Οι 147 Δελφικές Εντολές: Η κληρονομιά των Ελλήνων που όλοι πρέπει να διαβάσουμε

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι σοφές εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.
Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν τις εξομολογήσεις των πιστών, αλλά ασχολούνταν μόνο με την τέλεση των θυσιών και των άλλων ιεροτελεστιών.

Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούς και παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία, εκτός από τις χρησμοδοτήσεις τους για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Περίαπτη θέση βέβαια, κατείχε σε όλα αυτά ,το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των Δελφών, του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του Προνάου του Ναού του Απόλλωνος,στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:

Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνεύ, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.

Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων επισκέπτης:•Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).

•Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).

•Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.

Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής. Αυτά τα σοφά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια και απο άλλους λαούς ,που τα παρουσίασαν σαν «θρησκευτικές εντολές».

Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς.

«Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις» Παυσανίας

Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.

Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.

Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.

Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.

Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.

Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.

Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.

Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.

Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.

Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.

Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.

Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.

Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.

Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.

Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.

Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.

Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.

Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.

Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.

Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.

Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.

Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.

Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.

Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.

Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.

Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.

Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.

Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.

Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.

Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.

Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.

Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.

Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.

Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.

Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.

Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.

Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.

Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.

Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.

Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.

Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.

Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.

Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.

Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.

Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.

Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.

Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.

Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.

Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.

Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.

Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.

Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.

Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.

Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.

Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.

Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.

Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.

Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.

Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.

Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.

Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.

Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.

Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.

Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.

Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.

Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.

Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.

Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.

Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.

Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.

Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.

Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.

Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.

Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.

Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.

Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.

Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.

Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.

Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.

Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.

Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.

Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.

Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.

Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.

Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.

Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.

Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.

Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.

Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.

Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.

Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.

Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

25 σχόλια :

 1. Εχει διαγραφεί το "Ξυπνήστερε ακολούθει".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΒΑΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ "Ξυπνήστερε"...

   ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΥΠΑΣΑΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗ ΞΕΧΝΙΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΣΕ ΛΙΓΟ??

   ΒΑΛΤΟΙ ΕΙΣΤΕ??

   Διαγραφή
  2. ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΤΣΑΠΕΛΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ...
   ΠΑΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΔΕΣ ΓΙΝΑΝΕ 21 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕ (ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ)...
   ΤΟ ΓΥΦΤΟ ΚΙ'ΑΝ ΤΟΝ ΠΛΕΝΕΙΣ ΤΑ 10αρικα ΧΑΛΑΣ...

   Διαγραφή
  3. ΣΥΖΗΤΟΥΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΕ ΣΤΟ Ξ/Ρ??

   ΤΙ ΝΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ,ΒΡΙΖΕΙ,ΨΕΥΔΕΤΑΙ,ΕΝΑΣ ΑΛΗΤΗΣ,ΑΛΗΤΗΣ...

   ΑΧΙ ΤΟΥ ΛΕΩ,ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ,ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ,Ο ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΧΙΑΣ ΚΑΖΑΚΗ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ "ΚΥΡΙΟ" Ο ΛΟΓΟΣ...

   Διαγραφή
  4. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ...

   ΤΟ "ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟ,ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ(πρακτικο)ΚΑΖΑΚΗ,ΟΜΟΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΕ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ,ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΦΟΒΟΥΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΘΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ...

   ΟΣΕΣ ΣΑΥΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΟΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΑΓΚΩΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΤΟΥΣ,ΜΙΑ ΞΕΦΤΙΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ...

   ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ,ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ,ΨΕΜΑ.ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ,ΛΑΣΠΙΤΣΑ,ΧΛΕΥΑΣΜΟΥΣ,ΕΙΡΩΝΕΙΕΣ,ΧΑΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΖΟΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...

   ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΕΘΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ,ΤΕΡΜΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

   Διαγραφή
  5. ΠΕΡΑΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ
   Ο ΝΟΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ. ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΔΕΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΙΕΙΣ ΤΑ ΙΣΟΒΙΑ ΑΛΛΑ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ;
   ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ.

   Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.


   ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥΘΕ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ. Η ΦΑΤΣΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΟΣ ΦΕΡΝΕΙΣ.
   ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΡΗΣΕΣ ΡΕ ΛΩΠΟΔΥΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ;

   Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
   Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
   Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
   Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
   Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
   Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.

   Διαγραφή
  6. ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΕΡΗΜΗΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΤΗΝ 17/5 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...

   ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΝ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΑΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ" ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ…

   Διαγραφή
  7. ΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΚΕΥΩΡΙΑ,ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?

   ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΙΔΗ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΣΩΡΡΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ,ΤΩΡΑ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣ ΤΟ ΠΕΙ,ΕΤΣΙ ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΠΕΙΡΑΞΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΤΗΡΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΕ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΛΟΝΙΣΜΟ Η ΠΟΝΗΡΙΔΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟ Φ/Β ΣΕ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΩ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ...

   ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΖΕΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΕΦΕΣΗ....ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΝ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑ"....

   Διαγραφή
  8. ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΙΠΑΜΕ??

   ΔΙΑΤΑΞΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΕΤΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΩΡΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ!!!) ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ "ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ" ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΑ ΣΠΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΒΟΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΝΑ ΦΤΥΝΟΥΝ ΛΑΣΠΕΣ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ,ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΤΟ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ «ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$» ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΕΜΕΙΝΕ ΑΛΛΑ ΑΡΧΙΣΕ ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ Ο ΚΟΝΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ…

   ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ Η ΟΧΙ??

   ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΩ ΕΝΑΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ON LINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΗΘΕΛΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…

   "ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΝ LINE ME 84 ΧΩΡΕΣ
   http://www.ethnos.gr/…/h_eforia_online_me_84_xores-64559177/

   Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα αφορά:

   1. Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία).
   2. Καταθετικούς λογαριασμούς.
   3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια.
   4.Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων.
   5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

   Εχει ήδη ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων για τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων τα οποία βρίσκονταν το 2016 σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή έχουν τοποθετηθεί σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. σε 54 χώρες του κόσμου.

   ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ «ΣΥΛΛΑΒΕΙ» ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ,ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΑΡΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 67650/13 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΕΤΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΣΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΜΕ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΛΕΞΗ ΔΕΝ «ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ» ΑΥΤΟΙ ΕΠΑΙΖΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ,ΤΟΣΟ ΔΟΛΙΟΙ ΤΟΣΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ…

   Διαγραφή
  9. ΕΔΩ ΣΕ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΜΟΛΑΣ ΜΕΛΑΝΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΣΟΥΠΙΑ
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΝΑ ΕΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΦΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΟΒΙΑ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΣΟΒΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΚΟΡΟΪΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ;
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ;
   ΕΜΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΑΣ..ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΦΑΕΙ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΕ ΟΤΑΝ ΣΕ ΜΠΟΥΖΟΥΡΙΑΣΟΥΝ

   Διαγραφή
  10. ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΕΡΗΜΗΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΤΗΝ 17/5 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...

   ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΝ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΑΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ" ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ…

   Διαγραφή
  11. Ηλιας Πετρου Μεταφτσης

   ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ...!!!

   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΗ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ-ΚΕΡΔΗ...

   ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ...

   ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ?

   Η ΦΟΒΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ?

   ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΛΑΣΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ...

   ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ...

   ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ...
   ΤΑ ΕΥΚΟΛΩΣ ΕΝ-ΝΟΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ...
   ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ...
   ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΝΩΡΙΣ...

   ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ...
   ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Ε.ΣΥ.
   Η ΓΝΩΣΗ ΘΑ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΟΧΙ Η ΚΟΠΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ...
   ΕΡΡΩΣΘΕ...Α..Ω.

   ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ 120.000 ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ ΕΝΑΝ ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ..!!!

   https://4.bp.blogspot.com/-HXkKYOWMEGA/VtIVRtB7ARI/AAAAAAAABiY/F3jDwF7bi9w/s640/%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A0%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%2595%25CE%259C%25CE%2591%25CE%2595%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2591%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A3.jpg

   Διαγραφή
  12. ΡΕ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΔΩ
   ΠΩΣ ΔΙΑΟΛΟ ΕΦΤΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ;
   ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ Ή ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ;

   Τελευταία εξέλιξη - Αυτόπτης μάρτυρας: Είδα και άκουσα τον Σώρρα

   ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ - ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΕΛ.ΑΣ

   Άφαντος για 6 μήνες καταφέρνει να παραμένει ο Αρτέμης Σώρρας από τις διωκτικές αρχές που τον αναζητούν ώστε να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

   Σε βάρους του Αρτέμη Σώρρα ο οποίος υποστήριζε στους φανατικούς οπαδούς του ότι θα βγάλει την Ελλάδα απο την κρίση , έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά κακουργηματικών πράξεων από Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για την κατ' εξακολούθηση εξαπάτηση χιλιάδων πολιτών .

   Ο λόγος, ότι διαθέτει δήθεν 600 δισ. δολάρια, για να σβήσει το δημόσιο χρέος της χώρας αλλά και τα ιδιωτικά πολιτών, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στο δημόσιο αλλά και σε ασφαλιστικά ταμεία.

   Από την ημέρα που ασκήθηκε η ποινική δίωξη ο Αρτέμης Σώρρας κατάφερε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Η αστυνομία μπορεί βεβαία να ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό σε Αθήνα και Πάτρα αλλά οι έρευνές μέχρι σήμερα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

   Παρά το γεγονός ότι ς μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο Σώρρας είχε θεαθεί σε περιοχές της Αττικής, οι αστυνομικοί αρχικά επικέντρωσαν τις έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ομάδες αστυνομικών έχουν ξεκινήσει συνεργασία τους τελευταίους μήνες με αντίστοιχες αστυνομικές διευθύνσεις της Ιταλίας αλλα και της Αγγλίας. Έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ μελετούν και πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο καταζητούμενος έχει περάσει στην Αμερική και έχει βρει καταφύγιο σε μικρή επαρχιακή πόλη. Η πληροφορία έχει έρθει στην Ελληνική Αστυνομία από Έλληνα ομογενή ο οποίος ισχυρίζεται ότι το είδε στην επαρχιακή πόλη. Τα χαρακτηριστηκά του έχουν αλλάξει αλλα ο ομογένης ισχυρίστηκε πώς ο άνθρωπος που είδε και άκουσε να μιλάει ήταν ο Αρτέμης Σώρρας.

   Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας έχει επεκταθεί για τον εντοπισμό του καταζητούμενου Αρτέμη Σώρρα και στο ιντερεντ , ύστερα από το βίντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube. Τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα δεν κατάφεραν αξιοποιηθούν αφού ο Σώρρας είχε βρει τον τρόπο να παραπλανήσει του αστυνομικούς της ηλεκτρονικής δίωξης


   Πηγή: http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/823745/aytoptis-martyras-eida-kai-akoysa-ton-sorra#ixzz4tiqFbT5c

   Διαγραφή
  13. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙ,Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ...

   ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ "ΕΓΚΥΡΕΣ" ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ,ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΑ ΛΕΝΕ...

   ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (οχι φυσικα κυριοι και κυριες συναδελφοι γιατι δεν θεωρουν ουτε κυριες/ους ουτε συναδελφους τους προδοτες) Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΑΥΡΙΟ ΚΙ'ΟΛΑΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ...

   ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΤΣΙ..???😀😀

   ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΨΕΜΑΤΑ??

   Διαγραφή
  14. Ο ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΑΣ
   ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ.
   Η ΔΗΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Ο ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ

   Giannis Paterakis9 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:24 μ.μ.

   Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΠΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,ΤΑ ΤΗΛ ΒΑΡΑΝΕ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ....!!!

   ΑΚΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΝ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕΙΣΜΟΣ,ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΤΑΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ....

   ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΟΡΓΗ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ....

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΔΑΚΙΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΓΣ,ΑΠΛΑ ΣΚΑΒΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΛΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΚΕΠΑΣΕΙ...

   Διαγραφή
  15. ΑΚΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΝ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕΙΣΜΟΣ,ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΤΑΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ....

   ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΜΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΟΡΓΗ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ....

   Διαγραφή
  16. ΠΟΙΟΥΣ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ;
   ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ;
   ΛΙΓΑΚΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΚΟΥΝΙΟΝΤΟΥΣΑΝ ΘΑ ΤΑ ΣΑΠΙΖΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟ Ο ΠΑΠΑΣ

   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ε.ΣΥ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ. 19/12/2900
   https://www.youtube.com/watch?v=0XLVy4p_KSI

   ΑΣΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΙ ΑΝΑΡΧΕΣ ΤΙ ΨΟΦΙΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΣΑ
   ΔΥΟ ΑΝΑΡΧΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ. ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΘΑ ΠΗΔΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.
   ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΑΡΟΚΑΣΕΛΕΣ.

   Διαγραφή
 2. ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΑ ΜΠΕΕΕΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ,ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ,ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ...

  ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΕΙΠΑΜΕ??
  ΜΑΜΑΚΙΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙ??
  ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΝΔ ΚΑΙ ΒΟΛΕΨΟΥ...

  ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ??
  Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ,Ο ΖΟΡΟ??
  ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΑ ΔΥΟ ΕΝ ΔΥΟ ΜΕ ΣΗΚΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΓΡΟΘΙΕΣ ΣΑΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΖΩ...

  ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΙ ΕΙΣΤΕ??
  ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ??
  ΠΑΡΕ ΔΕΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΠΟΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ..
  ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ...

  ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΝΑ ΓΥΑΛΙΖΕΙΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΔΕΡΙ ΤΙ ΕΣΤΕ ??
  Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ??
  ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΚΚΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ...

  ΕΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΕ??
  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ??
  ΠΑΡΕ ΕΝΑΝ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΖΑΚΗ ΝΑ ΣΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΧΕΤΕ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...

  ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ??...ΞΕΧΑΣΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΥΡΙΟ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΗΛΙΘΙΟ ΓΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕ ΚΙ ΕΝΑΝ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ ΝΑ ΣΕ ΑΡΜΕΓΕΙ ΗΛΙΘΙΟ ΖΩΩΟΟ.

   Διαγραφή
  2. ΠΟΙΟΣ ΜΕ ΑΡΜΕΓΕΙ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑ??
   Ο ΣΩΡΡΑΣ ΜΩΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΕΒΡΑΙΚΟ??...ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΑΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΡΟΛΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ...

   ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΜΠΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΟΤΙ ΛΑΣΠΗ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΠΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΛΙΓΟΥ,ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΜ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ..

   ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΩΟΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΟΝΤΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΠΑΡΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ..

   Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ,ΑΣΚΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ...ΔΕΙΤΕ.!!
   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   ΕΔΩ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ...
   http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2016/07/Screenshot-11-1.png

   «Σας διαβιβάζουμε την εξώδικη δήλωση του κ. Αρτέμη Σώρρα , λόγω αρμοδιότητας»
   1=Προς: ΥΠ.ΟΙΚ.
   2=Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
   3=Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης.)..

   ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΚΥΡΙΟ,ΟΜΩΣ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΨΕΜΑΤΑ

   ...ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ..!!!

   Διαγραφή
  3. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΕ ΓΥΦΤΟΓΙΔΟ; ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΦΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΟΣΤΡΑ ΤΑ ΓΥΦΤΟΜΑΓΑΖΑ;
   ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΠΛΑΣΙΕ. ΤΟ ΚΑΛΠΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΣ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ο ΓΥΦΤΟΣ ΣΟΥ ΤΙΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΠΡΟΩΘΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΤΑ ΔΕΚΑΡΙΚΑ.
   ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ.

   Διαγραφή
  4. ΞΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ,ΠΑΛΙ ΤΡΕΧΩ ΜΑΚΡΥΑ...

   ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ 650.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ...

   ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ (ακου ιθαγενεια👺) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΞΕΡΩ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΜ..

   ΤΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΦΜ ΤΟΥΣ ΟΙ 20.000 ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ??

   ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝ ΟΙ ΜΕΜΕΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΒΟΛΙΔΑ,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ Η ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΔΩ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ 2.3 ΤΡΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ....

   ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΖΑΛΑ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΑ??

   Διαγραφή
  5. ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ...
   ΑΚΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΦΤΟΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ.
   ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ.
   ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ !!! ΠΕΣ ΤΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙ ΠΟΥΣΤΗ ΓΥΦΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
   ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ. ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΟΥ.

   Διαγραφή
 3. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ.

  ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ Η ΣΤΟΑ ΕΧΕΙ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ"
  ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΚΕΨΕΙΣ-ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΑ ΜΕΛΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.
  ΟΠΩΣ Π.Χ.
  ΚΑΠΟΙΟΣ "ΑΔΕΛΦΟΣ"ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΔΕ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
  ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ "ΑΔΕΛΦΟΙ" ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ:
  1)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΤΑ "ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ"ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
  2)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ "ΑΔΕΛΦΟ"ΕΜΠΟΡΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
  3)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΑΔΕΛΦΟ"ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ Ο "ΑΔΕΛΦΟΣ"ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ "ΑΔΕΛΦΟΥΣ"ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΩΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
  Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΤΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ "ΑΔΕΛΦΟΥΣ" ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ.
  ΤΕΛΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΡΑΣΟΚΑΤΑΝΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ.
  ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΛΟΥΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΑΚΙΑΣ 11.59 ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ ΠΟΥ ΚΥΡΗΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΛΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΕ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΑ,ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]