Συνεδρίασε το «Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » . Το καταστατικό του σωματείου και η σχέση του με την Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Του ιδρυθέντος στους Δήμους Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης ,  σωματείου με την  επωνυμία « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας »

Άρθρο 1
Είς το όνομα της μίας ΑΓΙΑΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » με έδρα τους Δήμους ,  Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης ,και σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως 2017, το οποίο δεν έχει κερδοσκοπικό ή πολιτικό σκοπό, αλλά αλληλοβοηθητικό, ελεγκτικό , παρεμβατικό , πολιτισμικό και επιμορφωτικό.
Ο σκοπός του Σωματείου είναι , η διασφάλιση με κάθε νόμιμο μέσο του σεβασμού στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό  και απορρέουν από αυτό  και της αφοσίωσης στην πατρίδα και στη δημοκρατία που συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων , η προαγωγή των εθνικών συμφερόντων , η υπεράσπιση με δράσεις και στο εξωτερικό των ζωτικών συμφερόντων της χώρας , η προαγωγή της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής ισχύς της , η αντιμετώπιση  και η διαχείριση κρίσεων  και η καταπολέμηση με κάθε νόμιμο μέσον της όποιας αντισυνταγματικής εκτροπής  εις την Χώρα μας  , βάση του άρθρου 120 του Συντάγματος.
Επίσης θα έχει ως σκοπό την διενέργεια όλων των νομίμων ενεργειών προς την τήρηση του Συντάγματος, που επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιονδήποτε επιχειρούν να το καταλύσουν δια της βίας, όπως το άρθρο 120 §2 Σ. ορίζει και υποχρεώνει κάθε Έλληνα πολίτη .
Ως μέσω δέ θεωρείτε και η  δικαιολογημένη αποχή από  εκλογική διαδικασία  ,  ειδικά  όταν κυριαρχήσει στην κοινή γνώμη η αίσθηση ότι το αποτέλεσμά  της συνιστά , παρεχόμενη δυνατότητα σε πρόσωπα  που θα στραφούν  κατά του Συντάγματος
Έργο του Σωματείου θα είναι η συγκέντρωση ,η  ανάλυση  και η αξιοποίηση πληροφοριών για θέματα εθνικής σημασίας και αφορούντα τα ζωτικά ελληνικά συμφέροντα της χώρας , η σύνταξη καταγγελιών , η υποβολή μηνύσεων αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων  στη βάση των ανωτέρω , η ανάρτηση και δημοσίευση εμπεριστατωμένης  αρθρογραφίας και πληροφοριών με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων μερί ¨ευαίσθητων ¨ πληροφοριών   , οι αποκαλύψεις ενεργειών και παραλείψεων που στρέφονται ή στράφηκαν  κατά των εθνικών συμφερόντων  και οι προφορικές αναφορές προς την Ελληνική δικαιοσύνη στα πλαίσια του άρθρου 40 ΚΠΔ και άλλων συναφών διατάξεων για ότι παράνομο πέσει στην αντίληψη των μελών του σε όλη την επικράτεια.
 Ειδικότερα δε ,   η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ κάθε υψηλής και συστημικής διαφθοράς και διαπλοκής με τρόπο απόλυτα αποδεικτικό  , η οποία θα γνωστοποιείτε σε όλα τα  ΜΜΕ ( τηλεόραση ,  εφημερίδες , περιοδικά , SITE & BLOG ) που δραστηριοποιούνται και διαβάζονται στην Ελλάδα ανεξαιρέτως για λόγους σκοπιμότητάς  , αλλά και  σε εκείνα στο εξωτερικό εάν τούτο κριθεί αναγκαίο  ,  η αποκάλυψη κάθε ενέργειας ή παράλειψης που συνεπάγεται βλάβη στα εθνικά μας ζωτικά συμφέροντα  και εξασθενεί ή θέτει σε διακινδύνευση την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ισχύ της χώρας   ,συνιστά ανικανότητα στη διαχείριση κρίσεων  , πάντα στα πλαίσια των νόμων του Κράτους που συμφωνούν με το Σύνταγμα και  την κοινή συνισταμένη της κοινής γνώμης , ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το δικαστικό σώμα , τα σώματα ασφαλείας ,  τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας , και την κεντρική εξουσία , οσάκις καταλύετε το Σύνταγμα και κάθε τι που το εγγυάται , οσάκις κινδυνεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα .
Το σωματείο θα παρέχει  δωρεάν πληροφορίες και βοήθεια  στους πολίτες για τα δικαιώματα  αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους νόμους και το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους , ειδικά   στην προσπάθειά τους να το προστατέψουν και να καταπολεμηθεί κάθε παράβασή του.
Το σωματείο θα παρεμβαίνει νομίμως και θα καταγγέλλει οσάκις καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα , η θρησκευτική Ελευθερία των Ελλήνων και η ελληνική συνείδηση ,  όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα της Χώρας , τις ελληνικές παραδόσεις , τις αξίες και τα ιδανικά που έγιναν αποδεκτά έως σήμερα και συνιστούν χαρακτηριστικά και συστατικά της ελληνικότητας .
Το σωματείο θα απασχολεί δύο  δικηγόρους, εγγεγραμμένους σε έναν από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους της Επικράτειας. Η αμοιβή τους θα είναι συμβολική και θα αντλείται από της ετήσιες συνδρομές των μελών της και των μελών της  ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΗΣ .
Το σωματείο έχει ως σκοπό την διαρκή ενημέρωση των μελών του αλλά και όποιου πολίτη ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα του έναντι του Κράτους σε θέματα αστικού , διοικητικού και ποινικού δικαίου και σε θέματα που αφορούν την γεωπολιτική , γεο-οικονομική και γεωστρατηγική βάση δεδομένων που διατηρεί και εμπλουτίζει  συνέχεια .
Θα παρέχει νομικές πληροφορίες  επιπλέον ,σε θέματα που αφορούν σε διοικητικά ζητήματα, όπως , πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις , νομικές πληροφορίες για ποινικές διώξεις της πολιτείας εναντίον πολιτών και θα παρέχει γνώσεις για διορισμούς νομικής βοήθειας σε όσους πολίτες το έχουν ανάγκη, δωρεάν .
Το Σωματείο ενδεχομένως και ανάλογα με την σπουδαιότητα κάθε υπόθεσης μπορεί να παρίσταται σε δικαστήρια, παρεμβαίνοντας προσθέτως ή συμμετέχοντας νομίμως και στα όρια του νόμου σε δίκες που αφορούν στα μέλη του εκπροσωπούμενο δικαστικώς και εξωδίκως από την νόμιμα εκλεγμένη διοικούσα επιτροπή του ,τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν την προστασία της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Το Σωματείο θα δημιουργήσει επίσημη ιστοσελίδα στο facebook και στο twitter ή σε όποιο άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κρίνει με σκοπό την ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών του. Επίσης θα διαθέτει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και διεύθυνση email για την ευχερέστερη επικοινωνία των μελών του. Κάθε  μέλος  του μπορεί να έχει ταυτόχρονα  , απόρρητα στοιχεία επικοινωνίας με το συμβούλιο άλλο μέλος  .
Η γενική διεύθυνση email του σωματείου είναι [email protected]
Άρθρο 2
Μέλη του σωματείου δικαιούνται να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες-ιθαγενείς, οι οποίοι ενεργούνε και εφαρμόζουνε αναφέροντας, αναγγέλλοντας και καταθέτοντας προσωπικά την Ιερή Δήλωση ενεργοποίησης του άρθρο 120 του Συντάγματος.
Σύμφωνα πάντα όπως επιτάσσει με την έννοια της αφοσίωσης στην Πατρίδα και στη Δημοκρατία, ως υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών, όπως η παράγραφος §2 του άρθρου 120 Σ ορίζει και όπως ένθερμα το υποστηρίζουν τα ιδρυτικά και μετέπειτα μέλη. Όποιο μέλος ενεργήσει στα όρια της αντισυνταγματικότητας και διαπράξει τι, αντίθετο από όσα έχει καταθέσει προσωπικά διά της Ιεράς Δήλωσής του ενεργοποίησης του άρθρου 120 , θα αποβάλετε.
Έδρα του Σωματείου ορίζεται το γραφείο (..) στην οδό (..)  στην πόλη της Θεσσαλονίκης  (ΤΚ 54453) - το γραφείο (..) στην οδό (..)  στην πόλη της Ρόδου   (ΤΚ85100) και το γραφείο (..) στην οδό (..)  στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης (ΤΚ 71500)
Το Σωματείο έχει δικαίωμα ίδρυσης γραφείων ανά όλη την Ελληνική επικράτεια.
Το Σωματείο διορίζει τους Δικηγόρους του Πρωτοδικείου Αθηνών Π.Τ (ΑΜ:…) και Χ.Κ  ( ΑΜ: … ) ως νομικούς συμβούλους του, οι οποίοι εντέλλονται να εκτελέσουν όλες τις νομικές διαδικασίες για την ίδρυση του.
Αποκλείεται το σωματείο να δημιουργήσει δομή που να προσομοιάζει σε δράση κόμματος
Άρθρο 3
Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:
• Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών ποσού 50 €.
• Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των μελών του.
• Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων του.
• Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωματείο , οι οποίες όμως δεν θα προέρχονται από κανένα πολιτικό ή κρατικό φορέα , ούτε από επιχειρηματικότητα με παρελθόν και εν δυνάμει ελεγχόμενη για πράξεις της και παραλήψεις της που προκάλεσαν την κοινή γνώμη ή παραβίασαν διάταξη νόμου.
• Έσοδα από εκδηλώσεις , διαλέξεις και συνεστιάσεις  που διοργανώνονται από το Σωματείο.
• Το συνολικό ποσό της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000€ .
Άρθρο 4
Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι Έλληνες πολίτες-ιθαγενείς  έχουν συμπληρώσει το (40) έτος της ηλικίας των και είναι  καθηγητές πανεπιστήμιου με ευαισθησία σε εθνικά θέματα  και θέματα ασφάλειας , δικηγόροι με σχετικό αντικείμενο  ή  αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων εν ενεργεία ή όχι , έχοντας τουλάχιστον τον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή τον αντίστοιχο , καθώς και  όσοι έχουν δείκτη νοημοσύνης  (Intelligence Quotient, IQ) στην βαθμολογία τους στο τεστ FRT A  ,μεγαλύτερη ή ίση του 145 της κλίμακας Wechsler.( ένας στους 741 ανθρώπους ) εμφαίνουσα σε σχετικό τίτλο που φέρει την υπογραφή  των μελών του  Διοικητικού Συμβούλιου της Ελληνικής Mensa
Χωρίς να έχουν συμμετάσχει σε κανένα πολιτικό φορέα ή κίνημα από τη στιγμή που καταθέτουν την Ιερά Δήλωση. Με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης .
Άρθρο 5
Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο ή να έχουν απαλλαγή από αυτές .
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
Τα μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο δύνανται να επανεγγραφούν μετά την πάροδο ενός έτους .
Αποχωρήσαντα μέλη, τα οποία οφείλουν εισφορές προς το Σωματείο μπορούν να επανεγγραφούν μόνο εφ’ όσον καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές τους.
Μέλη τα οποία διαγράφηκαν επειδή παραβίασαν τις αρχές που ορίζονται από το καταστατικό δεν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο .
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο εφόσον προβούν σε γνωστοποίηση σε αυτό τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους. Τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και η ιδιότητα τους ως μέλη δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
Άρθρο 6
I. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου οφείλουν :
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
γ. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν τη τακτική χρηματική τους συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
η. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου. Έχουν επίσης υποχρέωση να επιδεικνύουν την διαγωγή που επιβάλλεται από την σοβαρότητα και σπουδαιότητα του σκοπού του Σωματείου και να προάγουν τη φήμη και αξιοπιστία του.
θ. Τα μέλη είναι εφοδιασμένα με ειδική ταυτότητα που τους εξασφαλίζει προνόμια και δυνατότητες .
II. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος.
III. Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την συνδρομή τους περισσότερο από έναν χρόνο θεωρούνται ως αυτοδικαίως διαγραφέντα, εκδιδομένης διαπιστωτικής μόνον απόφασης από την Γενική Συνέλευση, μπορούν, δέ, να επανεγγραφούν μόνον εφ’ όσον καταβάλουν και τις καθυστερούμενες οφειλές.
ΙV. Μέλη τα οποία ενώ παράλληλα με τη συμμετοχή τους στο σωματείο συμμετέχουν σε κάποιο πολιτικό φορέα ή κίνημα θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντα. Και δεν μπορούν για κανένα λόγο να επανεγγραφούν στο σωματείο.
Άρθρο 7
Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, πλην των περιπτώσεων της παράλληλης συμμετοχής σε κάποιο πολιτικό φορέα ή κίνημα και της αδικαιολόγητης μη πληρωμής πέραν του έτους της τακτικής ετήσιας εισφοράς, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
α. Στην επίπληξη.
β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο και παράλληλα στην άρση κάθε βοήθειας που τυγχάνει να έχε υπέρ του , δρομολογηθεί
Άρθρο 8
Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλούται η βούληση των μελών.
Η Γενική αυτή συνέλευση κλονίζεται εάν  χάσει την εμπιστοσύνη και των 11 μελών της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΗΣ . Στην περίπτωση αυτή δρομολογούνται οι διαδικασίες για την αντικατάσταση όλων των μελών της Γενικής συνέλευσης χωρίς πάντως να απαιτείται αλλαγή του παρόντος καταστατικού.
II. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
III. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά τρεις (3) φορές το χρόνο (μερικές μέρες πριν το τέλος κάθε τετραμήνου  και έκτατα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εξελεγκτική Επιτροπή)
IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσει το Δ.Σ. σε συμφωνία με την Εξελεγκτική Επιτροπή και το ½  των μελών της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ, οποτεδήποτε . Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
VII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
VIII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν τουλάχιστον το 50,1% των μελών του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση ή δράση .
IX. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού ή διαφωνήσουν εγγράφως  και τα 11 μέλη της ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 9
Ι. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και ένα (1) Σύμβουλο που εκλέγονται με κλήρωση και δύο (2) αναπληρωτές τους.
II. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.
IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3)  μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
V. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Αναπληρωτές.
VI. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
VII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
VIII. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
IX. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
X. Κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. Δεν συγκαλούνται επίσης τακτικές συνεδριάσεις κατά την διεξαγωγή των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών ,των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων .
ΧI. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
XII. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει η Εξελεγκτική Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες υπό την εποπτεία της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
XV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
Άρθρο 10
Ι. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μόνιμα μέλη τα οποία είναι εκλεγμένα από τα ιδρυτικά μέλη. Τα μέλη τα οποία αποφασίζουν να αποχωρήσουν από αυτήν έχουν υποχρέωση να διαλέξουν έναν αντικαταστάτη από τα υπάρχοντα μέλη του Σωματείου. Αν ο αντικαταστάτης δεχτεί την πρόσκληση αναλαμβάνει την θέση στην Επιτροπή του μέλους που τον εξέλεξε. Αν ο αντικαταστάτης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε προκειμένου να γίνει μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση του στο Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, τρείς (3) Συμβούλους.
II. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ελέγχει τις αιτήσεις των υποψήφιων μελών και καθορίζει ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο Σωματείο.
III. Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών της που είναι παρόντα στις συνεδριάσεις.
Άρθρο 11
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο τριάντα ημέρες (30) πριν από την λήξη της θητείας του, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο τριάντα ημέρες (30) νωρίτερα.
II. Όσα εκ των μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
III. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, για το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη.
IV. Τα μέλη του Δ.Σ. πέντε (5) και δύο (2) αναπληρωματικά εκλέγονται με τη διαδικασία της κλήρωσης. Ένα μέλος εκ της Εξελεγκτικής Επιτροπής τη φορά τραβάει το κλήρο του υποψηφίου της ανάλογης θέσεως για το Δ.Σ.
V. Από τους επιτυχόντες οι πρώτοι πέντε (5) θα αποτελούν το Δ.Σ. του Σωματείου και άλλα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
VI. Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. δεν μπορούν να υποβάλλονται από τα μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής και τα μέλη της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 12
Η χρονική διάρκεια του Συλλόγου προσδιορίζεται στα πέντε (5) έτη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια ζωής του Σωματείου θα μπορεί να παρατείνεται.
Άρθρο 13
 Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή με τις λέξεις « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » και στο μέσο αυτής το έτος ιδρύσεως 2017 και  σύμβολο την ιδιαίτερη  μορφή  που προκύπτει , με  την πυξίδας και τους δείκτες  ωρολογίου μαζί . Το ήμισυ της    περιφέρεια δε αυτής  ,διατρέχει ο τίτλος ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Άρθρο 14
 Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει ή εν όλω εφ όσον τούτο ζητηθεί από το Δ.Σ ή του ½ των ταμειακώς εν τάξει μελών. Για την απαιτούμενη πλειοψηφία περί της τροποποίησης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 99 του Α. Κ. και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των 11 μελών της ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΗΣ
Άρθρο 15
 Το σωματείο δεν διαλύεται εφ` όσον παραμένουν 10 μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου η περιουσία αυτού περιέχεται στα φιλανθρωπικά ιδρύματα , αφού πρώτα καταβληθεί η τυχόν αμοιβή που οφείλεται στους ανωτέρω δικηγόρους
 Για τη διαδικασία της διαλύσεως του σωματείου εφαρμόζονται διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Κ. Το σωματείο διαλύεται εάν τα μέλη του μείνουν κάτω από δέκα.
Άρθρο 16
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 16 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ` άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε όπως έχει από τη Γενική Συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου  2017 στην Αθήνα  και υπογράφεται ως ακολούθως
( τέθηκαν οι υπογραφές )
Για τη δημοσίευση , Σεπτέμβριος  2017
H εκτελεστική Γραμματεία κατ εντολή
ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

  1. ΠΑΝΕ ΡΕ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΠΑΕΙ Ο ''ΖΟΝΓΚΟΣ'' ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΟΥ....ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΒΟΥΖΟΥΝΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ''ΑΨΗΛΑ'' ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΜΑΤΑ....ΑΝΤΕ ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΩ ΑΨΗΛΈ ΑΣΤΥΝΟΜΕ ΚΑΙ ΣΟΥ ΚΛΑΣΕΙ ΤΑ ΑΡΧΙΔΑΚΙΑ Ο ΓΛΝΩΣΤΟΣ ΚΛΑΣΤΑΡΧΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΤΟΣΟΙ ΑΨΗΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ....ΟΥΥΥΙΙΤΤ ΜΠΙΡΤΑΚΑ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟ ΒΟΥΖΟΥΝΟ

    ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]