Το μίσος προς τον Χριστό και τους αληθινά πιστούς ακόλουθους Του.

Σε ένα έξοχο άρθρο του με τίτλο "λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται", ο αρχ. Σάββας Ἁγιορείτης έγραψε :


"Λοιπόν, παιδιά, στήν πράξη φαίνεται. Ἄν ἔχουμε σωστή πίστη, θά ἔχουμε καί συνέπεια στήν ζωή μας. Γιατί ἁμαρτάνουμε; Γιατί δέν ἔχουμε συνέπεια στήν ζωή μας; Γιατί δέν ἔχουμε σωστή πίστη.

Δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, βάζουμε τήν λογική μας καί λέμε: ἐντάξει, λέει ὁ Χριστός νά μήν λέμε ψέματα, νά μήν ἁμαρτάνουμε σαρκικά, ἀλλά νά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔτσι κάνουνε.

Μήπως εἶμαι ἄρρωστος; Μήπως εἶμαι τρελός;

Μά ὁ Χριστός λέει αὐτό. Μά, ὅλοι κάνουν τό ἀντίθετο.

Ἐκεῖ φαίνεται ἄν πιστεύουμε.

Ἀκόμα κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος κάνει τό ἀντίθετο, ἐσύ νά κάνεις αὐτό πού λέει ὁ Χριστός καί ἄς εἶσαι μόνος σου.

Ἐκεῖ κρινόμαστε παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί ἤ ὄχι. Κρατῆστε το αὐτό, γιατί ἔρχονται καιροί πού θά μείνουμε σχεδόν μόνοι μας. Καί ὁ Κύριος τό εἶπε ὅτι «θά γίνετε μισητοί ἀπ’ ὅλους» (Ματθ. 24,9).

Τό ἀκοῦτε; θά σᾶς μισήσουν, λέει, ὅλοι. «Διά τό ὄνομά μου», ἐπειδή θά φέρετε τό ὄνομά Μου καί θά λέτε ὅτι εἶστε χριστιανοί.

Ἔρχονται τέτοιοι καιροί, πού δέν θά τολμᾶς νά πεῖς ὅτι εἶσαι χριστιανός. Θά σέ μισοῦν ἀμέσως, θά σέ θεωροῦν ἀντικοινωνικό, φανατικό κ.λπ. Ἄν λές ὅτι μόνο ὁ Θεός σώζει, θά σέ θεωροῦνε ρατσιστή.

Θά σέ θεωροῦν ὅτι εἶσαι ἀπόλυτος, ὅτι κάνεις κοινωνικό ἀποκλεισμό στούς ἄλλους.

Μή λές ὅτι ὁ Χριστός μόνο σώζει.

Καί οἱ ἄλλοι σώζουν καί ὁ Μωάμεθ καί ὁ Βούδας... Θά ἔχουμε τέτοια. Καί ἤδη μπαίνουν στή ζωή μας αὐτά. Γιατί λένε, ἄν πεῖς ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, προσβάλλεις τόν μουσουλμάνο πού λέει ὅτι ὁ Μωάμεθ σώζει. Προσβάλλεις τόν βουδιστή.

Ὄχι, ἐμεῖς θά ποῦμε τήν ἀλήθεια κι ἄς μᾶς μισήσουν. Γιατί, ἄν τό πεῖς αὐτό, ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, φυσικά οἱ μουσουλμάνοι θά σέ μισήσουνε, δέν θά σέ μισήσουνε; Καί οἱ βουδιστές θά σέ μισήσουνε καί ὅλοι οἱ ἄθεοι γενικά.

Καί οἱ χριστιανοί ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι πραγματικά χριστιανοί, θά σοῦ ποῦνε δέν πᾶς καλά.

Πρέπει νά εἴμαστε ἀνοιχτοί, νά τούς ἀγαπᾶμε ὅλους.

Δέν εἶναι ἀγάπη ὅμως, νά λές στόν ἄλλον ψέματα, ὅτι καί οἱ ἄλλοι θεοί σώζουν.

Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Ὄχι, θά σοῦ ποῦνε, ὅλοι στόν ἴδιο Θεό πιστεύουμε, ἁπλῶς ἔχουν ἄλλα ὀνόματα οἱ θεοί. Ὁ Θεός ἔχει ἄλλα ὀνόματα... στούς βουδιστές λέγεται ἔτσι... στούς μουσουλμάνους κ.λπ.

Καί ἕνας πού θά λέει ὅτι δέν εἶναι οἱ ἄλλοι πραγματικοί θεοί, ἀλλά εἶναι δαίμονες, θά γίνει μισητός.

Ἐκεῖ θά φανεῖ, παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί. Καί στά ἔσχατα χρόνια, ἐπειδή θά ἔχει ἐλαττωθεῖ πάρα πολύ ἡ πίστις, θά σώζονται αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά ὁμολογοῦν Χριστό ὡς μόνο ἀληθινό Θεό καί φυσικά θά ἔχουν καί τήν ἀνάλογη ζωή. Μόνο αὐτοί θά σώζονται.
 
Μπορεῖ νά μήν κάνουμε μεγάλες ἀσκήσεις, μεγάλες προσευχές, μεγάλες νηστεῖες, ὅπως ἔκαναν οἱ παλιοί Ἅγιοι, ἀλλά θά εἶναι οἱ πιό μεγάλοι Ἅγιοι στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί τώρα, στά χρόνια πού ζοῦμε, συμβαίνουν αὐτά, καί ἔρχονται ὅλο καί πιό ἔντονα αὐτά τά φαινόμενα.

Ἄς κρατήσουμε τήν ζωντανή ὀρθόδοξη πίστη, τήν πίστη πού συνδέεται μέ τά ἔργα τῆς πίστεως".

Άλλωστε, όπως είπε και ο Άγιος Ιάκωβος "ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι".

Παραθέτω και τους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τους αποστόλους Του, σχετικά με το μίσος του κόσμου προς αυτούς :


Κατά Ιωάννην κεφ.15 στιχ.18 - 27

18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

Εάν ο κόσμος σας μισεί, να γνωρίζετε ότι εμένα πριν από εσάς μίσησε.

19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

Εάν από τον κόσμο ήσασταν, ο κόσμος το ίδιο θα σας αγαπούσε επειδή δε, δεν είστε ένα με τον κόσμο αυτό, αλλά εγώ σας διάλεξα (ξεχώρισα) μέσα από τον κόσμο, για τούτο σας μισεί ο κόσμος.

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

Να θυμάστε λοιπόν, να έχετε στη μνήμη σας, τα λόγια τα οποία σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριο του, διότι αν εμένα με κατεδίωξαν και εσάς θα σας καταδιώξουν, αν τηρήσουν τα δικά μου λόγια, θα τηρήσουν και τα δικά σας.

21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.

Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάνουν εξαιτίας του ονόματος μου, διότι δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε.

22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.

Αν δεν είχα έλθει να τους τα πω δεν θα είχαν αμαρτία, τώρα δεν έχουν πρόφαση (δικαιολογία) για την αμαρτία τους.

23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

Αυτός που μισεί εμένα και τον πατέρα μου μισεί.

24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.

Αν δεν είχα κάνει τα έργα (θαύματα, πράξεις) σε αυτούς, τα οποία κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία (δεν θα ξέρανε), τώρα δε, και είδαν και με μίσησαν και εμένα και τον Πατέρα μου.

25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.

Αλλά για να πληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο αυτών (ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ), ότι με μίσησαν δωρεάν (τζάμπα, χωρίς λόγο).

26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

Όταν δε έλθει ο Παράκλητος (ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ), τον οποίο εγώ θα σας στείλω μέσω του Πατρός, το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνο θα μαρτυρήσει (θα δώσει μαρτυρία, θα πει) για μένα.

27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε.

Κι εσείς δε (τότε) θα μαρτυρήσετε (θα πείτε), ότι από την αρχή είστε με μένα.Εμείς λοιπόν οι ορθόδοξοι χριστιανοί που αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού θα γίνουμε αποδέκτες του αναίτιου μίσους των ανθρώπων.

Ο Κύριός μας φρόντισε να μας προετοιμάσει ψυχικά, ώστε να αντέξουμε τις δοκιμασίες και να μην απογοητευτούμε και εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας. Γι' αυτό μας προειδοποίησε και μας πληροφόρησε για το τι μας περιμένει, όταν Τον ομολογούμε με ακλόνητη πίστη που συνδέεται με τα αντίστοιχα έργα πίστης.

Δεν έχουμε επομένως καμμία απολύτως δικαιολογία, ώστε να φοβηθούμε να ομολογήσουμε ότι ο μοναδικός αληθινός Θεός και Σωτήρας μας είναι ο Χριστός που είναι ομοούσιος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι !

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

11 σχόλια :

 1. Ο Χριστιανός δεν νοείται να είναι δειλός. Αν διαβάσετε βίους Αγίων θα καταλάβετε πόσο γενναίοι ήταν. Βασανίζονταν και δεν αλλαξοπιστούσαν, θυσίαζαν τη ζωή τους στο όνομα του Κυρίου μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μεγάλος αληθινά είναι αυτός που εκτελεί πιστά το θέλημα του Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. השם המפואר של יהוה!
  Δοξασμένο το όνομα του Γιαχβέ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ***********************************
   Εσύ έχεις δικαίωμα να πιστεύεις σε όποιον θεό θέλεις, ακόμη και στον θεό Κρόνο, τον ανθρωποφάγο θεό που έτρωγε τα παιδιά του, ακόμη και σε εκείνους τους θεούς, οι οποίοι είχαν ανάγκη από ανθρωποθυσίες.

   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/

   Η επιλογή είναι δική σου, δεν πρόκειται να σε εμποδίσει κανείς.
   **********************************

   Διαγραφή
  2. Ο Θεός μας Ιησούς Χριστός προσέφερε την ζωήν του ως λύτρο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Θεός μας θυσιάζεται για τη λύτρωση των ανθρώπων.

   Διαγραφή
 4. Το Έθνος και Πίστη μας δεν θα ξαποστάσουν ποτέ. Χτυπιούνται αλύπητα. Γι' αυτό ο αγώνας δεν έχει σταματημό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ντριινν?...Ντριιιν?.....Αχχ απο μπροςςς ποιος ειναι?...Σακηη? τι κανεις σε ξυπνησα?...Αχχ εσυ εισαι Βαγγελη? οχι να λιγο ματακι επαιρνα στο d.v.d και με ψιλοπηρε ο υπνος στην πολυθρονα...Τσερω Τσερω καταλαβα εγω ακουω και εγω απο μπρος λεω τι γινετε εχει κανενα καλο και δεν φωναξε τελος παντων τι εγινε βρηκες κανενα καλο για να την περιστεριασουμε? ρε μπαγασα τα μπανιστρα που εφερες αυτα τα νεα τα 3D τι να σου πω ξετρελαηκαν ολοι στην Δ.Π.Μ.Ε ολοι ετοιμαζονται να τα αποκτησουν ειδαμε το φως μασ ειπαν κατι παλια μελλη μας που ακομα δουλευουν το κλασικο μπανιστρο και τεντα απο καραβοπανο.....ε ναι Βαγγελη καιρος ηταν να ανανεωθουμε τωρα ειμαι σε επαφη με συναδελφους συτην σουηδια θα μου στειλουν ενα νεο συστημα κλανιερο-προστασιας....Μπααα τι ειναι αυτο?...χμμ τι ειναι αυτο? εαν το ειχα τοτε δεν θα ειχα σπασμενη την κλανιερα σημερα απο την 52αρα που φαααπ επεσε σαν εμβολο ατμομηχανης μουσπασε τον κλανια και εκανα την αποσταση 4ος πεζοδρομια σε 1,02 sec αυτο για να καταλαβεις ειναι ενα συστημα με αεριο το φορας μεσα απο το παντελονι και με τον υπερσυγχρονο αισθητηρα που εχει μολισ δεχτει πιεση να για παραδειγμα τον σουτο που εριξε ο Ντελικανης αμεσως ενεργοπειει εναν ασκο απο P.V.C της αεροναυτικης πολυ γερο πραγμα φουσκωνει σκιζει μεν το παντελονι αλλα γλυτωνει ο κλανιας σου καταλαβες? και ετσι δεν τραγουδας με τον σουτο στον κλανια μου θα την σωσω την κλανιερα και δεν θα φωναζω Αεερααα Αεεεραα να τετοιο ειναι....Αχχ βρε Σακη παντα πρωτοπορος αλλα επεσε ο σουτος και εγινες αεροπορος....Αστα μην τα συζητας μην μου τα υμιζεις καλα για αυριο περιμενω πληροφοριες για ενα καλο αμα ειναι θα σε παρω να παμε για κανενα περιστεριασμα ενταξει?...και το συζητας? νυν υπερανω Ματακι ενταξει...τωρα με 6 πακετακια καποτες κωλου παιρνετε δωρο ενα φλακερ φλεκερ απο τα LIDL!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περισουφριδιοκόφτης7 Νοεμβρίου 2017 - 11:40 π.μ.

   Ρουφιάνοι, συκοφάντες και καραγκιόζηδες ! Τις ίδιες μαλακίες γράφετε πάντα. Δεν θα αλλάξετε το ρεπερτόριό σας ; Στραβοκλανιέρηδες και γλυφοκώληδες του Υπουργείου Υγείας.

   Διαγραφή
 6. Την Προστασια και Την Βοηθεια Του να εχουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σάββας
  Από το Σάββατο (εβραϊκή λέξη), שבת (šabbāṯ).
  Σημαίνει αργία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]