Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ό φοβερότερος άπ' όσους γνώρισε ή άνθρωπότητα.

Οί μάχες του ήταν μεγάλης κλίμακας καί φονικότατες καί ή καταστροφή τών ύλικών άγαθών άπό τούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς τεράστιες. ΄Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν άπό τήν πείνα καί
πολλές άλλες χιλιάδες έχασαν τή ζωή
 τους στά φοβερά Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης τών χιτλερικών Τό σύνολο τών νεκρών τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου ύπολογίζεται σέ 60 έκατομμύρια, ένώ οί ζημιές ξεπερνούν τό 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έκείνης τής έποχής... Ύπήρξε ίδιαίτερα τό 1940 σταθμός τής
 ίστορίας τού νεοτέρου Έλληνισμού. Ό Έλληνοίταλικός πόλεμος τού 1940-1941 < στήν Έλλάδα άναφέρεται καί ώς Πόλεμος τού 40 ή ΕΠΟΣ τού 40 > .Ήταν πολεμική σύγκρουση μεταξύ Έλλάδος καί Ίταλίας καί τού συνασπισμού Ίταλίας-Άλβανίας. Σήμερα έπαναλαμβάνουν τόν πόλεμο
 όχι μέ τό τουφέκι άλλά τόν χειρότερο καί άπαίσιο οίκονομικό πόλεμο. ΟΧΙ δέν θά τούς κάνουμε τό χατήρι . Ή έλευθερία είναι σεβασμός καί έπαθλο τής ζωής. Ή αίτία τού πολέμου ήταν προίόν έπεκτατικής πολιτικής τής Ίταλίας πού είχε έγκαθιδρύση στήν Ίταλία ό Μουσολίνι
 ό όποίος ήθελε νά άποδείξη στούς Γερμανούς συμμάχους τού άξονα ότι έχει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις καί έπιθυμούσε νά ίσχυροποιήση τά συμφέροντα στά Βαλκάνια , νά άποκτήση ήγεμονικό ρόλο στήν Μεσόγειο καί νά δημιουργίση μιά ( Ρωμαίκή Αύτοκρατορία ). Τίς
 πρώτες πρωίνές ώρες τής 28ης Όκτωβρίου τού 1940 ό Ίταλός πρέσβυς έπέδωσε ίδιόχειρα στόν Έλληνα Πρωθυπουργό Ίωάννη Μεταξά τηλεσίγραφο μέ τήν άπαίτηση τήν έλεύθερη διέλευση Ίταλικού στρατού άπό τήν Έλλάδα στήν Έλληνοαλβανική μεθόριο. Ό Έλληνας Πρωθυπουργός άρνήθηκε
 μέ ένα ΟΧΙ καί λέγοντας τά λόγια < Αlors c΄ est la guene > πού μεταφράζεται < Λοιπόν έχουμε πόλεμο >. Στήν συνέχεια έκανε διάγγελμα στόν Έλληνικό λαό και τά τελευταία του λόγια ήσαν, < ΄Ολο τό έθνος άς έγερθεί σύσσωμον... Άγωνισθήτε διά τήν Πατρίδα, τάς γυναίκας,
 τά παιδιά σας καί τάς ίεράς παραδόσεις. Νύν ύπέρ πάντων ό άγών >. Όλος ό κόσμος ξεχύθηκε στούς δρόμους τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια καί άντί Ίταλικά συνθήματα.... Άντέξαμε καί σταθήκαμε όρθια συνάμα σήμερα τά οίκονομικά συμφέροντα άπό αύτά πού καθορίζουν
 οί Γερμανοί θά πολεμίσουμε είμεθα συνιθυσμένοι νά πολεμάμε όσο μπορούμε όπως πρόσφατα στόν πόλεμο τής Κύπρου τό 1974, όπου ήρωες Έλληνες στρατιωτικοί πού έπεσαν στόν βωμό τής θυσίας καί άλλοι έπεσαν αίχμάλωτοι άγνοούμενοι στά χέρια τών Τούρκων . Τί έκαναν
 τόσα χρόνια γιά τήν άνεύρεση τών αιχμαλώτων - άγνοουμένων ήρώων άγωνιστών οί κυβερνήσεις Έλλάδος - Κύπρου? πού σάπισαν ή σαπίζουν σέ στρατιωτικές φυλακές τής Τουρκίας. Ή Ελληνική σημαία τό ίερό σύμβολο τού Έθνους έχει μαρκαρισθή διαχρονικά μέ τό αίμα τών ήρώων
 τής πατρίδος μας σέ όλους τούς άγώνες, γιά τήν έλευθερία. Ή Έλληνική σημαία Έθνικό Σύμβολο τού Έθνους πρέπει νά άναρτηθή σέ κάθε σημείο τού σπιτιού μας, τού μαγαζιού μας, στά μπαλκόνια μας καί σέ όλα τά κτήρια γιά νά άποδείξουμε ότι είμασθε , έδώ μιά γροθιά
 , όρθιο τό κεφάλι .... ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ. Τι έλεγαν τότε οί ξένοι γιά τήν ΄Ελληνική έποποιία τού 40 ! Γιά νά θυμηθούμε μερικά άπό έκείνα πού διεκήρυσαν τότε οι ξένοι πρωταγωνιστές τής περιόδου γιά τούς Έλληνες: ΄ Ο Γάλλος στρατηγός ΝΤΕ ΓΚΏΛ έπαίνεσε
 τήν ύπερηφάνεια τής Έλληνικού Έθνους, έκφράζοντας τόν θαυμασμόν γιά τήν ήρωιικότητα των Έλλήνων..... Άκόμη καί ό Χίτλερ σέ λόγο του στό Ραϊχσταγκ τήν 4-5-41, είπε... "Η ιστορική δικαιοσύνη μέ ύποχρεώνει νά διαπιστώσω ότι άπό όλους τούς άντιπάλους πού άντιμετωπίσαμε,
 ίδιαιτέρως ό Έλληνας στρατιώτης πολέμησε μέ παράτολμο θάρρος καί ύψιστη περιφρόνηση πρός τόν θάνατο ! ΄ ΄Ο Βρετανός ΄Υπουργός ΄Εξωτερικών Λόρδος Χάλιφαξ, σέ όμιλία του στή Βουλή τών Λόρδων. < "Μεγάλο θαυμασμό έμπνέει σέ όλους μας τό κατόρθωμα αύτό τής ΄Ελληνικής
 άνδρείας έναντίον έχθρού τόσο ύπέρτερου σέ άριθμό καί έξοπλισμό. Τό κατόρθωμα αύτό ύπενθυμίζει τά ΄ Ελληνικά τρόπαια τής κλασικής έποχής. '' Ζήτω ή ΄ Ελλάς >.... Τηλεγράφημα τού Άγγλου Πρωθυπουργού Τσώρτσιλ πρός τόν ΄Έλληνα Πρωθυπουργό... < Η γενναιότητα καί
 άποφασιστικότητα τών ΄Ελληνικών στρατευμάτων, πού πήραν μέρος σ' αύτές τίς έπιχειρήσεις κέρδισαν τόν θαυμασμό όλων τών έλευθέρων λαών τού κόσμου >

... Γεώργιος Στρουμπής ///
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]