ΡΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΎΣ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΊΑ ΥΠΕΡ Π,ΣΩΡΡΑ

Είναι γνωστό ότι ο απατεώνας Σώρρας βρήκε πολλούς υποστηρικτές και υποστηρίκτριες στο νησί μας.
Βρήκε δηλαδή συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα οι οποίοι πίστεψαν τις υποσχέσεις αυτής της

προφανέστατης εγκληματικής σέχτας, που μέχρι σήμερα υφίσταται, και παρότι ο αρχηγός της είναι καταζητούμενος φυγάς, παραμένουν στο απυρόβλητο.Τώρα οι πολίτες με τα οικονομικά προβλήματα που πίστεψαν οτι με καταπετάσματα και όμόλογα ebay οτι θα έχουν ελπίδα να ξεχρεώσουν, μπήκαν μάλλον στο στόχαστρο της κυβέρνησης, αφού κατάσχουν και πλειστηριάζουν τις περιουσίες τους επιλεκτικά.


Συγκεκριμένα, οπως ενημερωθήκαμε απο συμπολίτες μας, των οποίων κατάσχεσαν ήδη "ακατάσχετους λογαριασμούς" και έχουν μαυριστεί στις εφορίες, ενημερώθηκαν οτι οι περιουσίες τους, βγαίνουν με τυπικές διαδικασίες πρώτες στο 'ηλεκτρονικό σφυρί'.


Παράλληλα οι υποστηρικτές φιλιππινέζες αγρίεψαν ,και ακόμα υποστηρίζουν τα ανυποστήρικτα ,σαν παραθρησκευτική οργάνωση όπως τους Ιεχωβάδες ψάχνουν έρμαια βασανισμένους,,πόρτα πόρτα , πουλώντας τα ίδια παραμύθια με πριν, όπως με την Απολλώνια τεχνολογία που πούλησαν στην ΝΑΣΑ ,μετά τα 3 τρις Αμερικανικά ομόλογα, έπειτα το παγκόσμιο καταπέτασμα, κτλ, ψαρεύοντας τους οπαδούς, με δόλωμα τους κακούς εβραίους προδότες πολιτικούς .


Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα οτι οι συμπολίτες μας που διώκονται είναι οι εξαπατημένοι και όχι οι απατεώνες της END η ΕΣΥ, και δεν πρέπει να τιμωρηθούν απ΄το κράτος ενορχηστρομένα, αλλά το κράτος και τα διοικητικά όργανα του πρέπει να τιμωρηθούν πρώτα, που άφησαν τους απατεώνες να εξαπατούν ανενόχλητοι, και μετά τους ημίτρελους ακόλουθους Σώρρα.

Εδώ ένα άρθρο Ιωάννη Λαμπρόπουλου που κατατοπίζει,,,,

eleusisdiagoridon.blogspot.gr
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

119 σχόλια :

 1. ΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΟΜΟΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ....

   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΑΧΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ,ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

   ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ 400 ΑΤΟΜΑ ΠΕΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΘΥΜΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ ΕΛΑΒΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΙΣΙΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ...

   ΣΑΝ ΕΧΕΙ ΚΟΨΕΙ ΤΡΟΜΑΡΑ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΛΕΠΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ??

   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ,ΤΕΛΕΙΩΣΑΝΕ ΟΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΛΟΓΑΚΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΕΔΩ "Ε'Ν'Α",ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΛΝΗΣΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ...

   ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ...!!!!

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΤΜΕ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕ ΛΑΛΙΣΤΑΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ..!!!

   ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ...ΕΕΕΕΕΕ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ...!!!!

   Διαγραφή
  3. Δεν ειπες νεοοαγανιστικο πτωμα σε ποια τραπεζα εχετε το μετρητο

   Διαγραφή
  4. ΜΕΤΑ ΠΟΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ,ΓΙΑ 600 ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΟΥ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 20-30 ΕΥΡΩ...

   ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΚΥΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑΠΩΝΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ...

   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΞΕΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΣΑΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 400 ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ 250...

   ΠΡΟΔΟΤΕΣ Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΙΜΕΝΕΙ ΟΛΟΥΣ...!!!

   Διαγραφή
  5. Σταγακη μουλοσπορε τελειωσαν τα ψεματα!ετοιμασου για εισαγγελεα αποτυχημενε υποψηφιε γυφτοβουλευτη

   Διαγραφή
  6. Αφου δεν εχει σχεση ο γυφτος με την ε.συ. γιατι δινει εντολες αποκεφαλισης στελεχων?

   Διαγραφή
  7. ΤΩΡΑ ΗΡΘΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΙ,ΑΥΤΗ Η ΚΑΜΠΟΥΡΟΣΑΥΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

   ΦΩΝΑΞΕ ΤΩΡΑ ΠΟΝΤΙΚΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΒΒΙΝΟ,ΤΟ ΚΙΣ,ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΠΑΝΑΚΙΑ ΣΤΑ ΣΚΑΤΑ..

   ΕΚΕΙ ΚΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ...

   ΑΝ ΠΑΛΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΙ ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΑΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ "ΣΕ ΚΑΛΩ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ" ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΛΑΡΑ ΤΟΥ...!!!!

   Διαγραφή
  8. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΨΩΡΡΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΓΥΦΤΑΡΑΚΗ ΠΟΥ
   ΕΒΓΑΖΕΣ ΣΤΟΜΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
   ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 12ΘΕΟΥ
   ΟΜΟΕΘΝΗ ΣΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ
   ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΑΣ
   ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ 1500
   ΧΡΟΝΙΑ, ΤΩΡΑ ΜΟΛΙΣ ΕΒΑΛΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
   Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ Ο
   ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ
   ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΕ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΑ.

   ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ
   ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ.

   Διαγραφή
  9. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΡΠΕΤΟ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΩ,ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΙΠΑ....

   """ΠΑΜΕ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ"""

   ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΣΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡ'ΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΝΟΙΧΤΟ....

   --500 χρόνια Ρωμαίοι
   --1200 χρόνια Βυζάντιο,
   --400 χρόνια Τουρκοκρατία,
   --196 χρόνια Σιωνιστοκρατία
   ....και ακόμα ζούμε...!!!!!

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ,ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ...!!!!

   Μιλτιάδης Αναστασιάδης

   ΛΕΙΠΕΙ Ο ΓΑΤΟΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.

   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΑ $600ΔΙΣ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΞΑΝΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΟΠΩΣ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΦΩΝΑΞΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (REPOS ΤΑ ΛΕΝΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΛΕΜΠΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ).

   Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ,ΟΥΤΕ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ,ΟΥΤΕ ΟΡΙΣΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ ΟΡΙΖΟΥΝ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ.

   ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΓΑΤΟΣ ΕΦΥΓΕ ΝΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΟ ΓΑΤΟΣΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ.

   https://scontent.fath3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25398658_382430398883733_8457083734493800863_n.jpg?oh=04c13db03de170689801fc4963de7754&oe=5AFB4522

   Διαγραφή
  10. ΕΥΓΕΝΙΚΕ ΚΥΡΙΕ ΑΒΡΑΑΜ...

   ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ Η ΙΩΝΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Μ/Α ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5000 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ 500,ΗΤΑΝ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΙΧΕ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ,ΗΤΑΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ Μ/Α ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ....

   ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙΝΩ ΤΟ ΔΕΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΕΙ,ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...

   http://energoi-ellhnes.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html

   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ,Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ..!!!!

   Διαγραφή
  11. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΑΛΛΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΟΛΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ…

   ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΦΟΡΜΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΕΔΩ,ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ" ΑΥΤΟΙ ΜΕ 35.000 ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ…

   ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΜΕ,ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟ…

   https://www.youtube.com/watch?v=dQ5hoLjnX9Y&feature=share&app=desktop

   Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ…!!!
   ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

   ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΟΒΙΖΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ...

   ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΑΚΙΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ...

   Διαγραφή
  12. ΞΑΝΑ ΕΔΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ 115 ΤΡΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ 120.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΚΛΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΓΚΟΔΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ,ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΙ'ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΣ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΟΛΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΓΙΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΤΟ...

   ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΑΣΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΓΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΕΚΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ...

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ...!!!!

   https://4.bp.blogspot.com/-HXkKYOWMEGA/VtIVRtB7ARI/AAAAAAAABiY/F3jDwF7bi9w/s1600/%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A0%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%2595%25CE%259C%25CE%2591%25CE%2595%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2591%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A3.jpg

   Διαγραφή
  13. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  14. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΡΕ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΕ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
   ΑΠΟ 400 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΧΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΑΝ 600
   ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΡΕ ΚΩΛΟΓΕΡΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΣΤΙΣ 600 ΣΕΛΙΔΕΣ;
   ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΤΣΕΠΩΝΕΤ ΤΟ 150ΑΡΙ;
   ΤΑ 'ΜΑΘΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ. ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΤΣΕΠΩΣΕ ΚΑΙ ΤΑ 150ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑΤΕ.


   Γιάννης Καλογερόπουλος
   23 λεπτά ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Γιάννης Καλογερόπουλος
   9 λεπτά ·

   ΣΥΝΕΛΗΦΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΑΝΣΥ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ. .... ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17 - 3 - 2017 ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΕΘΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !
   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑΣ ΤV ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ ΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ?
   ... ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΜΑ ? .. . . . . . . . . . . ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΤΕΣ ???

   ΠΟΙΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΥΠΝΩΣΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
   ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Α. Σ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ε.ΣΥ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΑΝΤ ?

   ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ???

   Διαγραφή
  15. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ,ΕΤΣΙ ΠΑΜΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 200.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ,ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΤΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ...

   ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΚΑΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΦΟΡΙΑΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΙΣΟΥΝ...

   ΦΟΒΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΡΦΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ,ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ ΣΚΟΡΠΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 400 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΟΤΙ ΚΥΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΟΜΩΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ...

   Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ,"Ε Ν Α" ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ,ΣΙΩΠΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

   Διαγραφή
  16. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  17. ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΕΡΠΕΤΑ,ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΛΕΟΝ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΝ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ...

   ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΕΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΑΣ ΚΟΥΒΑΛΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΣΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΣΑ ΚΛΕΨΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΦΕΡΑ ΕΝΑ ΔΩΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ...!!!

   ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ,ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑ-ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟ…. 😀😀😀

   ΠΕΡΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ…..!!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=k6pXUUWbM0Q

   Διαγραφή
  18. ΑΧΑΧΑ
   Η ΝΑΝΣΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΝΗΣΕ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΤΟΝ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ
   ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ

   Διαγραφή
  19. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  20. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ 10.15 ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΡ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  21. Ποιο εβραικο χερι εβραιχαφιε Σταγακη επενβαινει στον εισαγγελεα διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος κ δεν σε τσουβαλιαζει για προτροπη πολιτων σε κακουργηματικες πραξεις κατα του δημοσιου μετα τις διωξεις του Αρειου Παγου στην εγκληματικη συμμορια μπορεις να μας απαντησεις ρε εβραιοπουλημενο καθαρμα απογονε τουρκαλας τσιγγανας???

   Διαγραφή
  22. ΕΙΠΕ ΝΑΝΣΥ Ο ΕΡΠΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΙΣΕ,ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΘΡΟ ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ...

   Marina Latsi ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

   Κ ΓΕΩΡΓΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

   ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΡΧΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠ΄ ΑΥΤΟ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΡΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ, ΑΝΕΦΙΚΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ. ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠ΄ ΑΥΤΟ, ΤΗΝ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ . Κ. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

   Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΙΒΔΗΛΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ, ΣΤΙΣ ΚΙΒΔΗΛΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ.

   ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙΣ ΑΝΕΓΓΙΧΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΟΥ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΒΡΟΝΤΟ..

   ΔΙΟΤΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΒΔΗΛΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑ. ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Ο ΟΜΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΟΜΟΙΟ ΚΑΙ Η ΚΟΠΡΙΑ ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΑ.

   ΑΓΚΥΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ Η ΝΑΝΣΥ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

   https://www.youtube.com/watch?v=w6yCORulEA0&feature=youtu.be

   Διαγραφή
  23. Εχει κ το θρασσος να μιλαεει για ελληνισμο ο πληρωμενος χαφιες των εβραιομασωνων!Που πεντε χρονια ΄΄βριζει΄΄ δηθεν τους Εβραιους κ δεν του εχουν κανει ουτε μια απλη μηνυση η επιπληξη,η μια ανακοινωση δια του τυπου ετσι για τα ματια!Εβραιοχαφιεδες αθεοι
   πουσταραδες κ αντιχριστοι της εγκληματικης μασωνοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  24. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  25. ΡΕ ΗΛΙΘΙΕ ΕΣΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΟΣΤΑΡΙΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΤΙΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΜΝΟΥΣΕΣ;
   ΣΗΜΕΡΑ Η ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ;
   ΚΑΤΑΛΑΒΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΟΤΙ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΑΛΘΕΙ ΝΑ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΠΟΥ ΕΣΕΡΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΙΟΥΝΙΕΣ.
   ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΣΙΝΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ.

   Διαγραφή
  26. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  27. Χα χα χα!!!!Αρχισαν τα ξεβρακωματα της εβραιοσυμμοριας!!!!

   Διαγραφή
  28. ΠΑΛΙ ΑΡΧΙΣΕΣ ΕΡΠΕΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ??

   ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΖΗΜΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΕ ΕΧΕΙ ΞΥΛΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΦΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ??

   ΦΕΡΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ....

   ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΛΕΟΝ...

   ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...!!!!!

   Διαγραφή
  29. Apostolos Gatsias Γρᾷψτα σὲ βιβλίο Γιάννη ὅλα γιὰ τὸ κοντὸ ἀπόβρασμα τῆς κοινωνίας. Ταλέντο ἔχεις, ἕνα 16σέλιδο εἶναι ἀρκετὸ. Ἄν ἦταν σκυλᾷκι τοῦ συστήματος τῶν δωσιλόγων, ἁπλῶς πὲστο.
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 λεπ.
   Γιάννης Καλογερόπουλος
   Γιάννης Καλογερόπουλος https://www.youtube.com/watch?v=Q-GwOxCI6nw
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 λεπ.

   Διαγραφή
  30. Δημητρης Καζαμιας
   2 ώρες ·

   ΠΡΙΝ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΝΑΝΣΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΚ/ΦΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ,
   Ο "ΓΑΜΩΧΑΡΗΣ" ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ,?
   ..................................................
   Πολυ απλα Καζαμια...επεμβαινει το μακρυ εβραικο χερι οπως επεμβαινει κ στην εισαγγελεια της Δ.Η.ε. για την εβραικη νεκροκεφαλη που ποσταρει αρχιδιες συνεχεια χωρις να τρωει μηνυσεις!

   Διαγραφή
  31. ΒΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΝ ΤΡΕΛΟ ΚΑΝΕΙΣ??

   ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΗΣΑ ΕΓΩ??

   ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΚΑΘΑΡΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ...!!!

   Διαγραφή
  32. Βρωμας εβραιλαααααααααααααααα μουλοσπορε νεκροκεφαλη εβραιοχαφιε υπαλληλακο της Μοσαντ!

   Διαγραφή
  33. Αθανασία Γεωργοσοπούλου ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΤΙ ΠΗΡΑ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟ 2014 ΠΑΝΤΩΣ....Ε, ΑΥΤΟΙ ΙΣΩΣ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ..ΕΓΩ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΟΒΟ ΑΡΤΕΜΗ, ΠΟΥ ΤΑ ΕΒΑΖΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.... ΤΗΝ ''ΦΩΝΗ'' ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΗΘΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ..... ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.. ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ,ΟΤΙ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΩΣ ΠΕΡΑ ΑΛΗΘΙΝΑ..ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ...ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ....ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ
   2
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 ώρες · Τροποποιήθηκε
   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ πιον άφοβο σας έχει βγάλει ότι προσωπικό έχει ο καθένας σε πρωτοσέλιδα κρεμασμένα στα περίπτερα με μανταλάκια

   Διαγραφή
  34. Panagiotis Apostolopoulos ΣΤΟ ΗΧΗΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΩΡΊΣ ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ
   ΤΟ ΌΤΙ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΌΤΣΙΛΝΤ ΤΟ ΞΈΡΟΥΜΕ ΚΑΙΡΌ
   ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΆ ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΑ
   2
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 9 ώρες

   Διαγραφή
  35. Panagiotis Apostolopoulos ΣΑΣ έχει κάνει να χάσετε την μπάλα ο μεγαλύτερος προδότης από γέννησης του έθνους ΜΑΣ
   ξυπνάτε κάτι ΕΞΥΠΝΕΣ ξυπνάτε μην τον γλειφεται άλλο για τα αρχήδια του ΣΑΣ έχει
   κ ΣΑΣ χρέισημοποιοι μέχρι να γίνεται προδότες κ ΕΣΕΊΣ
   τώρα του φταίει κ οι οικογένεια σωζου η πιο λειτουργική κ φανατική από ΌΛΟΥΣ
   ξυπνάτε την τύχη μου ξυπνάτε με το πουςτί
   ...............................................
   Panagiotis Apostolopoulos το μουνι που ΣΑΣ πέταγε
   ΜΑΛΑΚΑ θα σ γαμησΩ το μουνι σου σε πετούσε αρχίδη θα σε πηδήξω πουταΝας γιε η μάνα μου χαροπαλεύει πουςτί σου οκ πεθάνουν τα παιδιά σου κ ότι αγαπάς περισοτερο πουςτί
   γάμω το μουνι σου σε πέταγε παλιάάνθρωπε
   θα σε βρω μόνο κ μόνο γι αυτά σου λες κ θα γαμησΩ την δική σου μάνα αδέρφι ΑΚΟΎΣ πουςτί ? ΑΚΟΎΣ γάμω το μουνι σου σε πέταγε ? γαjw τον ΧΡΙΣΤΟ σου την παναγία σου κ το μουνι σου σε έσπειρε
   είσαστε παλιάάνθρωποι
   θα σε γαμησΩ πουςτί
   που ζεις μωρή καριολα
   πες μου μωρή ΤσιμποφκΛου
   πες μου μωρή πει μου να σ γαμισώ κόρη γιο γυναίκα τα πάντα πες μου αν έχεις αρχήδια πουστη πες μου πουςτί να έρθω τώρα τώρα μωρή αδέρφι αν Δ εις πες ΚΨΥ που Είσαι να σε αφήσω ανάπηρο Μουλέ πες
   πες ρε πες το μουνισου σε πέταγε πουςτί πες πες πουτανΑ του σ σώρρΑ πες πες να σου γαμησΩ από όπου κρατάει η σκούφια σ σε ψάχνω μουοι κ ενέχυρο το σπίτι μου έβαλα να βρω λεφτά να έρθω να ΣΑΣ βρω
   εσύ πουςτί την έχεις πηδήξει από εμένα
   δημόσια δηλώνω θα σε στείλω νοσοκομείο μόλις μάθω σου είσαι
   κι όπου κι αν είσαι θα σε σκίσω πουτάνα
   θα σε σκίσω θα σε σκίσω ΑΚΟΎΣ μουνι ?
   ..............................................
   Panagiotis Apostolopoulos Λευτέρη τώρα συνάντηση να γαμισώ όλο σου το σπίτι παλιά αδέρφι σε πηδάω μουνι
   ΣΤΕΙΛΕ τώρα σου είσαι τώρα μωρή ρόμπα αν είσαι άντρας τώρα πουςτί τώρα ρε τώρα
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 ώρες
   Lefteris Stavridis
   Lefteris Stavridis ΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΝΟ!! ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΥΣΤΑΡΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΓΑΜΑΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΥ!! ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΙΑΣΜΑ!!!
   1
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 ώρες
   Lefteris Stavridis
   Lefteris Stavridis ΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΛΙΩΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΡΧΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΖΕΙΣ ΠΑΛΙΟΚΟΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ !! ΕΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ!!

   Διαγραφή
  36. Κοιταξτε πιο πανω η εβραικη συμμορια πως αλληλοτρωγεται σαν τα σκυλια!!!!!χα χ αχ αχ αχ αχα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  37. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  38. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΖΗΤΑΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΚΑΜΠΟΥΡΟΣΑΥΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΟΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΕΦΕΡΕ,ΠΙΣΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ,ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝ ΨΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ...

   ΒΓΑΛΤΕ ΑΚΡΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΒΡΩΜΕΡΟ ΛΥΣΣΑΛΕΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,ΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΚΑΙ ΕΦΕΡΑΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ..

   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ??

   Διαγραφή
  39. Lefteris Stavridis ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΡΕ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΥ Η ΥΠΕΡΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΟΣ!! ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΛΑΝΙΑ ΚΟΡΗ ΝΑ ΜΙΛΑΣ!! ΡΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟΥΣ ΛΕΜΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΥΡΑΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΒΑ ΣΑΣ?? ΕΧΕΤΕ ΦΑΕΙ ΞΕΒΡΑΚΩΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΛΕΜΕ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑΣΜΑΤΑ!!

   Διαγραφή
  40. Εβραικο μουνοπανο αποδειξεις θελεις?δεν σου τος εστειλε ο ραββινος???τι διαολο,σας νοικιαζει σπιτια για γραφεια κ δεν σας δινει αποδειξεις???τοσο πολυ σας δουλευουν οι Εβραιοι ρε μαλακα????

   Διαγραφή
  41. Ρε Σταγακη ολη τη Μοσαντ εχει βαλει ο γυφτος κ μαγνητοφωνει τα στελεχη????χα χα χα χα χα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  42. Giwrgos Kapsouros ΠΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ Ο ΗΓΈΤΗΣ ΜΑΣ .ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΕΊΣΑΙ ΚΑΙ ΔΉΘΕΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ .ΠΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΕ ΕΡΗΜΗΝ ΣΑ ΔΕ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΛΊΓΟ . ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΕΣΆΣ ΛΙΓΑ ΈΧΕΙ ΠΕΙ . ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΤΡΙΚΗ ΝΑ ΒΓΆΛΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΉΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΌΤΕΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΏΣΕΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΡΑΜΎΘΙ
   1
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 ώρες
   Μαρινα Χαρδαλουπα
   Μαρινα Χαρδαλουπα ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ..ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝΕ;;;;ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΟΛΑ
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 ώρες
   Βασω Παπαιωαννου

   Απαντήστε...

   Επιλογή αρχείου
   Μαρινα Χαρδαλουπα
   Μαρινα Χαρδαλουπα ΜΙΛΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ;;;;ΟΚ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Κ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

   Διαγραφή
  43. George Alexis Alexander Βρε Αποστολόπουλο! Μήπως έκανε κανένα σεισμό στο Αίγιο και κουνήθηκε ο εγκέφαλος σου? Προσεχε μη στραβο@@@@ασεις. Φαίνεται ότι σε έχει πονέσει πολύ ο Αρτέμης. Πρόσεχε τι λες γιατί ότι λες θα χρησιμοποιηθεί εναντίον.σου.
   4
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 ώρες · Τροποποιήθηκε
   Panagiotis Apostolopoulos
   Panagiotis Apostolopoulos ΣΑΣ έχω γραμμένους στα αρχήδια μου ΜΑΛΑΚΑ κ εσένα και τον πουςτί που σε γαμαει Γυναικουλα
   στήσατε παιχνίδι εναντίον τον ελλήνων κ έχεις συμμετοχή σου γαμαΩ ότι έχεισ κ δεν έχεις κάνε μου μήνυση θα χαρώ πολύ πολύ
   ένας ΣΑΣ να με πάει δικαστήριο αλλά έχεις μουνι δεν έχεις αρχίδια
   είσαι πουςτης σου του αρέσουν οι ηγέτες να καυλώνέι τέτοιος είσαι σαν το αφεντικό σου σε γαμαει
   κάνε μου μήνυση μουνι αν είσαι άντρας τελείωνε
   λόγια είσαστε όλοι κ κότες που ΣΑΣ λέει πάρτε μου πίπα κ του σέρνεται προδότες
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 5 ώρες
   Panagiotis Apostolopoulos
   Panagiotis Apostolopoulos περιμένω μήνυση αλλιώς είσαι γυναίκα πουςτί
   μόνο έτσι αν έχεις τα αρχίδια μόνο
   αλλά ούτε εσύ ούτε κανένας δεν έχει τα αρχήδια να με πάει δικαστήρια είσαστε κότες όλοι κ πίσωγλέντιδες όλοι
   1
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 5 ώρες
   Stefanos Vergis
   Stefanos Vergis ΑΡΚΕΤΑ ΕΙΠΑΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ !!!ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΙΣΗΣΑΣ ?ΞΥΠΝΗΣΤΑΙ ΜΟΡΕ !!Ο ΠΟΛΕΜΑΡΧΩΣ ΤΑ ΓΝΩΡΓΗΖΗ ΟΛΛΑ !!!ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΗΣΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΗ !!!ΓΙΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΟΛΟΙ ΒΕΒΑΙΗ !!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ !!!!
   Διαχείριση
   Μου αρέσει! · Απάντηση · 5 ώρες
   Panagiotis Apostolopoulos
   Panagiotis Apostolopoulos πίνει κ τρώει το μουνι ξυπνά ΜΑΛΑΚΑ το καθεστώςΣ τον έβαλε
   αλλιώς θα τον είχαν συλλάβει βλάκα ηλεκτρονικά τόσο ηλίθιοι σου είσαστε δεν αξίζετε να λεγεΣτΕ ΈΛΛΗΝΕΣ
   οι ΈΛΛΗΝΕΣ πολεμούν σώμα με σώμα όχι με λεφτά ΜΑΛΑΚΑ
   σου είναι οι λίστες να πληρώσει μετρητά ρε βλάκα ρεζίλι των ελλήνων κ εσύ κ όλοι οι ηλίθιοι σε λίγο είναι η σειρά σου ΜΑΛΑΚΑ να σε πει προδότη κ σου αξίζει όπως σε ΌΛΟΥΣ ΣΑΣ
   άντε στο διάολο ηλίθιοι

   Διαγραφή
  44. ΠΟΥ

   ΕΙΝΑΙ

   Η

   ΑΠΟΔΕΙΞΗ

   ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ??

   ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΤΡΕΛΟΣ ΜΑΛΑΚΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...!!!

   Διαγραφή
  45. Jimmys Delvinakiotis Porikis ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΘΈΛΕΤΕ ΓΑΜΙΣΗ ΌΛΟΙ ΕΣΕΊΣ ΠΟΥ ΛΈΤΕ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΟΥ ΑΡΤΈΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΎ ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΔΩΣΕ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΔΏΡΟ ΚΑΙ ΕΣΎΣ ΆΘΛΙΑ ΣΚΟΥΛΉΚΙΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΛΈΤΕ ΌΣΑ ΛΈΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΕΊΝΑΙ ΝΤΡΟΠΉ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΛΈΓΕΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΕΕΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΈΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΑ ΦΏΤΑ ΡΕΕΕΕΕΕ ΚΟΥΦΑΛΕΣ
   ..........................................
   Ρε Σταγακη ο πουστης ο κοντος σας εδωσε το συμπαν???Απο που φερνεται τελικα το νερο που θεραπευει πασα νοσο κ καρκινο??απο ποιο μερος του συμπαντος?????

   Διαγραφή
  46. Μαρινα Χαρδαλουπα Η ΗΡΑ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΩΡΑ...ΤΩΡΑ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΗ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ.....ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΩΣ ΔΕΧΕΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΝΑ ΚΑΝΙΒΑΛΙΖΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;;;;;Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΕΙΧΑ...Η ΦΩΝΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΗ....ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΕ ΟΛΕΣ Η ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ;;;;ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ...ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ...ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ..ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ...
   ...................................................
   Ρε Σταγακη,ρε εβραιοχαφιε σχολη κατασκοπων εχει ανοιξει ο ψωριαρης στην εγκληματικη συμορια???Γι αυτο σας νοικιαζει η Μοσαντ κτιρια???

   Διαγραφή
  47. Παιδια μπειτε στο προφιλ στο φβ Γεωργοσοπουλου,Καλογεροπουλου,Καζαμια,Χαρδαλουπα κτλ να θαυμασετε ελλανιο ρουφιανοπολιτισμο της εβραικης γυφτοσυμμοριας!!!Μια ομαδα καμια 500αρια εβραιορουφιανοι κ εβραιοχαφιεδες που ο ενας μαγνητοφωει τον αλλονκ ολοι μαζι παρακολουθουνται μονοι τους,θελουν να κυβερνησουν την Ελλαδα!Ουστ κοπροσκυλα εβραιοχαφιεδες!

   Διαγραφή
 2. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
  .........................

  .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

  - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

  -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

  -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

  -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

  -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
 3. Giannis Kanterakis

  ΞΑΝΑ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ...!!!!

  ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΘΙΚΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...


  ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ??

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΖΟΣ,ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΕ...

  ΚΑΛΥΝΥΧΤΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΧΑΡΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΞΕΒΡΑΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ...

  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεκεμβρίου 2017 - 9:40 μ.μ.
   Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  2. Ολες οι ψευτοεντολες της γυφτοσυμμοριας και τυπικα τις εβγαλε ακυρες η εισαγγελια με το κακουργημα της απατης!
   Ουσιαστικα δεν εχουν καμια ισχυ διοτι μια εντολη πληρωμης πρεπει να συνοδευεται απο εγγυηση της τραπεζας που εχει υποτιθεται το μετρητο!
   Τα σαρδαναπαλα ζωα στις εντολες εχουν βαλει τους ανυπαρκτους καταπιστευτικους λογαριασμους(επισημα η τραπεζα ελλαδας τους εβγαλε πλαστους) και την αποδειξη καταθεσης 600 δις του γυφτου στο ψευτοκαταθετηριο του διαμαντοπουλου!!!!!!!
   Που ειναι τα μετρητα ρε γιδια για να πληρωθουν οι εντολες σας??????

   Διαγραφή
  3. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  4. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  5. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  6. Ποιο εβραικο χερι εβραιχαφιε Σταγακη επενβαινει στον εισαγγελεα διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος κ δεν σε τσουβαλιαζει για προτροπη πολιτων σε κακουργηματικες πραξεις κατα του δημοσιου μετα τις διωξεις του Αρειου Παγου στην εγκληματικη συμμορια μπορεις να μας απαντησεις ρε εβραιοπουλημενο καθαρμα απογονε τουρκαλας τσιγγανας???

   Διαγραφή
  7. Εχει κ το θρασσος να μιλαεει για ελληνισμο ο πληρωμενος χαφιες των εβραιομασωνων!Που πεντε χρονια ΄΄βριζει΄΄ δηθεν τους Εβραιους κ δεν του εχουν κανει ουτε μια απλη μηνυση η επιπληξη,η μια ανακοινωση δια του τυπου ετσι για τα ματια!Εβραιοχαφιεδες αθεοι
   πουσταραδες κ αντιχριστοι της εγκληματικης μασωνοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  8. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  9. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  10. Χα χα χα!!!!Αρχισαν τα ξεβρακωματα της εβραιοσυμμοριας!!!!

   Διαγραφή
  11. Δημητρης Καζαμιας
   2 ώρες ·

   ΠΡΙΝ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΝΑΝΣΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΚ/ΦΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ,
   Ο "ΓΑΜΩΧΑΡΗΣ" ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ,?
   ..................................................
   Πολυ απλα Καζαμια...επεμβαινει το μακρυ εβραικο χερι οπως επεμβαινει κ στην εισαγγελεια της Δ.Η.ε. για την εβραικη νεκροκεφαλη που ποσταρει αρχιδιες συνεχεια χωρις να τρωει μηνυσεις!

   Διαγραφή
  12. ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ

   ΟΛΑ ΑΥΤΑ

   ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

   ΕΣΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ

   ΒΡΕ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ??

   ΤΙ ΕΓΙΝΕ,ΤΟΣΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΝΑΣΑ??

   ΔΕΝ ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΕΡΠΕΤΑ,ΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΣΠΕΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ??

   ΣΟΒΑΡΑ....??????

   Διαγραφή
  13. Παιδια μπειτε στο προφιλ στο φβ Γεωργοσοπουλου,Καλογεροπουλου,Καζαμια,Χαρδαλουπα κτλ να θαυμασετε ελλανιο ρουφιανοπολιτισμο της εβραικης γυφτοσυμμοριας!!!Μια ομαδα καμια 500αρια εβραιορουφιανοι κ εβραιοχαφιεδες που ο ενας μαγνητοφωει τον αλλονκ ολοι μαζι παρακολουθουνται μονοι τους,θελουν να κυβερνησουν την Ελλαδα!Ουστ κοπροσκυλα εβραιοχαφιεδες!

   Διαγραφή
  14. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
 4. ΨΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΤΗΝ ΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΗΝ
  ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΟMΩΣ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
  ΑΡΘΡΑ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ
  Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
  ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕΣ ΑΧΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Giannis Kanterakis
   ΠΟΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ,ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑΤΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΣ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΛΑΣΠΕΣ??

   ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ....

   ΤΩΡΑ...!!!

   Διαγραφή
  2. Εσυ θα φερεις μετρητα αποδειξη για τα 3 τρις του μογγολογυφτα?

   Διαγραφή
  3. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  4. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  5. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  6. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  7. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  8. Ποιο εβραικο χερι εβραιχαφιε Σταγακη επενβαινει στον εισαγγελεα διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος κ δεν σε τσουβαλιαζει για προτροπη πολιτων σε κακουργηματικες πραξεις κατα του δημοσιου μετα τις διωξεις του Αρειου Παγου στην εγκληματικη συμμορια μπορεις να μας απαντησεις ρε εβραιοπουλημενο καθαρμα απογονε τουρκαλας τσιγγανας???

   Διαγραφή
  9. Εχει κ το θρασσος να μιλαεει για ελληνισμο ο πληρωμενος χαφιες των εβραιομασωνων!Που πεντε χρονια ΄΄βριζει΄΄ δηθεν τους Εβραιους κ δεν του εχουν κανει ουτε μια απλη μηνυση η επιπληξη,η μια ανακοινωση δια του τυπου ετσι για τα ματια!Εβραιοχαφιεδες αθεοι
   πουσταραδες κ αντιχριστοι της εγκληματικης μασωνοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  10. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  11. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  12. Χα χα χα!!!!Αρχισαν τα ξεβρακωματα της εβραιοσυμμοριας!!!!

   Διαγραφή
  13. Δημητρης Καζαμιας
   2 ώρες ·

   ΠΡΙΝ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΝΑΝΣΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΚ/ΦΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ,
   Ο "ΓΑΜΩΧΑΡΗΣ" ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ,?
   ..................................................
   Πολυ απλα Καζαμια...επεμβαινει το μακρυ εβραικο χερι οπως επεμβαινει κ στην εισαγγελεια της Δ.Η.ε. για την εβραικη νεκροκεφαλη που ποσταρει αρχιδιες συνεχεια χωρις να τρωει μηνυσεις!

   Διαγραφή
  14. ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ

   ΟΛΑ ΑΥΤΑ

   ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

   ΕΣΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ

   ΒΡΕ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ??

   ΤΙ ΕΓΙΝΕ,ΤΟΣΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΝΑΣΑ??

   ΔΕΝ ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΕΡΠΕΤΑ,ΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΣΠΕΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ??

   ΣΟΒΑΡΑ....??????

   Διαγραφή
  15. Παιδια μπειτε στο προφιλ στο φβ Γεωργοσοπουλου,Καλογεροπουλου,Καζαμια,Χαρδαλουπα κτλ να θαυμασετε ελλανιο ρουφιανοπολιτισμο της εβραικης γυφτοσυμμοριας!!!Μια ομαδα καμια 500αρια εβραιορουφιανοι κ εβραιοχαφιεδες που ο ενας μαγνητοφωει τον αλλονκ ολοι μαζι παρακολουθουνται μονοι τους,θελουν να κυβερνησουν την Ελλαδα!Ουστ κοπροσκυλα εβραιοχαφιεδες!

   Διαγραφή
 5. ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΣΤΑΓΑΚΗ ΜΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΤΗ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΗ ΓΥΦΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ??????ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΒΕ ΤΑ 50ΕΥΡΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ!!!!!!!!
  ΧΑΣΟΥ ΓΕΛΟΙΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΓΥΨΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑΝ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΝΕΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ light;ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΖΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστος!!!!
   Εδω υπαρχουν καθυστερημενα διποδα τον 21ο αιωνα που πιστευουν οτι το καμαρι της γυφτιας της απατης της πλαστογραφιας της υπεξαιρεσης και των 4 κακουργηματων ειναι απογονος του απολλωνα με πατρωα ουσια και θεανθρωπος δεν θα πιστευαν οι αγραμματοι 3.000 χρονια πριν οτι ο αλλος εκοψε τη θαλασσα στα δυο????
   Αρα δεν απεχουν αυτα τα καθυστερημενα διποδα πολυ απο την προιστορικη εποχη ετσι????και ας ειμαστε μια ανασα απο την κατοικηση του αρη!!!!!!

   Διαγραφή
  2. Σωστα λες ρε φιλε αλλα εμεις βλεπεις δεν ειμαστε απογονοι των ελ απο τον σειριο οπως ψωρρογυφτας απογονος του ιπποκρατη που φερνει νερο απο τον σειριο και θεραπευει πασαν νοσον και καρκινο!!

   Διαγραφή
  3. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  4. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  5. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  6. Ποιο εβραικο χερι εβραιχαφιε Σταγακη επενβαινει στον εισαγγελεα διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος κ δεν σε τσουβαλιαζει για προτροπη πολιτων σε κακουργηματικες πραξεις κατα του δημοσιου μετα τις διωξεις του Αρειου Παγου στην εγκληματικη συμμορια μπορεις να μας απαντησεις ρε εβραιοπουλημενο καθαρμα απογονε τουρκαλας τσιγγανας???

   Διαγραφή
  7. Εχει κ το θρασσος να μιλαεει για ελληνισμο ο πληρωμενος χαφιες των εβραιομασωνων!Που πεντε χρονια ΄΄βριζει΄΄ δηθεν τους Εβραιους κ δεν του εχουν κανει ουτε μια απλη μηνυση η επιπληξη,η μια ανακοινωση δια του τυπου ετσι για τα ματια!Εβραιοχαφιεδες αθεοι
   πουσταραδες κ αντιχριστοι της εγκληματικης μασωνοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  8. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  9. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  10. Χα χα χα!!!!Αρχισαν τα ξεβρακωματα της εβραιοσυμμοριας!!!!

   Διαγραφή
  11. Δημητρης Καζαμιας
   2 ώρες ·

   ΠΡΙΝ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΝΑΝΣΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΚ/ΦΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ,
   Ο "ΓΑΜΩΧΑΡΗΣ" ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ,?
   ..................................................
   Πολυ απλα Καζαμια...επεμβαινει το μακρυ εβραικο χερι οπως επεμβαινει κ στην εισαγγελεια της Δ.Η.Ε. για την εβραικη νεκροκεφαλη που ποσταρει αρχιδιες συνεχεια χωρις να τρωει μηνυσεις!

   Διαγραφή
  12. ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ

   ΟΛΑ ΑΥΤΑ

   ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

   ΕΣΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ

   ΒΡΕ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ??

   ΤΙ ΕΓΙΝΕ,ΤΟΣΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΝΑΣΑ??

   ΔΕΝ ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΕΡΠΕΤΑ,ΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΣΠΕΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ??

   ΣΟΒΑΡΑ....??????

   Διαγραφή
  13. Παιδια μπειτε στο προφιλ στο φβ Γεωργοσοπουλου,Καλογεροπουλου,Καζαμια,Χαρδαλουπα κτλ να θαυμασετε ελλανιο ρουφιανοπολιτισμο της εβραικης γυφτοσυμμοριας!!!Μια ομαδα καμια 500αρια εβραιορουφιανοι κ εβραιοχαφιεδες που ο ενας μαγνητοφωει τον αλλονκ ολοι μαζι παρακολουθουνται μονοι τους,θελουν να κυβερνησουν την Ελλαδα!Ουστ κοπροσκυλα εβραιοχαφιεδες!

   Διαγραφή
 7. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΙΑΣ Ο ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟΣ ΤΟ ΠΑΤΗΣΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ
  ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΟΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΦΝΙ ΤΟΣΟΥΣ ΣΑΛΕΜΕΝΟΥΣ
  ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΟΥΝ

  ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΔΟΤΗΣ
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N-cgvmFuwXE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτα τα καθυστερημενα ομως εχουν δικαιωμα ψηφου!!!!!
   Κατα που πεφτει ρε παιδια ο καιαδας?????

   Διαγραφή
  2. Κωνσταντινος Ιωακειμ

   ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΗΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ Ο ΘΕΑΝΘΡΟΠΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΗ ΜΕΣΑΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΟΥΣΗΑ ΤΟΝ ΦΩΒΟΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΩΔΟΤΕΣ
   .....................

   .........................
   Να ειδες???? Το λεει και το τερας της διανοητικης καθυστερησης οτι ειναι θεανθρωπος και εχει μεσα του την "πατρωα ουσια"!!!!!!!!!
   Ξερεις τι πατρωα ουσια εχουν οι γυφτοι μεσα τους σταγακη????
   Την απατη την κλεψια και την αρχαιοκαπηλια!!!!!!
   χαχααχχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

   Διαγραφή
  3. Ολες οι ψευτοεντολες της γυφτοσυμμοριας και τυπικα τις εβγαλε ακυρες η εισαγγελια με το κακουργημα της απατης!
   Ουσιαστικα δεν εχουν καμια ισχυ διοτι μια εντολη πληρωμης πρεπει να συνοδευεται απο εγγυηση της τραπεζας που εχει υποτιθεται το μετρητο!
   Τα σαρδαναπαλα ζωα στις εντολες εχουν βαλει τους ανυπαρκτους καταπιστευτικους λογαριασμους(επισημα η τραπεζα ελλαδας τους εβγαλε πλαστους) και την αποδειξη καταθεσης 600 δις του γυφτου στο ψευτοκαταθετηριο του διαμαντοπουλου!!!!!!!
   Που ειναι τα μετρητα ρε γιδια για να πληρωθουν οι εντολες σας???????

   Διαγραφή
  4. μπα τι λες;
   ειναι υψηλου νοητικου επιπεδου οι οπαδοι του γυφτου....

   αχαχαχα

   Spyridon Notidis Οχι ναμιν παρετηθης, ο κυριος φαντασμα φαινετε πος θελη να τελειωση το κυνημα τις Ελληνων συνελευσης για να γλυτωση το τομαρι του απο την φυλακη ,κι το κανη με τον κλλασσικο τροπο την καταδιωκση των πολλυ ενεργιακων πρωσοπων που εγηναν το κινιτρο τις ΕΣΥ.Εσεις βγαλτε το συμπερασμα πιος ειναι προδοτης κι πιος οχι,κι ο κηνηγως θαβρεθη κηνηγουμενος απο ολλα τα γραφια,
   1

   Διαγραφή
  5. Αυτα τα αγραμματα γιδια εμειναν στη γυφτοσυμμορια με καμια 20αρια προεδρους να τους μασανε χοντρα! Οι μουρτζοβλαχοι ειναι "ενεργειακα"ατομα στο αρμεγμα της τσεπης!!!!

   Διαγραφή
  6. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  7. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  8. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  9. ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ Ο ΠΟΥΣΤΡΟΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΝΕ ΓΙΑΤΙ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΣΩΣΑΝΕ ΤΙΣ ΠΕΡΘΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΟΣΟΙ ΔΑΓΚΩΣΑΝ ΤΙΝ ΤΣΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑΝ ΤΟ ΧΑΣΙΣΟΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ε ΑΥΤΟΟ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΖΕΥ ΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΣ ΟΡΚΙΖΕ Ο ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ7Σ ΑΡΜΕΓΕ ΤΟ 150αρι ΧΛΑΑΣΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΤΗ ΜΝ'ΑΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΙΚΑΝΙΖΕ Ο ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Ο ΓΥΦΤΟΣ....ΑΑ ΜΕΓΑΛΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΕ ΑΡΧΗΓΕ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΩΣΕΣ....

   Διαγραφή
  10. Giannis Paterakis
   ....................
   ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
   ............................................
   22 Δεκεμβρίου 2017 - 8:53 μ.μ.
   Giannis Paterakis
   .................................................................................

   ΕΙΠΑΜΕ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΕΙ,"ΤΕΛΟΣ".......................................................................................................................................................
   ..Κοιταξτε η παγανιστικη νεκροκεφαλη Μαρκος Σταγακης πως μεσα σε διαστημα 2 ημερων νομιζει οτι θα περναει τους νοημονες Ελληνες σαν τους αγραμματους μουρτζοβλαχους της γυφτοσυμμοριας που τους αρμεγουν καθε μηνα 200ευρα κ 300ευρα δηθεν για οικονομικη ενισχυση!!!!
   Νεοπαγανιστικο πτωμα Μαρκο Σταγακη θα σου σκισω τον πατο τωρα ειδικα που εχω 10 μερες αδεια!

   Διαγραφή
  11. Σταγακη γιατι οι Εβραιοι εχουν καθε μερα στα δικαστηρια τον Πλευρη κ οι ραββινοι τον βριζουν μερα νυχτα κ εσας ουτε μια απλη τυπικη ΄΄έπιπληξη΄΄ δια του τυπου?
   ............................................................................
   Διοτι εισαστε εβραιοπουλημενα τομαρια των πρακτορια εβραιομασωνων κ η εναλλακτικη λυση των μνημονιων!Τετοια μουνοπανα εισαστε ολοι στην εγκληματικη συμμορια εβραιοχαφιεδες!Που εχετε ΄΄πλατες΄΄ απο πολυ ψηλα,οπως γκαριζανε τα μπαλαντινακια στην Κρητη!

   Διαγραφή
  12. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΩΡΟΣΤΑΓΑΚΗΔΕΣ!ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΟΑΡΧΙΔΟ Κ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ.Α. ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΑΔΩΝΗ.ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΓΑΚΗ?ΥΠΑΛΗΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ!!!

   Διαγραφή
  13. Ποιο εβραικο χερι εβραιχαφιε Σταγακη επενβαινει στον εισαγγελεα διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος κ δεν σε τσουβαλιαζει για προτροπη πολιτων σε κακουργηματικες πραξεις κατα του δημοσιου μετα τις διωξεις του Αρειου Παγου στην εγκληματικη συμμορια μπορεις να μας απαντησεις ρε εβραιοπουλημενο καθαρμα απογονε τουρκαλας τσιγγανας???

   Διαγραφή
  14. Εχει κ το θρασσος να μιλαεει για ελληνισμο ο πληρωμενος χαφιες των εβραιομασωνων!Που πεντε χρονια ΄΄βριζει΄΄ δηθεν τους Εβραιους κ δεν του εχουν κανει ουτε μια απλη μηνυση η επιπληξη,η μια ανακοινωση δια του τυπου ετσι για τα ματια!Εβραιοχαφιεδες αθεοι
   πουσταραδες κ αντιχριστοι της εγκληματικης μασωνοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  15. Δειτε εδω ελληνικη ψωλια στη νεοπαγανιστικη συμμορια
   .........................

   .-Απόπειρα απάτης και απάτη τετελεσμένη κατά δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.

   - Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

   -Διασπορά ψευδών ειδήσεων.

   -Πρόκληση για διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

   -Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

   -Ψεύδη καταμήνυση και διασπορα ψευδων ειδησεων

   Διαγραφή
  16. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  17. Χα χα χα!!!!Αρχισαν τα ξεβρακωματα της εβραιοσυμμοριας!!!!

   Διαγραφή
  18. Δημητρης Καζαμιας
   2 ώρες ·

   ΠΡΙΝ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΝΑΝΣΥ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΚ/ΦΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ,
   Ο "ΓΑΜΩΧΑΡΗΣ" ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ,?
   ..................................................
   Πολυ απλα Καζαμια...επεμβαινει το μακρυ εβραικο χερι οπως επεμβαινει κ στην εισαγγελεια της Δ.Η.ε. για την εβραικη νεκροκεφαλη που ποσταρει αρχιδιες συνεχεια χωρις να τρωει μηνυσεις!

   Διαγραφή
  19. ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ

   ΟΛΑ ΑΥΤΑ

   ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

   ΕΣΥ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ

   ΒΡΕ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ??

   ΤΙ ΕΓΙΝΕ,ΤΟΣΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΝΑΣΑ??

   ΔΕΝ ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΕΡΠΕΤΑ,ΤΟ ΦΩΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΣΠΕΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ??

   ΣΟΒΑΡΑ....??????

   Διαγραφή
  20. Παιδια μπειτε στο προφιλ στο φβ Γεωργοσοπουλου,Καλογεροπουλου,Καζαμια,Χαρδαλουπα κτλ να θαυμασετε ελλανιο ρουφιανοπολιτισμο της εβραικης γυφτοσυμμοριας!!!Μια ομαδα καμια 500αρια εβραιορουφιανοι κ εβραιοχαφιεδες που ο ενας μαγνητοφωει τον αλλονκ ολοι μαζι παρακολουθουνται μονοι τους,θελουν να κυβερνησουν την Ελλαδα!Ουστ κοπροσκυλα εβραιοχαφιεδες!

   Διαγραφή
  21. Γιάννης Καλογερόπουλος
   1 ώρα ·

   ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΜΟΣΑΝΤ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ?
   ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ....ΠΡΟΔΟΤΗΣ

   Διαγραφή
  22. Panagiotis Apostolopoulos ΣΤΟ ΗΧΗΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΩΡΊΣ ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ
   ΤΟ ΌΤΙ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΌΤΣΙΛΝΤ ΤΟ ΞΈΡΟΥΜΕ ΚΑΙΡΌ
   ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΆ ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΑ
   2

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]