ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΝΟΥ ΠΑΛΙΝ ΕΛΛΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ

Σεβαστή Κυρία καί σεβαστέ Κύριε, ἀξιότιμη Ἑλληνίδα καί ἀξιότιμε Ἕλληνα, ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι ἡ χώρα τοῦ μύθου και τοῦ παραμυθιοῦ τῶν ἡρώων και τῶν φιλοσόφων τῶν Βασιλέων καί τῶν Αὐτοκρατόρων. Ἐμεῖς δέ, ἔχομεν συμφώνως πρός τάς ἐπιστημονικάς ἀνακοινώσεις κατά 99,5% τό ἴδιον D.N.A μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνες, ἡ ἀπόλυτος καθαρότης γένους. Ἐμεῖς εἴμεθα οἱ ἀπόγονοι των, οἱ διάδοχοι των, οἱ κληρονόμοι των. Ἕλληνα, γίνου πάλιν Ἕλλην διότι ὅλοι μέσα μας κρύβομαι μας ἕνα φιλόσοφον, ἕναν πολεμιστήν, ἕναν ἥρωα, διότι εἴμεθα παιδιά τοῦ Ἀχιλλέα, τοῦ Ἡρακλῆ, τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Μίνωα, τοῦ Μ. Ἀλέξανδρου, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Θεμιστοκλῆ τοῦ Κ. Παλαιολόγου, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ἀριστοτέλη καί τόσων ἄλλων, πού οὐκ ἔστιν τέλος. Βεβαίως δέν εἴμεθα καθαροί κατά 100%, ὑπάρχει ἕνα ἀπειροελάχιστον ποσοστό τοῦ 0,5% τό ὁποῖον εἶναι προϊόν τερατογενέσεως ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί τό ὁποῖον πολεμᾶ μέ μανίαν καί μῖσος τόν Ἐλληνικόν πολιτισμόν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις.

Ἔδωσαν δέ τήν ζωή των εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά νά μάς τήν κληροδοτήσουν Ἐλευθέραν, καί ἐμεῖς νά ἀναπνέωμεν τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας μέ τάς δικάς των θυσίας. Ὁφείλομεν, καί εἰς τόν παρόντα χρόνον, ἀλλά καί εἰς τό ἀπώτατον μέλον νά εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς ἥρωας μας καί προγόνους μας

Ὁ Μεγάλος ἥρωας μας Κολοκοτρώνης μέ τό δισάκκι του στον ὦμο γιά τόν δρόμο, πού μέσα θα εἶχε κάποιο ξεροκόματο, καμιά ἐλιά καί κανά παγούρι μέ νερό, διά νά ἀπελευθερώση τήν Ἑλλάδα μας ἀπό τόν βάρβαρον Τούρκο, ἐπεῖγεν νά ὁρκισθῆ εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελλιστρίας τῆς Σκιάθου. Ἐνῶ, ἐάν ἐπιθυμοῦσεν θά ζοῦσεν μέσα στήν χλιδή καί τόν πλοῦτο, προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες του στόν πασᾶ, μά δέν τό ἔπραξεν. Μαζί του τότε στήν ὁρκωμοσία ἦσαν καί ἄλλοι μεγάλοι καπετανέοι, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους Δημητριάδης, οἱ Λαζαίοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Τσάμης καί ἄλλοι. Τότε εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου ὅλα αὐτά τά πεινασμένα γιά ἐλευθερία παληκάρια ὁρκίστηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν κάτω ἀπό τό πετραχήλι καί τάς εὐλογίας τοῦ Μοναχοῦ Νήφωνα

Ὁρκίστηκαν νά ἐλευθερώσουν την Πατρίδα μας ἀπό τήν σκλαβιά τῶν βάρβαρων αἱμοχαρῶν, καί ἀπολίτιστων Τούρκων. Τότε δέ, ἐθεσπίσθει καί ἡ πρώτη σημαία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό λευκόν Σταυρόν σέ γαλαζιο φόντο.

Ἦταν παραμονή τοῦ Ἄϊ Βασίλη, καί ἐπῆγαν τά παιδιά νά ψάλλουν τά κάλαντα εἰς τό σπίτι τοῦ Νικηταρᾶ. Ἔτυχεν νά εἶναι ἐκεῖ καί ὁ θεῖος του ὁ Κολοκοτρώνης. Ὅταν τά παιδιά τελειώνουν τά κάλαντα ὁ Νικηταράς γυρνώντας πρός τόν Κολοκοτρώνη τοῦ λέγει, μήπως ἔχεις χρήματα γιά νά φιλέψω τά παιδιά;

Καί ὁ Κολοκοτρώνης γιά νά τόν πειράξη τοῦ λέγει, μά δέν ντρέπεσαι λιγάκι, κατζάμ καπετάνιος μέ τόσες δόξες νά ζητιανέβης, τί σόϊ στρατηγός εἶσαι.

Καί ὁ Νικηταρᾶς τοῦ ἀπαντᾶ, τό εἶχε ἡ μοίρα μου καπετάνιος να γίνω, μά δέν θέλω να κάμω πραμάτεια τό καπετανλίκη μου καί νά πλουταίνω. Πραματευτής δέν εἶμαι μπάρμα.

Ἀγαπητέ συνέλληνα, διατί ἐσύ σήμερα γίνεσαι πραματευτής καί μάλιστα φτηνός πραματευτής καί τῆς κακιάς ὥρας. Διατί προκειμένου νά κερδίσης μισή χούφτα εὐρώ χρησιμοποιεῖς στήν ἐργασίαν σου ἀλλοδαπούς. Τόσον πολύ τυφλώθηκες ἀπό τόν ἦχον τοῦ χρήματος, ὥστε νά συμπερηφέρεσαι ὡς ἄτομον περιορισμένης εὐθύνης καί ἐλαστικῆς συνειδήσεως.

Διατί ἀδιαφορεῖς διά τήν δολοφονίαν τοῦ παιδιοῦ σου ἀπό τούς ἀλλοδαπούς, τόν βιασμόν τῆς ἀδελφῆς σου, τήν ληστείαν τοῦ σπιτιοῦ σου, γιατί μαράζωσες ψυχικά, διατί προσβάλεις τούς προγόνους σου, διατί προδίδεις τούς ἀγῶνες των, δέν ντρέπεσαι να ἀγοράζης το κουλούρι τοῦ παιδιοῦ σου ἀπό τό ἐνοίκιο τοῦ ἀλλοδαποῦ. Γνωρίζεις ὅτι εἶσε ὁ ἡθικός αὐτουργός ὅλων τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν πού ἔχουν διαπράξει οἱ ἀλλοδαποί.

Σεβαστέ Ἕλληνα ἔχεις ἀκούσει τήν λέξιν ψωροκώσταινα, ὑπονοόντας τήν πρό ὁλίγων ἐτῶν πτωχήν Ἑλλάδα. Μόνον πού ἡ ψωροκώσταινα, δέν ἦταν καθόλου ψωροκώσταινα, ἀλλά ἀντιθέτως μιά πολύ ὡραία Κυρία καί ἀρχόντισα ἀπό τήν Κυδωνιά, δηλ, ἀπό τό Ἀϊβαλή. Ἦταν ἡ Πανωραία Χατζηκώστα, ἡ ὁποία ἐκεῖ εἰς τό Ἀϊβαλή τό 1821 οἱ Τούρκοι σκότωσαν τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της, μαζί μέ τούς κατοίκους τοῦ Ἀϊβαλή. Ἔτυχεν νά ζήση, ὅπου πρῶτα ἐπῆγεν εἰς τά Ψαρᾶ, καί ἀπό ἐκεῖ εἰς τό Ναύπλιον. Ἐκεῖ διά νά ζήση ἔκανεν διάφορες ἐργασίες, τήν ἀχθοφόρον, τήν πλύστραν κ.τ.λ. τῆς ἔδωσαν τό παρατσούκλι ψωροκώσταινα. Τό 1826 διά τό πολύπαθον Μεσσολόγι ἐγένετο ἔρανος. Ἐπειδή τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πεινοῦσαν, δέν ἦσαν πρόθυμοι εἰς τόν ἔρανον. Τότε διῆλθεν ἀπό ἐκεῖ ἡ ψωροκώσταινα καί προθύμως εἶπεν, «Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο ἀπό αὐτό τό ἀσημένιο δαχτυλίδι κι αὐτό τό γρόσι. Αύτά τά τιποτένια προσφέρω στό μαρτυρικό Μεσολόγγι». Τότε συγκινημένοι ἀπό τήν πράξιν τῆς ψωροκώσταινας, ἔβαλλαν καί οἱ ἄλλοι τό χέρι εἰς τήν τσέπην.

Νά ἀναφερθῶμεν βεβαίως, καί εἰς τήν ἄρνησιν ἀλλά καί πολεμικήν ἀρετήν καί φιλοπατρίαν τοῦ Σουλιώτη Τζίμα Ζέρβα εἰς τήν πλουσιοπάροχην προσφοράν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ διά νά ἐγκαταλείψη τό Σούλι, τοῦ γράφει:

''Βεζύρη Ἀλή Πασά, σ΄εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπην πού ἔχεις γιά τά μένα, μον΄τά πουγκιά πού μοῦ γράφεις μέ τόν Μέτζο νά μοῦ στείλης, νά μήν μοῦ τά στείλης, γιατί δέν ξέρω νά τά μετρήσω καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω, μόν καί ἀν ἤξερα πάλιν δέν εἶμαι εὐχαριστημένος νά σοῦ δίνω οὖτε ἕνα λιθάρι ἀπό τούς βράχους τῆς πατρίδος μου καί ὄχι νά φύγω ἀπό τό Σούλι διά τά πουγκιά σου.

Τιμές καί δόξαις πού μοῦ τάζεις νά μοῦ δίνης δέν μοῦ χρειάζονται, γιατί εἰς ἐμένα πλοῦτος, δόξαις καί τιμές εἶναι τ΄ἄρματα μου, ὁπου μ΄ἐκείνα φυλάω τήν πατρίδα μου τήν ἐλευθερίαν μου καί τά παιδιά μου, τιμῶ τ΄ ὄνομα τοῦ Σουλιώτου καί ἀποθανατίζω καί τό δικό μου ὄνομα''

Σούλι 4 Μαϊου 1801

Τζίμας Ζέρβας

Εἰς τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνος ὅλοι οἱ ἐπιφανεῖς Ἀθηναῖοι ἦσαν ἐκεῖ, ὁ Μιλτιάδης, ὀ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, ὁ Αἰσχύλος, ὁ ἀδελφός του ὁ Κυνέγειρος πού κρατοῦσεν τό πλοῖον τῶν Περσῶν μέ τά χέρια καί τά δόντια.

Νά ὑπενθημήσωμεν ὅτι ὁ Σωκράτης δέν εἶναι μόνον ὁ πανμέγιστος τῶν φιλοσόφων, ἀλλά ὑπῆρξεν καί μεγάλος πολεμιστής, εἶχεν διακριθεῖ ὡς πολεμιστής εἰς τήν μάχην τῆς Ἀμφιπόλεως, τῆς Τανάγρας καί Ποτιδαίας, ἦτο δέ ἄριστος γνώστης τοῦ δυσκολοτάτου καί σκληροτάτου ἀθλήματος τοῦ παγκρατίου, ἀπό τό ὁποῖον προῆλθον καί αἱ λεγόμεναι σημεριναί <πολεμικαί τέχναι> .

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. MONO EΔΩ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
  ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
  ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ :


  Ι ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ.


  Η κατασταση είναι παρα πολύ ασχημη. Για το Ελληνικο εθνος είναι πλεον ζητημα ζωης και θανατου, να ξαναδημιουργηθουν νεες γενιες ηθικων Ελλήνων. Διαφορετικα δεν υπαρχει καμια ελπιδα σωτηριας και επιβιώσεως.


  Οι σαπισμένες από την σεξουαλικη διαφθορα ραγιαδοπουλες ως μητερες είναι αδυνατον να δημιουργησουν τους ηθικους Ελληνες του αυριο.


  Αυτό το γνωριζουν οι παντες, ολοι οσοι δεν εχουν σαπισει ηθικα.

  Βρισκόμαστε στην χειροτερη ιστορικη στιγμη, από καταβολης του Ελληνικου εθνους.


  Για την επιβίωση του εθνους , είναι απαραιτητη η δημιουργια ηθικων αρχων. Ειδικα για της επομενες γενιες.


  Τα χρηστα ηθη είναι το διαχρονικο "μυστικο " επιβιώσεως του εθνους μας από τα παναρχαια χρονια.


  Εξαιτιας των χρηστων ηθων , και της σωστης παιδειας, οι προγονοι μας οι Ελληνες του μεσαιωνα , από σκλαβοι του Ρωμαικου κρατους ,εγιναν διοικητες του (ρωμαικου κρατους ), χωρις να χρειαστεί να πολεμησουν ουτε ένα δευτερολεπτο.

  Όλα αυτά διοτι ειχαν θρησκεια τον Χριστιανισμο (στην πραξη), και πολιτισμο τους αρχαιους Ελληνες φιλοσοφους, σοφιστες, ρήτορες, κλπ. Ο συνδυασμος αυτων των δυο εφερε τα χρηστα ηθη ζωης, χωρις καθολου σεξουαλικη διαφθορα. Η αμοιβη ηταν η ελευθερια της Ελλαδος τον μεσαιωνα, χωρις να γινει κανενας απολυτος πολεμος.

  Ο Ελληνας Ηρακλειος από την Καππαδοκια της Μικρας Ασιας,μολις ανεβηκε στον Ελληνικο (ρωμαικο) θρονο, το κρατος ηταν τελειως χρεοκοπημενο.  Ταυτόχρονα για πρωτη φορα στην παγκοσμια ιστορια, ειχαμε την εισβολή , την κατακτηση της μισης Ελληνικης (ρωμαικης) αυτοκρατοριας, από τους περσες. Ειχαμε πολλες χιλιαδες σφαγμενων Ελλήνων, ειχαμε κλοπες, εμπρησμους, βιασμους, σκλαβωμα γυναικων κλπ.  Επισης για πρωτη φορα στα παγκοσμια χρονικα εγινε εισβολή από τους περσες στα Ιεροσόλυμα, οπου εκει εκτος από της αγριες σφαγες, της κλοπες, τους εμπρησμούς, τους βιασμους ,το σκλαβωμα χριστιανων, μαζι με όλα αυτά εκαψαν τον ναο του Παναγιου ταφου,εκλεψαν τον Τιμιο Σταυρο, και πηραν μαζι τους αιχμαλωτο τον πατριαρχη Ζαχαρια.


  Εντούτοις εξαιτιας των χρηστων ηθων, και της σωστης παιδειας, μεσα σε επτα μονον χρονια , οι Ελληνες ανεκαμψαν, με αποτέλεσμα να παρουν πισω όλα τα κατεκτημένα εδάφη από τους Περσες.  Οι προγονοι μας δεν σταματησαν εκει αλλα περασαν στην αντεπιθεση, κατακτώντας ολοκληρη την περσικη αυτοκρατορια.


  Αυτό το εκανε ο Ηράκλειος με έναν τελειως απειροπολεμο στρατο.


  Εναν Ελληνικο στρατο τον οποιο δημιουργησε εκ του μηδενος μεσα σε δεκα μηνες. Ειδατε τι μπορει να πετυχουν οι Ελληνες εξαιτιας των χρηστων ηθων, και της σωστης παιδειας.

  Ακομη και ο Αλεξανδρος , με παρα πολύ εμπειρους στρατιώτες, με πολύ περισσοτερους στρατιώτες, σε σχεση με τον Ηρακλειο, και με ένα πανισχυρο Ελληνικο Μακεδονικο κρατος πολιτικα και οικονομικα, εκανε περισσοτερο χρονικο διαστημα να κατακτησει την περσικη αυτοκρατορια ,σε σχεση με τον Ηρακλειο.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις


  1. ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

   Κατά την εποχη του Ιουστινιανού του α, όπως και στην εποχη του Θεοδοσιου, του Αρκαδιου, του Θεοδοσιου του β, του Ιουστινου του α, του Ιουστινου του β, είχαμε μονον συνοριακους πολεμους, και περιοδους ειρηνης με τους περσες.

   Μονον όταν ανεβηκε στον θρονο , ο πρωτος Ελληνας χριστιανος Αυτοκρατορας , ο Ηράκλειος, εκαναν οι περσες ολα αυτά τα τρομερα πραγματα εις βαρος των Ελλήνων, τα οποια, δεν ειχαν ξαναγινει ποτε από μερος των περσων. Ειχαμε δηλαδή εισβολή , και κατακτηση της μισης Ελληνικης (ρωμαικης) αυτοκρατοριας.   Η ηθικη ζωη και η Ελληνικη παιδεια είναι τα διαχρονικα τα μοναδικα μεσα για να εχουμε αρχικα δικαιωμα στην εθνικη επιβίωση, και λιγο αργοτερα να εχουμε δικαιωμα στην ελευθερια, ειτε με ειρηνικο, ειτε με βιαιο τροπο, συμφωνα με το αρθρο 120 ,παραγραφος 4, του Ελληνικου συνταγματος.


   Διαβαστε και δειτε σχετικα , με το αρθρο 120 του συνταγματος τους καθηγητές Συνταγματικου δικαιου Γιωργο Κασιματη, Βασιλη Σπυρου, και αλλους.

   Ελληνες μπορειτε να κανετε οσες απεργιες θελετε, οσες διαδηλώσεις θελετε, οσους πολιτικους φορεις θελετε.


   Επισης μπορειτε να περιμενετε οσους "σωτηρες " θελετε .

   Τιποτε από όλα αυτά δεν τους ενοχλεί, τιποτε δεν τους φοβιζει.

   Ένα μονο πραγμα τρεμουν την επιστοφη στα χρηστα ηθη.

   Διοτι τοτε και μονον τοτε θα κερδίσουμε την ελευθερια μας.


   Μονον τοτε θα καταργησουμε το στημενο ελεγχομενο κατά γενικη ομολογια" πολίτευμα" , και τα προδοτικα κομματα.

   Μονον τοτε θα γινει αποδεκτη από τους γνησιους Ελληνες , η επι 12 χρονια προταση μου , για αλλαγη πολιτεύματος.

   Με την αλλαγη πολιτεύματος θα εχουμε καταργηση των κομματων. Η επιλογή των υποψηφιων θα γινεται από τους Ελληνες , με βαση τον εντιμο ηθικο βιο.   Προσοχη δεν θα κατεβαινουν από μονοι τους υποψήφιοι, θα τους επιλεγουμε εμεις. Οι εκλογες θα γινονται με κληρο.

   Μολις παρανομησει καποιος αμεσως του αφαιρουμε το αξιωμα και τον τιμωρούμε αυτό διοτι την ανωτατη εξουσια σχετικα με θεματα δικαιοσυνης θα την εχουμε μονιμος εμεις οι Ελληνες ο λαος.


   Στις εκλογες αυτές δεν θα εχουν δικαιωμα όλα τα μελη των σημερινων κομματων , και οι συγγενείς τους μεχρι εκτου βαθμου.


   Μονον οι γνήσιοι και ηθικοι Ελληνες θα εχουν δικαιωμα συμμετοχης. Για να γινουν όμως όλα αυτά χρειαζεται πολύ υψηλη πραγματικη Ελληνικη παιδεια ,και ηθικες αρχες, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.


   OΛΟΙ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ.

   Οι μοναδικες λυσεις για την εθνικη μας επιβιωση κατα γενικη ομολογια ειναι μονον αυτες οι οποιες σας προτεινει η στηλη ισχυς δια της γνωσεως.

   Ορθοδοξια, χρηστα ηθη, ιστορικη γνωση, μουσικα σχολεια, αρθρο 120 του Ελληνικου συνταγματος παραγραφος 4, αλλαγη πολιτευματος και δια παντος καταργηση των κομματων.

   Στρατιωτικη θητεια-εκπαιδευση για ολες τις γνησιες Ελληνιδες γυναικες,
   συμμαχια με την Συρια και γαμοι με τις Συριες.

   ΥΠΟΨΙΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
   ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
   ΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.   Ολα τα προαναφερομενα κατα γενικη ομολογια με μαθηματικη ακριβεια θα μας οδηγησουν στην εθνικη επιβιωση.

   ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ.

   ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

   Διαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ...

  19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΛΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΥΤΤΑ ΤΩΡΑ Ο ΛΕΠΡΟΣ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟΣ Ο ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΣ ΓΥΦΤΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ Ο ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΝΕ 10,000 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΙΞΟΥΝ 500.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΚΟΠΡΙΤΗΣ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΟΣ? Ο ΕΒΡΑΙΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΙΦΑ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΑΝΤ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ YOSHEF....ΑΑ ΡΕ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ ΟΜ ΤΡΕΛΟΠΟΥΤΣΑΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΓΑΝΤΙΑΙΑΝ ΠΟΣΘΗ ΘΑ ΣΕ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!! ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΟΒΑΡΔΟΥΛΑ ΘΑ ΣΕ ΒΡΟΥΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΞΕΥΤΙΛΑ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ...

   Διαγραφή
 4. καλε @ρχιδοκ@λοτρυπιδοχτυπημενο Γιωργο Π λαμογιο πρωην...του αρχιλαμογιου καταδικασμενου καρατζαμπουρδα ΜΙΖΑ ΝΟΝΟΥ και νυν πρωκτογλυφτηs του καταδικασμενου φυγοποινου φυγοδικου πσορογιδου.....
  καλε κυρ γιανννν του προυι ζουναρ του βραδ π@π@ρρρ;;;;;
  Ρουγκλι ρουγκλι κ@λο βιολι και π@υτσα σουβλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]