις συμπόσια.


  -21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι
  ἀκούσαντες φοβηθήσονται.

  Απόδοση: Οι άνδρες της πόλεως θα καταδικάσουν τον απειθή υιόν
  να εκτελεσθή δια λιθοβολισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα βγάλετε τον απειθή
  υιόν από ανάμεσά σας, οι δε άλλοι υιοί, όταν ακούσουν, θα καταληφθούν από
  φόβον και θα προσέχουν την συμπεριφοράν των.

  Επειδή όλα σχεδόν τα παιδιά είναι άτακτα (παιδιά είναι!), κατά τον Πανάγαθο πρέπει να λιθοβολιθούν!

  Θρηκεία της αγάπης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟ ,ΕΡΩΤΗΣΗ ? ΕΧΕΙ ΚΑΛΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ Η ΑΘΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ???ΟΧΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ,ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΑΡΩΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΑ.

   Διαγραφή
  2. Διά της πουστιάς επέρχετε σύνχυσης.Πουστοειδώς φερόμενος ο αναγνώστης επιλέγει αποσπασματα και τα ερμηνεύει αυθαίρετα ως γνήσιος μαθητής του γκαίμπελς και των σατανολατρών εργοδοτών του.Μιλά γιά πατρώα θρησκεία και αναφέρετε σεμιά συλλογή δήθεν θρών από όλο τον αρχαίο κόσμο .Σαταν ικό δημιούργημα και αθροισμα θεοποιημένων εγκληματικών και βρωμερών ελατωμάτων του ξεπεσμένου ανθρώπινου είδους .Θεοί μισάνθρωποι ,αιμομίκτες,πόρνοι ,μοιχοί,δολοφόνοι,ανθρωποφάγοικαι εκπρόσωποι κάθε παρεκτροπής συνωθούνται στο πάνθεο της ειδωλολατρείας. Λεί πει μόνο ο ΕΝΑΣ ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ο φιλάνθρωπος ο μόνος Αληθινός . Ας λυσομανούν οι σατανιστές ,ας αλάζουν προσωπεία,υο αφεντικό τους ο σατανας έχει ητηθεί κστά κράτος μετά την ανάστασταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού .Δεν τους μισούμε μισούμε την πλάνη κσι την αμαρτία και προσευχόμαστε γιά τον φωτισμό τους.

   Διαγραφή
 2. Ο Πανάγαθος αγαπά ιδιαίτερα τα μωρά.

  Λέει ο Κύριος: "Θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλήκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στον δρόμο όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο· πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλήκ, και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει, και μη τους λυπηθείς· αλλά, θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα, ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΣ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΕ, και βόδι και πρόβατο, και καμήλα και γαϊδούρι".
  (Σαμουήλ Α', 15: 2-3 ).
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λόγια και πράξεις αγάπης:

  Λόγια του Ιησού:
  " ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει."
  ..... διότι εκείνος που δεν είναι μαζή μου είναι εναντίον (εχθρός) μου και εκείνος ο οποίος δεν συμπορεύεται (δεν συμφωνεί) μαζί μου θα σκορπίσει (εξαφανισθεί).
  (Κατά Ματθαίον, 12: 30)


  Ο Ιησούς καταριέται μια...συκιά, επειδή δεν έκανε σύκα...εκτός εποχής!

  «Και την επόμενη ημέρα, αφού βγήκαν από τη Βηθανία, πείνασε.
  Και βλέποντας από μακριά μια συκιά να έχει φύλλα, ήρθε μη τυχόν βρει σ' αυτή κάτι· και μόλις ήρθε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε, παρά μονάχα φύλλα· επειδή, δεν ήταν καιρός των σύκων.

  Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σ' αυτή: “Κανένας πλέον, στον αιώνα, να μη φάει καρπό από σένα”. Και το άκουγαν αυτό οι μαθητές του»
  (Κατά Μάρκον, 11: 12-14).

  «Κι αμέσως η συκιά ξεράθηκε. Και οι μαθητές βλέποντας θαύμασαν, λέγοντας: “Πώς ξεράθηκε αμέσως η συκιά!”»
  (Κατά Ματθαίον, 21: 19-20).

  Βιοπραγίες Ιησού κατά των μικρεμπόρων στο περίβολον της Συναγωγής.
  Μάρκος 11:15-17, Λουκάς 19:45-46,
  Ματθαίος 21:12-13.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θρησκεία της αγάπης.

  Αγία Γραφή

  Ποιους να σκοτώνετε:
  --Το άτακτο και ανυπάκουο παιδί. Δευτερονόμιον 21: 20-21 (βλ.παραπάνω)
  --Αυτούς που καταρρώνται ή χτυπούν τους γονείς των. Λευιτικόν 20: 9, Έξοδος 21: 15.
  --Τους λάτρεις άλλων θεών. Δευτερονόμιον 13: 6-11.[ εδώ δεν γλυτώνουν Δωδεκαθεϊστές, ούτε Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Βραχμάνοι, Βουδιστές. Την γλυτώνουν όμως άθρησκοι και άθεοι!]

  --Τους πνευματιστές και τις μάγισσες. Λευιτικόν 20: 27, Δευτερονόμιον 13: 6-11, Έξοδος 22: 18.

  --Αυτούς που εργάζονται τα Σάββατα. Έξοδος 35: 2 (ο Μωυσής σκότωσε κά­ποιον γι’ αυτόν τον λόγο), Αριθμοί 15: 32-36. [την γλυτώνουν οι Εβραίοι!]
  --Αυτούς που κατηγορούνται από δύο μάρτυρες για κακοήθεια. Δευτερονόμιον 17: 6.

  --Τα παιδιά και τα μωρά των εχθρών. Αριθμοί 31: 17, Δευτερονόμιον 20: 13, Ψαλμοί 136 (ή 137): 9, Λευιτικόν 26: 29.
  [ τώρα τί φταίνε τα αθώα αυτά πλάσματα, μόνο η χριστιανική αγάπη ξέρει ]

  --Τους Μοιχούς. Λευιτικόν 20: 10.
  --Τους ομοφυλοφίλους. Λευιτικόν 20: 13.

  --Τη γυναίκα που δεν είναι παρθένος όταν παντρεύεται. Δευτερονόμιον 22: 13-21.[εδώ λίγες θα γλυτώσουν!]
  --Αυτούς που έχουν φονικά ζώα. Έξοδος 21: 29.
  --Τους κτηνοβάτες. Έξοδος 22: 19, Λευιτικόν 18: 23, 20: 15-16.

  Ολους του παραπάνω, ο Πανάγαθος δίνει εντολή να τους δολοφονείτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετα τον εβραιοπροδοτη γυφτο το ξυπνηστε καθε ημερα ανεβαζει πληρωμενα μασονικα αρθρα!!! Μιλαμε για πολυ ελληναραδες οι ανθρωποι του γυφτοδασκαλου

   Διαγραφή
  2. *****************************************
   Σε όλα τα παραπάνω έχουν δοθεί κατά καιρούς αποστομωτικές απαντήσεις.

   1) Τα αποσπάσματα παραπλανούν, διότι δεν αποδίδουν ένα ολοκληρωμένο νόημα, δεν αποδίδουν δηλαδή την αλήθεια.

   2) Τα ήθη και έθιμα των Εβραίων της εποχής εκείνης δεν αφορούν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Οι Ορθόδοξοι ακολουθούν τον Χριστό και την διδασκαλία του.

   Ενδεικτικά παραδείγματα:
   α) Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής χρησιμοποιούσαν τον λιθοβολισμό ως μέσον τιμωρίας. Οι Ορθόδοξοι συγχωρούν δεν λιθοβολούν.

   β) Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Οι Ορθόδοξοι τρώνε χοιρινό.
   *******************************************

   Διαγραφή
 5. **************************************************
  Πώς γίνεται η π α ρ α π λ ά ν η σ η μέσω αποσπασμάτων
  Ενδεικτικό παράδειγμα:

  ''Ποιους να σκοτώνετε:
  --Το άτακτο και ανυπάκουο παιδί. Δευτερονόμιον 21: 20-21''

  Αυτά τα περί θανατώσεως του ανυπάκουου και μη επιδεκτικού μαθήσεως παιδιού αφορούν τα ήθη, τα έθιμα και την διαπαιδαγώγηση του ιουδαϊκού λαού, δεν είναι π ρ ο τ ρ ο π ή του Θεού.

  Ιδού το κείμενο που το διαψεύδει:

  ''Εάν ένας Ισραηλίτης έχη υιόν απειθή, φιλόνεικον και υβριστήν, ανυπάκουον εις τα λόγια του πατρός και της μητρός του και ο οποίος, παρά τας παιδαγωγικάς τιμωρίας εκ μέρους των γονέων του, δεν σέβεται και δεν υπακούει εις αυτούς,

  θα τον πάρουν ο πατέρας και η μητέρα του και θα τον οδηγήσουν εις την γερουσίαν της πόλεως, η οποία ευρίσκεται εις την πύλην της πόλεως, τόπον του δικαστηρίου.

  Εκεί οι γονείς θα είπουν στους πρεσβυτέρους και δικαστάς της πόλεώς των· Αυτός ο υιός μας είναι απειθής, φιλόνεικος και υβριστής, δεν υπακούει εις τα λόγια μας και μεθοκοπάει εις συμπόσια.

  Οι άνδρες της πόλεως θα καταδικάσουν τον απειθή υιόν να εκτελεσθή δια λιθοβολισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα βγάλετε τον απειθή υιόν από ανάμεσά σας, οι δε άλλοι υιοί, όταν ακούσουν, θα καταληφθούν από φόβον και θα προσέχουν την συμπεριφοράν των''.

  http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/PD/05.%20Defteronomio.htm

  2) Το κείμενο αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτά αφορούν τα ήθη, τα έθιμα και την διαπαιδαγώγηση του ιουδαϊκού λαού, δεν αποτελούν π ρ ο τ ρ ο π ή του Θεού.
  *********************************************

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ***********************************************
  Η Ορθοδοξία είναι Αγάπη.

  Εάν πεινά ο ε χ θ ρ ό ς σου, πρόσφερέ του ψωμί, εάν διψά,
  δώσε του νερό, να μη νικηθείς από το κακό που σου
  έκανε ο εχθρός σου, αλλά να νικήσεις το κακό με το
  καλό που θα του κάνεις.

  Ο Απόστολος Παύλος
  ***********************************************

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ 2,40 ΕΙΝΑΙ...... ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ.
  ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ, ΕΥΠΙΣΤΙΑ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΘΕ
  ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΖΕΤΕ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,
  ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, ΚΗΦΗΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ, ΤΟ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑΪΖΕΤΕ
  ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΑΙΩΝΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντί να λες αερολογίες, μπορείς να μας πεις κάτι για τις αποστομωτικές απαντήσεις που έδωσε παραπάνω ο σχολιαστής ; ;
   Ο ανωτέρω σχολιαστής επισημαίνει πώς γίνεται η παραπλάνηση. Απαντά με στοιχεία. Είναι γνώστης της Αγίας Γραφής. Δεν τρώει ό,τι του πασάρουν.

   Διαγραφή
  2. Ο μόνος θεός που σκότωνε και έτρωγε παιδιά ήταν ο Κρόνος. Δεν ξέρω όμως αν σκότωνε τα ανυπάκουα ή τα υπάκουα παιδιά.

   Διαγραφή
  3. ***********************************************
   Στους θεούς τους οι ειδωλολάτρες έκαναν και φρικιαστικές ανθρωποθυσίες. Μπορεί να μας πει κάποιος από τους σχολιαστές ή ο ''αρθρογράφος αναγνώστης'' εάν οι ανθρωποθυσίες είναι δείγμα αγάπης προς τον προσφερόμενο ως θυσία συνάνθρωπο;

   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
   *******************************************

   Διαγραφή
  4. ευτυχως που ηρθες εσυ μετα απο 1700 χρονια υπνου και μας ξυπνησες
   που θυσιαζουμε αυριο βοδια στον Δια, να φερω ενα μουσκαρι να το θυσιασουμε, να πνευσει ουριος ανεμος ν' αποπλευσουμε για την Τροια κι αν δεν πνευσει θυσιαζουμε και σενα το γελαδι και θα πνευσει...

   Διαγραφή
 8. Πάλι έσπασαν τα μούτρα τους οι αντιπαθούντες την Ορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα σπάζουν, γιατί η αλήθεια της διδασκαλίας του Χριστού είναι άμεμπτη και άτρωτη.

   Διαγραφή
 9. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *********************************************
   Ο αγώνας μας για ΕΛΛΑΔΑ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι αγών υπέρ πάντων.

   Κολοκοτρώνης:

   "Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι,
   όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι ύστερα
   υπέρ Πατρίδος".

   Ερώτημα:
   Ο Κολοκοτρώνης είναι ένας από αυτούς που χαρακτηρίζεις ως ''ΕΒΡΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ'' ; ; ;
   ************************************************

   Διαγραφή
  2. Πάντως οι Ορθόδοξοι Έλληνες είναι σίγουρο ότι δεν το βάζουν στα πόδια. Το αποδεικνύει διαχρονικά και ο Κολοκοτρώνης.

   Διαγραφή
 10. Η Αγάπη στον χριστιανισμό .
  Στον Λουκά 19: 27 λέγει: «πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου.»,
  Ιωάννης 13: 34-35, «εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους. εν τούτω γνώ- σονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.». Ιωάννης 15: 11-17, «Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα η χαρά η εμή εν υμίν μείνη και η χαρά υμών πληρωθή. αύτη εστίν η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς. μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού. υμείς φίλοι μου έστε, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. ουκέτι υμάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ οίδε τι ποιεί αυτού ο κύριος· υμάς δε είρηκα φίλους, ότι πάντα ά ήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα υμίν. ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ' εγώ εξελεξάμην υμάς, καί έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγητε και καρπόν φέρητε, καί ο καρπός υμών μένη, ίνα ό,τι αν αιτήσητε τόν πατέρα εν τω ονόματί μου, δω υμίν. Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους.».
  Ας κοιτάξομε προσεκτικά τα κείμενα αυτά. Απ’ αυτά βλέπομε ότι, την εντολήν αυτή ο Χριστός την δίνει στους μαθητές του και για του τους μαθητές τους, και ότι είναι μια καινούργια εντολή: «Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως και εγώ αγάπησα εσάς. Έτσι θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές μου.». Περίεργο! Δεν την ήξεραν νωρίτερα;
  Εδώ ο Χριστός τονίζει καθαρά και μόνο στους μαθητές του «αγαπάτε αλλή- λους». Δεν τους είπε να αγαπάνε όλο τον κόσμο αδιακρίτως, αυτούς που δεν γνωρί- ζουν και αυτούς που διαφέρουν! Η νέα εντολή είναι σαφής και δεν έχει να κάνει με τον καθολικό χαρακτήρα της γενικής αγάπης ως Πλατωνικής Ιδέας. Ούτε υπονοείται η αγάπη όλων των ανθρώπων για όλους τους ανθρώπους.
  Είναι λοιπόν μια εσωτερική εντολή, δηλαδή εντολή διά τους εντός της ομάδος των μαθητών. Εκ των υστέρων και κατ’ επέκταση γίνεται εντολή και γι’ αυτούς που θέλησαν να γίνουν μαθητές κατά τις επιταγές του Χριστιανισμού. Είναι δηλαδή εντολή προς τους Χριστιανούς και για τους Χριστιανούς.

  Πράξεις 5: 1-11, «Ανήρ δε τις Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυ- τού επώλησε κτήμα και ενοσφίσατο από της τιμής, συνειδυίας και της γυναι- κός αυτού, και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν. Εί- πε δε Πέτρος· Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσα- σθαί σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου; ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη σή εξουσία υπήρχε; τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω Θεω. ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε, και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. αναστάντες δε οι νεώτεροι συνέστειλαν αυ- τόν και εξενέγκαντες έθαψαν. Εγένετο δε ως ωρών τριών διάστημα και η γυνή αυτού, μη ειδυία το γεγονός, εισήλθεν. απεκρίθη δε αυτη ο Πέτρος· ειπέ μοι, ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε; η δε είπε· ναί, τοσούτου. ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν· τι ότι συνεφωνήθη υμίν πειράσαι το Πνεύμα Κυρίου; ιδού οι πό- δες των θαψάντων τον άνδρα σου επί τη θύρα και εξοίσουσί σε. έπεσε δε πα- ραχρήμα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν· εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν νεκράν, και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής. και εγένετο φόβος μέγας εφ’ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούον- τας ταύτα.».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ***************************************************
   Άντε πάλι τα ίδια. Παράθεση και πάλι
   π α ρ α π λ α ν η τ ι κ ώ ν αποσπασμάτων.
   Βαρέθηκα να σας αποστομώνω !!! Έλεος.

   Ας πάρουμε πάλι ενδεικτικά ένα:

   1) Π.χ. αυτό που αναφέρεις
   ''πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου'',
   το ερεύνησες;;;;
   Είναι αυτή ε ν τ ο λ ή του Χριστού;;;

   Αν ερευνούσες και δεν έτρωγες αμάσητη την τροφή, θα μάθαινες την αλήθεια:

   Αυτά τα λόγια
   τα αντλεί από π α ρ α β ο λ ή του Ιησού για ένα βασιλιά,
   δηλαδή από π λ α σ τ ή ιστορία, που διηγήθηκε ο Χριστός.

   12 Εἶπε λοιπόν, «Κάποιος ἀπὸ εὐγενῆ καταγωγὴν ἐπῆγε σὲ μακρυνὴ χῶρα διὰ νὰ λάβῃ διὰ τὸν ἑαυτόν του βασιλικὴν ἐξουσίαν καὶ ὕστερα νὰ ἐπιστρέψῃ.
   13 Ἀφοῦ ἐκάλεσε δέκα δούλους του, τοὺς ἔδωκε δέκα ἑκατοντάδραχμα καὶ τοὺς εἶπε, «Ἐμπορευθῆτε μὲ αὐτὰ ἕως ὅτου ἐπιστρέψω».
   14 Ἀλλ’ οἱ συμπολῖται του τὸν ἐμισοῦσαν καὶ ἔστειλαν πίσω του πρεσβείαν λέγοντες, «Δὲν θέλομεν νὰ γίνῃ αὐτὸς βασιλεύς μας».
   15 Ὅταν ἐπανῆλθε, ἀφοῦ ἔλαβε τὴν βασιλικὴν ἐξουσίαν, εἶπε νὰ κληθοῦν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς εἶχε δώσει τὰ χρήματα, διὰ νὰ μάθῃ τί εἶχε κερδήσει ὁ καθένας.
   16 Ὁ πρῶτος ἦλθε καὶ εἶπε, «Κύριε, τὸ ἑκατοντάδραχμό σου ἔφερε ἄλλα δέκα ἑκατοντάδραχμα».
   17 Ὁ κύριός του τοῦ εἶπε, «Εὖγε, δοῦλε καλέ, εἰς ἐλάχιστα ἐφάνηκες ἔμπιστος, πάρε ἐξουσίαν ἐπάνω σὲ δέκα πόλεις».
   18 Καὶ ἦλθε καὶ ὁ δεύτερος καὶ εἶπε, «Τὸ ἑκατοντάδραχμό σου, Κύριε, ἔκανε ἄλλα πέντε ἑκατοντάδραχμα».
   19 Εἶπε δὲ εἰς τοῦτον, «Καὶ σὺ ἔχε ἐξουσίαν ἐπάνω σὲ πέντε πόλεις».
   20 Ἦλθε καὶ ἄλλος δοῦλος καὶ εἶπε, «Κύριε, νά τὸ ἑκατοντάδραχμό σου, τὸ ὁποῖον εἶχα φυλάξει σ’ ἕνα μαντῆλι.
   21 Διότι σὲ ἐφοβόμουνα, ἐπειδὴ εἶσαι ἄνθρωπος αὐστηρός· παίρνεις ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔβαλες ἐσὺ καὶ θερίζεις ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔσπειρες».
   22 Ὁ κύριός του τοῦ λέγει, «Πονηρὲ δοῦλε, ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ στόματός σου θὰ σὲ κρίνω. Ἤξερες ὅτι εἶμαι ἄνθρωπος αὐστηρός, καὶ παίρνω ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔβαλα καὶ θερίζω ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔσπειρα.
   23 Γιατὶ λοιπὸν δὲν ἔβαλες τὸ χρῆμα μου εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ ὅταν ἐπέστρεφα, θὰ τὸ εἰσέπραττα μαζὶ μὲ τόκον;».
   24 Καὶ εἰς τοὺς παρευρισκομένους εἶπε, «Πάρτε ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἑκατοντάδραχμο καὶ δῶστέ το σ’ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὰ δέκα ἑκατοντάδραχμα».
   25 Αὐτοὶ τοῦ εἶπαν, «Κύριε, ἔχει δέκα ἑκατοντάδραχμα».
   26 «Σᾶς λέγω, ὅτι εἰς τὸν καθένα ποὺ ἔχει, θὰ δοθοῦν καὶ ἄλλα, ἀπὸ ἐκεῖνον ὅμως ποὺ δὲν ἔχει, θὰ ἀφαιρεθῇ καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει.
   27 Ἀλλὰ ὅσον διὰ τοὺς ἐχθρούς μου αὐτούς, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ εἶμαι βασιλεύς τους, φ έ ρ τ ε τους ἐδῶ
   καὶ σ φ ά ξ τ ε τους μπροστά μου».

   https://sites.google.com/site/kainidiathikineoellinika/loykas19

   2) Κατάλαβες τώρα ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε άκριτα οτιδήποτε, αλλά πρέπει να ερευνούμε την αλήθεια;
   *************************************************

   Διαγραφή
 11. 5.37 Αγαπητέ φίλε,
  Χαμένος χρόνος η προσπάθειά σου να κάνεις διάλογο με επαγγελματίες χριστιανούς (ιερατείο, θεολόγους), το κρατικοδίαιτο κηφηναριό.
  Η ιδέα και μόνο ότι λιγοστεύουν οι οπαδοί, τους εξαγριώνει.
  Το ψωμί τους υπερασπίζονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ποιο ψωμι να χασουμε ρε καραγκιοζη ;
   ολοι παπαδες και θεολογοι ειμαστε αυτοι που σχολιαζουμε ή μηπως περιοριζεται το κηφηναριο στους 10.000 παπαδες και χρεοκοπησε η Ελλαδα απο αυτους;
   και ποιος σε υποχρεωσε να πας με το ζορι στην Εκκλησια και να ριξεις λεφτα στο παγκαρι;
   ή μηπως νομιζεις οτι βριζοντας την θρησκεια μας χτυπας τους παπαδες;
   επρεπε να ντρεπεστε που προσπαθειτε να διχασετε τους Ελληνες, σε εποχες που η ομοψυχια των Ελληνων ειναι το πρωταρχικοτερο και το σπουδαιοτερο οπλο

   Διαγραφή