Η Νέα Τάξη είναι τόσο παλαιά όσο και η Παλαιά Διαθήκη

Ο …«περιούσιος» Ιωσήφ, με το που πάτησε το πόδι του στην Αίγυπτο, ανέλαβε την …είσπραξη φόρων, την κατάσχεση γης, την κατάσχεση των ζώων, των τροφίμων και των σπόρων για λογαριασμό του Φαραώ. Πώς να συνέβη αυτό άραγε;
Οι Αιγύπτιοι άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα μέχρι να υποδουλωθούν μαζικά στους Φαραώ.


ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


ΓΕΝΕΣΙΣ
Οι Προφητείες …επαληθεύονται, γιατί απλά είναι ΟΔΗΓΙΕΣ που ακολουθούν πιστά οι Σιωνιστές.
Οι εχθροί του Ισραήλ …«συμπτωματικά» γίνονται εχθροί όλων των …«πολιτισμένων» κρατών.
Οι Έλληνες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εχθρούς του Ισραήλ.
Οι οδηγίες αναφέρονται σε τεράστια αιματοχυσία.

Σίγμα, filonoi.gr
Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.

Οἱ τοκογλύφοι, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, σπέρνουν τὸν θάνατο καὶ τὴν δυστυχία στὸν δρόμο τους.
Ἐκατομμύρια Ἀσιάτες βομβαρδίστηκαν, λεηλατήθηκαν, ξεσπιτώθηκαν καὶ ἀναγκάστηκαν σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα τους καὶ ἐκατομμύρια Εὐρωπαῖοι ΕΠΙΣΗΣ λεηλατήθηκαν, ξεσπιτώθηκαν καὶ ψάχνουν τρόπο νὰ ἐπιβιώσουν ἐγκαταλείποντας τὴν πατρίδα τους.Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.3Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.2 Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.4Ἐκατομμύρια Ἀφρικανοὶ εἴδαν τοὺς τοκογλύφους νὰ τοὺς ἀφαιροῦν τὸν τεράστιο πλοῦτο τους σὲ χρυσό, διαμάντια, πετρέλαια, ξυλεία κι αὐτοὶ πνίγονται στὴν θάλασσα, προσπαθῶντας νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν πείνα ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν οἱ βρικόλακες.
Πρέπει να αἰσθανόμαστε κι εὐγνώμονές ποὺ ΔΕΝ μᾶς βομβάρδισαν, ὅπως τὴν Συρία, τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύη κλπ.
Ἄλλωστε δὲν ξεχνᾶμε ὅτι μᾶς αἱμοτοκύλησαν μὲ τὸν πρόσφατο ἐμφύλιο, ἔχοντας ὁπλίσει οἱ ἴδιοι τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα, ποὺ ἐπίσης οἱ ἴδιοι ἐπινόησαν (ἀριστεροὺς καὶ δεξιούς).Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.5
Tὸ κόστος σὲ αἷμα καὶ δυστυχία ἀτελείωτο.
Κι αὐτὴ ἡ αἱμοβόρος ἐπίθεσις ποὺ δέχεται ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους … ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Φαραῶ.
«Σίγμα»
(Διαβάστε προσεκτικὰ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΓΕΝΕΣΗ 47′)Ὁ Ἰωσὴφ ἐγκατέστησε τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πρόσταγμα τοῦ Φαραώ, εἰς τὴν ὡραιοτάτην περιοχὴν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν χώραν Ῥαμεσσή, τὴν Γεσέμ, τὴν. ὁποίαν καὶ ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς ὡς ἰδιοκτησίαν…

Γεν. 47,12 Κατά δὲ τὴν διάρκειαν τοῦ λιμοῦ ἐχορήγει ὁ Ἰωσὴφ στὸν πατέρα του καὶ τοὺς ἀδελφούς τουκαὶ εἰς ὅλα τὰ μέλη τῶν οἰκογενειὼν τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς του, σιτάρι ἀναλόγως μὲ τὰ ἄτομά που εἶχεν ἑκάστη..

Γεν. 47,13 Σίτος δὲ δὲν ὑπῆρχε πλέον εἰς ὅλην τὴν χώραν, διότι ὁ λιμὸς ἐνετάθη πολύ. Ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ χώρα τῆς Χαναὰν ἐξηντλήθησαν ἕνεκα τοῦ λιμοῦ.

Γεν. 47,14 Ὁ δὲ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ χρήματα, ποὺ ὑπῆρχον εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Χαναάν, πωλῶν τὸν σῖτον, τὸν ὁποῖον ἠγόραζον οἱ κάτοικοι. Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλον τὸ ἀργύριον στὸν οἶκον τοῦ Φαραώ.

Γεν. 47,15 Ἔνεκα τοῦ συνεχιζομένου λιμοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς τοῦ σίτου ἐξηντλήθησαν τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Χαναάν. Δεν εἶχον πλέον μὲ τὶ νὰ ἀγοράσουν σῖτον. Δία τοῦτο ἤλθαν πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπον· «δὸς μας ψωμί· διατί νά ἀποθάνωμεν ἐνώπιόν σου; Τὰ χρήματα μας ἔχουν πλέον ἐξαντληθῆ».

Γεν. 47,16 Ο Ἰωσὴφ τοὺς εἶπεν· «ἀφοῦ δὲν ἔχετε ἄλλα χρήματα, φέρετέ μου τὰ ζῷα σας καὶ ἀντὶ αὐτῶν θὰ σᾶς δώσω ἄρτους, ἀφοῦ ἔχουν ἐξαντληθῆ πλέον τὰ χρήματα σας».


Γεν. 47,17 Ἔφεραν λοιπὸν τὰ ζῷα των οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἔδωσεν ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων, ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ διέθρεψεν αὐτοὺς κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο μὲ ἄρτους ἀντὶ ὅλων τῶν κτηνῶν, ποὺ εἶχε πάρει ὑπὸ τὴν κατοχὴν του.

Γεν. 47,18 Ἐπέρασε καὶ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τῆς πείνας, ἔφθασε τὸ δεύτερον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐπανῆλθον οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς αὐτὸν καὶ τοῦ εἴπαν· «δὸς μας τρόφιμα. Μήπως, τάχα, καί θά ἐπιτρέψῃς ποτὲ σῦ ὁ κύριος μας νά ἐξοντωθῶμεν ὅλοι ἀπό τήν πεῖναν; Ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξαντληθῶ τὰ χρηιματὰ μας, ἡ δὲ κινητὴ περιουσία μας καὶ τὰ ζῷα μας εἶναι πλέον ἰδικά σου, δεν ὑπολείπεται πλέον εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ μόνον νὰ θέσωμεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου τὸν ἑαυτὸν μας καὶ τὰ χωράφια μας, νὰ γίνωμεν ἀκτήμονες δοῦλοι σου.

Γεν. 47,19 Διὰ νὰ μὴν ἀποθάνωμεν, λοιπόν, ἀπὸ τὴν πεῖναν ἐνώπιόν σου καὶ μείνῃ ἔρημος ἀπὸ ἀνθρώπους ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου, ἀγόρασε ἠμᾶς καὶ τὰ χωράφια μας, ἀντὶ τῶν ἄρτων, ποὺ θὰ μῶς δώσης. Θὰ εἴμεθα ἡμεῖς δοῦλοι τοῦ Φαραὼ καὶ οἱ ἀγροὶ μας ἰδιοκτησία του. Δὸς μας σῖτον πρὸς σποράν, διὰ να σπείρωμεν καὶ θερίσωμεν, ἔτσι δὲ νὰ ζήσωμεν, νὰ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἐρημωθῇ πλέον ὁ τόπος».

Γεν. 47,20 Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἠγόρασε διὰ τὸν Φαραὼ ὅλην τὴν χώραν τῶν Αἰγυπτίων. Διότι οἱ Αἰγύπτιοι ἐπώλησαν τὴν χώραν των στὸν Φαραώ, ἐπειδὴ ὁ μεγάλος λιμὸς διήρκεσε πολύ. Ἡ Αἴγυπτος ἔγινεν ἰδιοκτησία τοῦ Φαραῶ.

Γεν. 47,21 Καὶ τὸν λαὸν ἀκόμη τὸν ἔκαμε δοῦλον στὸν Φαραῶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἕως τὸ ἄλλο ἄκρον καὶ καθ’ ὅλα τὰ ὅρια τῆς γῆς Αἰγύπτου,

Γεν. 47,22 Ἐκτὸς μόνον τῆς χώρας τῶν ἱερέων. Αὐτὴν δὲν τὴν ἠγόρασεν ὁ Ἰωσήφ, διότι ὁ Φαραῶ ἔδιδε δωρεὰν στοὺς ἱερεῖς τὸ ἀπαραίτητον ποσὸν τοῦ σίτου καὶ ἐτρέφοντο ἀπὸ τὴν χορηγίαν αὐτήν, διὰ τοῦτο δὲ καὶ δεν ἐπώλησαν ἐκεῖνοι τὴν περιοχὴν τῶν.

Γεν. 47,23 Είπε τότε ὁ Ἰωσὴφ πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους Αἰγυπτίους· «ἰδοῦ, σήμερον ἔχω ἀγοράσει διὰ τὸν Φαραῶ καὶ σᾶς ὡς δούλους του καὶ τὴν χώραν σας ὡς ἰδιοκτησίαν του. Λάβετε λοιπὸν τώρα διὰ τὸν ἑαυτὸν του ὁ καθένας σῖτον πρὸς σπορὰν καὶ σπείρατε τὰ χωράφια σᾶς.

Γεν. 47,24 Ὅμως κατὰ τὸν θερισμὸν τῶν ἀγρῶν σας θὰ δώσετε τὸ ἕν πέμπτον τοῦ σίτου στὸν Φαραῶ τὰ δὲ τέσσερα πέμπτα θὰ τὰ κρατήσετε πρὸς σπορὰν καὶ πρὸς διατροφὴν ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ οἴκου σας».

Γεν. 47,25 Ἐκεῖνοι δὲ εὐχαριστημένοι ἀπήντησαν· «μᾶς ἔσωσες! Εὑρήκαμεν ἐνώπιόν σου χάριν, ἐνώπιον τοῦ κυρίου μας. Θὰ εἴμεθα δοῦλοι στὸν Φαραῶ».

Γεν. 47,26 Τότε δὲ ἐξέδωσε καὶ διαταγὴν διὰ τοὺς Αἰγυπτίους ὁ Ἰωσήφ, ἡ ὁποία ἰσχύει καὶ μέχρι σήμερον· να δίδεται ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς γῆς Αἰγύπτου τὸ ἕν πέμπτον στὸν Φαραώ, ἐκτὸς τῆς γῆς τῶν ἱερέων. Ἡ γῆ αὐτὴ δὲν ἀνῆκεν στὸν Φαραώ.

Γεν. 47,27 Ὁ Ἰακὼβ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν περιοχὴν Γεσέμ, τὴν ὁποίαν ἐπῆραν ὡς ἰδιοκτησίαν των. Ἐκεῖ δὲ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν παρὰ πολύ.

Γεν. 47,28 Ἔζησε δὲ ἀκόμη ὁ Ἰακὼβ εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου δεκαεπτᾶ ἔτη· καὶ αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνῆλθον εἰς ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.

Γεν. 47,29 Ἐπλησίασαν αἱ ἡμέραι νὰ ἀποθάνῃ. Προσεκάλεσε τότε τὸν υἱὸν του τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπεν· «ἐὰν ἔχω εὔρει χάριν ἐνώπιόν σου- ὅπως καὶ πράγματι εὕρηκα- βᾶλε τὸ χέρι σου κάτω ἀπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ὁρκίσου ὅτι θά μοῦ προσφέρῃς καὶ αὐτὴν τὴν καλωσύνην, ὅτι πιστῶς θὰ ἐκπληρώσῃς τὴν τελευταίαν μου ἐντολήν· νὰ μὴν μὲ θάψῃς εἰς τὴν Αἴγυπτον.

Γεν. 47,30 Ἀλλά θὰ ἐνταφιασθὼ μαζὺ μὲ τοὺς πατέρας μου εἰς τὴν Χαναᾶν. Θὰ μὲ μεταφέρῃς ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ θὰ μὲ θάψῃς στὸν τάφον των». Ὁ Ἰωσὴφ εἶπε· «θὰ κάμω, ὅπως μοῦ εἴπες».

Γεν. 47,31 Τοῦ εἶπε δὲ ὁ Ἰακώβ· «ὁρκίσου» καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὡρκίσθη ἐνώπιον τοῦ πατρὸς του. Τότε ὁ Ἰακὼβ προσεκύνησεν στὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τοῦ υἱοῦ του, ἡ ὁποία ἐσυμβόλιζε τὴν βασιλικήν του ἐξουσίαν.

filonoi.gr
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

23 σχόλια :

 1. Ακόμα και ιερωμένοι αναγνωρίζουν την πνευματική πτώχεια και θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την εβραϊκή Αγία Γραφή.

  «Πηγή της πίστεώς μας δεν είναι τα Ευαγγέλια... αλλά η αποκαλυπτική αλήθεια... όπως καθορίστηκε και οριοθετήθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους» (μητροπολίτης Ναυπακτίας Ιερόθεος, ΤΟ ΒΗΜΑ, 15/4/2006).

  Ο εθνικιστής, συντηριτικότατος, αλλά έντιμος Κ. Πλεύρης γράφει στην εισαγωγή
  βιβλίου του για την Π.Δ.:

  ".........Δίχως προκατάληψιν παρουσιάζω καί αναλύω τά στοιχεία βάσει τών οποίων τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης είναι παραμύθια ακατάλληλα δι ανηλίκους, λόγω τής άνηθικότητός των."

  Οπως γράφει ένας διανοούμενος:
  "Για έναν που σκέπτεται, είτε θρησκεύεται ή όχι, ή είναι άθεος, η ανάγνωση της Π.Δ. δύο αντιδράσεις μπορεί να του προκαλέσει:
  Ή να τρέξει να βρεί μέρος να ξεράσει ή να κρατήσει την κοιλιά του από τα γέλια."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ομορφόπαιδο σε βλέπω πολύ ενημερωμένο με ειδικότητα σε πλάνες και πλανήτες.
   Καλή η χορτόσουπά σου αλλά δεν είχε κουκούτσια.

   https://www.gotquestions.org/Greek/Greek-difference-OT-NT.html

   Διαγραφή
  2. *****************************************
   5:49 μ.μ.
   1) Το απόσπασμα που μεταφέρεις από το Βήμα είναι παραπλανητικό,
   γιατί δεν ολοκληρώνει τη σκέψη του Μητροπολίτη:

   Ιδού ολόκληρο το κείμενο:
   ''Πηγή της πίστεώς μας δεν είναι τα Ευαγγέλια, που σίγουρα είναι α υ θ ε ν τ ι κ ά και θ ε ό π ν ε υ σ τ α, αλλά η αποκαλυπτική αλήθεια, που διασώζεται μέσα
   στην Ε κ κ λ η σ ί α και εκφράζεται με τα μυστήρια της, την εν γένει ζωή που διαθέτει, με τα βιβλία της Κ α ι ν ή ς Διαθήκης και τη Διδασκαλία της, όπως καθορίστηκε και οριοθετήθηκε από τις τοπικές και Οικουμενικές Συνόδους.

   Δεν μου λες;; Η Καινή Διαθήκη δεν περιλαμβάνει τα Ε υ α γ γ έ λ ι α;; (Απάντησέ μου οπωσδήποτε).

   2) Ο Χριστός αναφέρεται πολλάκις στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και στον νόμο του Μωυσέως (Δέκα εντολές).
   **************************************

   Διαγραφή
  3. **************************************
   Αυτά που λέει ο κ. Πλεύρης, γιατί τα δέχεσαι χωρίς να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει;
   1) Διάβασες την Ιστορία του Ηροδότου, για να μάθεις πόσα παραμύθια αναφέρει και πόσα φρικτά εγκλήματα αναφέρει; Ο Ηρόδοτος είναι ακατάλληλος για ανηλίκους;
   2) Διάβασες ποτέ τον ιστορικό Θουκυδίδη, για να μάθεις τις σφαγές μεταξύ των Ελλήνων και τα εγκλήματα που καταγράφει;
   Ο Θουκυδίδης είναι ακατάλληλος για ανηλίκους;
   3) Διάβασες ποτέ για τις ανθρωποθυσίες που καταγράφουν αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς; Αυτοί οι συγγραφείς είναι ακατάλληλοι για ανηλίκους;
   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
   *************************************

   Διαγραφή
  4. *******************************
   Ἦσαν μερικοὶ Ἕ λ λ η ν ε ς μεταξὺ ἐκείνων ποὺ εἶχαν ἀνεβῆ διὰ νὰ προσκυνήσουν κατὰ τὴν ἑορτήν.
   Αὐτοὶ λοιπὸν ἦλθαν εἰς τὸν Φίλιππον, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ τοῦ εἶπαν, «Κύριε, θέλομε νὰ ἰδοῦμε τὸν Ἰησοῦν».
   Ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ τὸ λέγει εἰς τὸν Ἀνδρέαν καὶ ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Φίλιππος τὸ λέγουν εἰς τὸν Ἰησοῦν.
   Ὁ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη εἰς αὐτούς, «Ἦλθε ἡ ὥρα διὰ νὰ δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
   (Κατά Ιωάννην 12, 20-23)
   ********************************

   Διαγραφή
 2. PISTEVO IS ENAN THEON, MONADIKON KE MONOPROSOPON, ETRU DE THEU MI ONDOS PANTOKRATORA, PIITIN OLON TON GALAXION KE TON SIMBANDON PANDON TON ANTHROPON PATERA-MITERA, EMFITEVONDA AFTIS EK GENETIS TON ITHIKON NOMON, KE AFTON DIKEON META THANATON KRITIN KE TIMORON, KE EN TELI APOKATASTATIN IS ZOIN EONION, TELIOMENIS KE ANILIGMENIS DIA TIS THEOENSOMATASEOS.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤHEOENSOMATASEOS?
   ΜΕΓΑΛΕ ΚΑΤΙ ΠΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ?

   Διαγραφή
 3. Εντιμος ο μαυραγορίτης μασόνος Πλεύρης?χαχαχαχαχαχαχαχαχχαχαχαχαχα

  http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7128.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το ξέρουμε πως πλησιάζουν Χριστούγεννα! ΕΣΥ Αρθρογράφε κάνε υπομονή μέχρι τότε για να φας ψητή τη ... χολή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι Έλληνες κατά την αρχαιότητα ήταν ειδωλολάτρες. Γι' αυτό μερικές φορές οι Εβραίοι με την ονομασία ''Έλληνες'' εννοούσαν τους ''ειδωλολάτρες''. Στα χρόνια του Βυζαντίου τους ειδωλολάτρες Έλληνες τους ονόμαζαν ασεβείς Έλληνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΟΣ 8.44.
   ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ "ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ", ΤΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ.
   ΤΩΡΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΝΑ ΜΕ ΒΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΟΤΙ "ΓΑΛΛΙΚΟ" ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, ΑΝ ...ΚΑΠΟΤΕ...ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΣΕ "ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ" ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ "ΕΙΣΑΙ", ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΛΥΧΝΑΡΑΚΙ Η' ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ...ΚΕΡΑΚΙ.
   ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ "ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟ" ΧΡΙΣΤΟ, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ "ΘΕΑΣ" ΕΣΤΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ "ΘΕΟ" Η' ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ. ΑΛΛΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ.
   ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΣΑΝ "ΔΙΚΑ" ΤΟΥΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΩΝΤΑΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ.
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  2. *********************************
   1) Αντιφάσκεις και διαψεύδεις μόνος σου αυτά που λες. Οι ίδιοι οι Έλληνες που αναφέρεις για τις αξίες τους, τις επιστήμες κ.λ.π. ομιλούν για ανθρωποθυσίες στους θεούς τους. Άρα τι ήταν, δεν ήταν ειδωλολάτρεις;
   Δες εδώ τι λένε αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς:
   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/

   2) Ο Σωκράτης που λοξοδρόμησε από την καθιερωμένη πίστη περί θρησκείας καταδικάστηκε και θανατώθηκε.

   3) Τους Έλληνες γιατί δεν τους σώζουν οι δικοί σου θεοί;
   ***************************************

   Διαγραφή
  3. Τον σταυρό τον χρησιμοποιούσαν, για να κρεμούν πάνω σ' αυτόν τους παράνομους ή όσους ήθελαν να βασανίσουν εξαιτίας του μίσους που ένιωθαν προς αυτούς.
   Ο Χριστός και πολλοί Άγιοι της Ορθοδοξίας μαρτύρησαν πάνω στον σταυρό.

   Διαγραφή
 6. ΕΦ' ΟΣΟΝ ΤΑ ΓΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ...ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΑ "ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ", ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΙΟΥΣΤΙΑΝΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ" ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ.
  ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ. ΑΦΟΥ ΜΑΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΔΟΥΛΟΥΣ ΘΕΛΕΙ?
  ΕΦ' ΟΣΟΝ ΣΕ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ "ΘΕΟ", ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΟΥΛΟΣ.
  ΕΙΔΑΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΟΡΤΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ 5,4 ΤΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 350 ΔΙΣ?
  ΠΩΣ ΔΙΑΟΛΟ ΑΥΤΟΣ Ο "ΚΑΛΟΣ" θεουλης ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ "ΚΑΤΙ" ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30.000 ΣΥΝΑΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ..."ΘΑΥΜΑΤΑΚΙ" ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ? ΤΟ "ΚΑΛΟ" ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ "ΘΕΟΥΛΗ" ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ Λ Α Μ Ο Γ Ι Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΙ.
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ, ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΗΝ "ΗΤΤΑ" ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΘ' ΟΤΙ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΣΜΕΝΑ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ Ε Ξ Α Π Α Τ Η Σ Ο Υ Ν.
  Ε Υ Λ Ο Γ Η Σ Ο Ν
  ΕΥΤΑΞΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *******************************************
   Τον ''ιουστινιάνειο κώδικα'' τον διάβασα. Εσύ ίσως τον διάβασες, αλλά δεν τον κ α τ ά λ α β ες.

   Ο Ιουστινιάνειος νόμος στρέφεται κατά ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ώ ν Ελλήνων, όχι εναντίον των Ε λ λ ή ν ω ν.

   Π.χ. ο Στάλιν στρεφόταν εναντίον των Ρ ώ σ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν που εκδήλωναν την Πίστη τους, κι όχι εναντίον των Ρ ώ σ ω ν.
   Δεν διαθέτεις στοιχειώδη λογική, για να το καταλάβεις;;;

   Ανόσιοι ή μιαροί ή αλιτήριοι (= ασεβείς) θεωρούνταν μόνο οι Έλληνες ειδωλολάτρεις, όχι οι ΕΛΛΗΝΕΣ.

   Στην αρχαία Ελλάδα, όποιος δεν συμφωνούσε με τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί θρησκείας ή θανατώνονταν (π.χ. Σωκράτης) ή εξορίζονταν (π.χ. Αναξαγόρας).

   Ο Αγαπητός ήταν Έ λ λ η ν α ς φιλόσοφος και δάσκαλος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, που εξέδωσε τον κώδικα που αναφέρεις.

   Αφού, σύμφωνα με την δική σου άποψη, ο ανωτέρω ιουστιάνειος κώδικας εξόντωνε τους Έλληνες, γιατί ο Ιουστινιανός τιμούσε ως διδάσκαλό του τον Έ λ λ η ν α φιλόσοφο ;;;;;;;;;;;;;
   el.wikipedia.org/wiki/Αγαπητός_(διάκονος)
   ********************************************

   Διαγραφή
  2. Τα ''γίδια'', όπως τα αποκαλείς διαβάζουν όλα τα κείμενα, γι' αυτό και σας αποστομώνουν.

   Διαγραφή
  3. ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ 9.48
   ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ "ΠΕΙΣΕΙΣ" ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ "ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ" ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝ? ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝ ΣΕ ΚΑΝΑΝΕ "ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ" ΦΙΛΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ.
   ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΟΤΙ ΟΙ "ΕΝΔΟΞΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ" ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΦΙΛΕ ΕΙΣΑΙ ΟΝΤΩΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ".
   ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΣΑΝ "ΔΕΙΓΜΑ" ΤΗΣ ΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΩ. ΜΑΘΕ ΦΙΛΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ, Ο ΣΤΑΛΙΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΩΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ "ΑΛΛΟΙ" ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ". ΚΑΤΑ "ΔΙΟΛΙΚΗ" ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ.
   ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ, ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΜΑΘΑΝΕ. ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΙ, ΚΑΤΙ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΑΤΙΑΝΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ, ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ "ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ" ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ π.χ. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΑΝ ΜΕ ΕΝΝΟΕΙΣ.
   ΤΩΡΑ ΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ "ΠΑΡΑΒΑΤΗ", ΘΑ ΣΟΥ ΒΓΑΛΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ.
   ΦΙΛΕ ΧΡΙΑΣΤΙΑΝΕ, ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ, ΕΙΣΑΙ ΔΟΥΛΟΣ? ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο "ΘΕΟΣ", ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΟΥΛΟΣ? ΕΑΝ ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ "ΘΕΟΣ" ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ "ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ" ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ.
   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Κ Α Ν Ε Ν Α Σ "¨ΘΕΟΣ" ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΘΕΟΣ", ΝΤΕΝΕΚΕΣ ΞΕΞΑΝΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΜΕΡΑ ΝΥΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ....
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  4. *************************************
   Αυτά που λες, να με συγχωρήσεις, εγώ τα χαρακτηρίζω ως ασυναρτησίες, διότι δεν έχουν καμιά ιστορική βάση. Εγώ μιλώ πάντοτε με στοιχεία, όπως στις απαντήσεις μου ανωτέρω.

   1) Ο Άγγλος ιστορικός Γίββων, που διάκειται εχθρικά προς το Βυζάντιο, αναφέρει:

   ''Το πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένους, του Αριστοτέλους, του Πλάτωνος,
   φώτιζε την Κωνσταντινούπολη.
   Οι πολυάριθμες ερμηνείες και τα σχόλια των Βυζαντινών εις τους κλασσικούς συγγραφείς δεικνύουν με πόση επιμέλεια ανεγινώσκοντο.
   Οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως απεκάθηραν την κοινήν γλώσσαν και ανέκτησαν την εύκολον χρήσιν της γλώσσης των προγόνων αυτών, η οποία είναι το αριστούργημα του ανθρώπινου πνεύματος''.

   2) ''Πολλά από αυτά που ξέρουμε για την αρχαιότητα, ειδικά για την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία και την ρωμαϊκή νομοθεσία θα είχαν χαθεί παντοτινά, αν δεν υπήρχαν οι λόγιοι και οι αντιγραφείς της Κωνσταντινούπολης''.

   (J.J. Norwich, «Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου», εκδ Γκοβοστη, Δ’ εκδοση,1997)

   3) Ως αναγνωστικά στο Βυζάντιο χρησιμοποιούσαν τα Ομηρικά έπη
   κυρίως την Ιλιάδα, η οποία μιλάει ΣΥΝΕΧΏΣ για τους υπέροχους και υπερήφανους ΕΛΛΗΝΕΣ.
   Επίσης δίδασκαν τις τραγωδίες που μιλούν για ΕΛΛΑΔΑ και ΕΛΛΗΝΕΣ:
   Πέρσες, ο Προμηθέας Δεσμώτης και οι Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, ο
   Αίας, η Ηλέκτρα και ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, η Εκάβη, ο
   Ορέστης και οι Φοίνισσες του Ευριπίδη. Στην ύλη περιλαμβάνονταν
   επίσης τρεις κωμωδίες του Αριστοφάνη.
   Βλέπε εδώ
   taekpaideutika.gr/ekp_107-108/11.pdf

   4) Καμιά ιστορική πηγή δεν αναφέρει ότι ο Στάλιν ήταν Εβραίος.

   5) Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν ήταν Έλληνες, διότι το κράτος ήταν απέραντο και τα κατακτημένα έθνη δεκάδες. Αυτό δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Και ο Όθων και οι άλλοι βασιλιάδες, μολονότι δεν ήταν Έλληνες, κυβερνούσαν την Ελλάδα.

   6) Εάν στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε θρησκεία, τότε γιατί μιλάνε οι αρχαίοι συγγραφείς για δώδεκα θεούς του Ολύμπου και για ανθρωποθυσίες σ' αυτούς τους θεούς;

   7) Για τον Ιουλιανό κάνεις μια νηπιακή ερώτηση. Αν είχα νηπιακή νοημοσύνη θα σου απαντούσα.

   8) Τις απαντήσεις μου τις διάβασες και περιέχουν όλες ιστορικά στοιχεία. Αν δεν τις κατάλαβες, εγώ δεν φταίω.

   9) Οι νόμοι δεν δολοφονούν. Η εξουσία τιμωρεί τους παραβάτες. Μπορείς να αναφέρεις ένα όνομα Έλληνος που δολοφονήθηκε από τον ιουστινιάνειο νόμο;

   10) Ναι είμαι δούλος του Χριστού, διότι τάσσεται κατά της δουλείας. Αγάπα τον πλησίον σου, αγάπα και τον εχθρό σου. Ο Θεός μου δεν σκοτώνει.
   Αντίθετα Πλάτων και Αριστοτέλης τάσσονται υπέρ του θεσμού της δουλείας.

   11) Υπάρχει θεός που σκοτώνει. Λέγεται Κρόνος και είναι ανθρωποφάγος, διότι έτρωγε τα παιδιά που γεννούσε η γυναίκα του. Τον τιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες.

   13) Εγώ πιστεύω στον Χριστό και στην διδασκαλία του, που σου περιέγραψα στον αριθμό 10. Σε ενοχλεί αυτό;
   ***********************************

   Διαγραφή
  5. τι λε ρε παπατζη γυφτοκατσαπλια;
   ακου δεν υπαρχει κανενας Θεος που να δολοφονει τα πλασματα του
   ποσους εστειλε αδιαβαστους ο Διας με τους κεραυνους του
   τον Προμηθεα τον ειχε δεμενο στον βραχο σαραντα χρονια και του ετρωγε ο γυπας το συκωτι
   ποσους επνιξε ο Ποσειδωνας;
   αυτη η κουφαλα η Ηρα εστειλε τα φιδια στην κουνια να με πνιξουν αλλα τα περιποιηθηκα καλα
   ετσι θα στο στριψω και σενα το καρυδι λωποδυτη, απατεωνα οταν σε πιασω στα χερια μου
   ευτυχως που ηρθε ο Χριστος και γλιτωσαμε απο τους κανιβαλους Θεους

   Διαγραφή
  6. 11.25 μ.μ.
   Πολύ καλά κάνεις και τα αναφέρεις αυτά. Αυτοί το παίζουν και γνώστες τις ελληνικής ιστορίας.
   Καλά κάνεις και τον διαψεύδεις.

   Διαγραφή
  7. 11:25 μ.μ., βλέπω ξέρεις πολλά! Μήπως ξέρεις τι έχει χτυπήσει τον ... Αλλο, τον ... Ακατονόμαστο, ξέρεις ..., στο κεφάλι; Λες να το έπαθε από κεραυνό, γιατί έτσι μόνο εξξηγούνται οι μαλ. ες που γράφει.

   Διαγραφή
 7. 10.36
  Ο Πλήθων εδώ δηλώνει Έλληνας. Γιατί δεν των έκαναν λουκάνικα;

  Γράφει απευθυνόμενος προς τον Παλαιολόγο:
  «…εμείς πάνω στους οποίους είστε ηγεμόνας και βασιλεύς, είμαστε Έλληνες κατά την καταγωγή, όπως μαρτυρεί η γλώσσα και η πατροπαράδοτος παιδεία''.

  Δες εδώ:
  https://rassias.gr/1087PLETHO.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]