ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: «ΟΥΑΙ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ»

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΠΕΙ...

«Ὅταν τήν χώρα κυβερνᾶ κυβερνήτης μή Ὀρθόδοξος (βλ. Τσίπρα) θά συμβοῦν πολλά δεινά. Διῶξτε τους Χριστιανοί πρίν σᾶς σφραγίσουν» 

Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ τὴν Ἑλλάδα θὰ κυβερνήσει κυβερνήτης ποὺ ἐπισήμως θὰ δηλώνει ὅτι δὲν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός. Θὰ τὸ δεῖτε γρήγορα θὰ κυβερνήσει γιὰ ένα διάστημα. Ἐσεῖς νὰ μὴν τὸν πιστέψετε σὲ τίποτε, γιατί αὐτὸς καὶ οἱ συνεργάτες του θέλουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἤδη ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους. Θέλουν νὰ χτυπήσουν ἀλύπητα τὴν πατρίδα μας, τόσο ἄσχημα ποὺ δὲν θὰ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὸν ἄνθρωπο.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς


«Σὲ παρακολουθῶ στὶς τελευταῖες συναντήσεις μας Στυλιανὴ καὶ διακρίνω πῶς κάτι πολὺ ἔντονο σὲ ἀπασχολεῖ. Θὰ ἤθελα αὐτὸ ποὺ τελευταῖα σὲ προβληματίζει νὰ τὸ θέσεις ἐνώπιον ὅλων. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι δὲν εἶναι ἡ ζέστη» (31-7-2012) εἶπε χαμογελώντας ὁ γέροντας Βασίλειος μετὰ τὴ γνωστὴ διεισδυτικὴ ματιὰ ποὺ συνήθιζε νὰ ρίχνει πρὸς ὅλους κατὰ τὶς τακτικὲς ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις τους.

-Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε πάτερ νὰ σᾶς τὸ πῶ ἰδιαιτέρως...

-Ὄχι, Ὄχι! Πὲστο νὰ τ’ ἀκούσουν ὅλοι γιατί καὶ ὁ Γιῶργος καὶ ὁ Θωμὰς ἀκόμη καὶ ἡ Παρασκευὴ ἔχουν ἀκριβῶς τὸν ἴδιο προβληματισμὸ καὶ θὰ ἤθελα πάνω σ’ αὐτὸ νὰ μιλήσουμε σήμερα. Κάτι μοῦ ψιθύρισε ὁ Κύριός μας στὸ αὐτὶ γιὰ νὰ σᾶς τὸ μεταφέρω.

-Νά, γέροντα ἀκοῦμε τώρα μὲ τὴν κρίση τὴν οἰκονομικὴ διάφορες προφητεῖες. Θὰ γίνει αὐτό, θά γίνει τὸ ἄλλο, μαζέψτε τρόφιμα, θὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ Τοῦρκοι, θὰ πάρουμε τὴν Πόλη... Δὲν σᾶς κρύβω πὼς ἔχω λίγο μπερδευτεῖ. Μὲ ἐπηρεάζουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούω. 

Ἄλλοι λένε θὰ γίνουν ἐφέτος τὸ 2012 τὰ γεγονότα ἄλλοι τοῦ χρόνου. Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν μέσα μου μία ἀνασφάλεια ἔντονη, τὴν ὁποία ἀσυναίσθητα ἔχω μεταφέρει καὶ στὴν οἰκογένειά μου.

- Γέροντα πέστε μας κάτι γιατί καὶ ἐγὼ προβληματίζομαι, συμπλήρωσε ἡ Παρασκευή.

-Πρὶν ἀπὸ μέρες παιδιά μου, τὸ κατώφλι αὐτοῦ τοῦ φιλόξενου σπιτιοῦ πέρασε ἕνας ψηλὸς ξερακιανὸς καλόγερος καὶ ζήτησε νὰ μὲ δεῖ. Τὸ δέρμα του εἶχε γίνει ἕνα μὲ τὰ κόκκαλά του ἀπὸ τὴ νηστεία. 

Δὲν τὸν εἶχα ξανασυναντήσει, οὔτε τόν εἶχα δεῖ. Μοῦ εἶπε πὼς ἀσκήτευε σὲ ἕνα κελάκι στὰ Κατουνάκια στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ πὼς τἄχατες ὁ γέροντας Εὐσέβιος τοῦ ἐπέτρεψε νὰ βγεῖ γιὰ λίγες ἡμέρες στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸν Ἁη-Δημήτρη. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πὼς ὁλόκληρος εὐωδίαζε λὲς καὶ τὸν εἶχαν ρίξει μέσα σὲ βαρέλι μὲ ἐξαίσιο μοναδικό ἄρωμα. Ἀκόμη καὶ ἡ ἀναπνοὴ του εὐωδίαζε.

- Τὸν θυμᾶμαι αὐτὸν τὸν καλόγερο. Μύριζε λὲς καὶ βγῆκε ἀπὸ ἀφρόλουτρο ἂν καὶ τὰ μαλλιά του δὲν φαίνονταν νὰ εἶναι πλυμένα. Μοναχὸς Ἰωάννης νομίζω μοῦ συστήθηκε ὅταν ζήτησε νὰ σᾶς δεῖ. Γέροντα μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πὼς δὲν τὸν εἶδα νὰ φεύγει... πρόσθεσε ἡ Καλλιόπη!

- Οὐράνιος ἐπισκέπτης ἦταν Καλλιόπη μου, πῶς νὰ τὸν δεῖς!
-Καὶ τί σοῦ εἶπε Γέροντα;

- Ὁ γέροντάς του ζήτησε νὰ μοῦ μεταφέρει τὰ ἑξῆς: «Πὲς εἰς αὐτοὺς ποὺ ἀνησυχοῦν ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει! Ναί, θέλει διεξαχθεῖ πόλεμος εἰς γειτονικὰ κράτη καὶ ἐντός τῆς χώρας θὰ διεξαχθοῦν διαταραχὲς (ἐμφύλιος). 

Πολλοὶ ἀκόμη θέλουν νὰ διασαλέψουν τὴν Ἐκκλησίαν, οὗτοι κακῶς σκεπτόμενοι, θὰ εὕρουν ὅτι τοὺς χρειάζεται. Ἐσὺ Βασίλειε μὴ λυπᾶσαι, μᾶλλον πρόσεχε καὶ προσεύχου, ἵνα ἀπομακρύνουν, ἀπομακρύνουν λέγω τὰς κακᾶς των ἰδέας-ἐπιχειρήσεων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅσοι ἀπέσυραν τὸν σταυρὸν ἀπὸ τοὺς οἴκους τους θὰ δοῦν τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ θὰ τρέμουν ὡς τὰ φύλλα τοῦ δέντρου ἱκετεύοντας γιὰ σωτηρία ποὺ πλέον δὲν θὰ ἔχουν. Σὺ Βασίλειε, δίδαξον τὸ ποίμνιο σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου νὰ δώσει μεγάλη προσοχή, ἄκρα σεβασμό, εἰς τὸν σταυρὸν καὶ εἰς τὰς ἱερᾶς εἰκόνας.

 Πολλὲς ἐξ αὐτῶν τῶν ἱερῶν εἰκόνων, θέλουν θαυματοποιήσει, θέλουν ποιήσει θαύματα. Δίδαξον νὰ μὴν ἀποσύρουν σταυροὺς καὶ εἰκόνες ἀπὸ τὰς οἰκίας των, ἀπὸ τὰ σχολεῖα των, τὰ γραφεῖα, τὰ ἱδρύματα καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ δημόσια κτίρια. Δίδαξον καὶ προέτρεψε πάντας, νὰ ἔχουν πάντοτε πάνω τους τὸν Τίμιον Σταυρόν, ξύλινο σταυρό. 

Τὸ διάστημα ποὺ κάποιοι ἀλλόθρησκοι θὰ ἐπιχειροῦν μεθοδικὰ νὰ δημιουργήσουν κλίμα ἐνάντια εἰς τὰς ἱερᾶς εἰκόνας μέλλει γενέσθαι μεταξὺ δύο γειτονικῶν κρατῶν πόλεμος. Θέλει δὲ ὅτι προσορμίσουν κάποιοι ἐξ αὐτῶν καὶ ἐντός τῆς χώρας μας (λαθρομετανάστες-πρόσφυγες).


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

  1. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΚΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΛΑΙΝΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΔΑΚΡΥ ΕΤΣΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΚΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΥΑ.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]