ΤτΕ: Μειώθηκε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 842 εκατ. ευρώ, κατά 68 εκατ. ευρώ μικρότερο από
εκείνο του Ιουνίου του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η μείωση αυτή του πλεονάσματος οφείλεται πρωτίστως στην εμφάνιση ελλειμμάτων στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, έναντι πλεονασμάτων τον Ιούνιο του 2016, και δευτερευόντως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 884 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 198 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2016.

Η μικρή αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών σε σχέση με εκείνο του Ιουνίου του 2016 ήταν συνέπεια της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 9,6% σε σταθερές τιμές.

Η άνοδος κατά 221 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 257 εκατ. ευρώ, καθώς τον Ιούνιο του 2017 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 13% και 14,2% αντίστοιχα σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016.

Αντίθετα, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκαν, παρότι οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές παρουσίασαν άνοδο κατά 8,6%.

Η επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων και εκείνη του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το α' εξάμηνο του 2017, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016 και διαμορφώθηκε στα 2,8 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 3,9 δισεκ. ευρώ, κατά 149 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών το α' εξάμηνο του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Όσον αφορά τις εξαγωγές, επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 8,3% σε σταθερές τιμές.

Η άνοδος κατά 754 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως εκείνου των μεταφορών. Σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2016, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,6% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 7,1%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 21,0%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2017, το ισοζύγιο κεφαλαίων σημείωσε πλεόνασμα 110 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος τον ίδιο μήνα του 2016, λόγω βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης, ενώ το α' εξάμηνο του 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα 344 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 645 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) σημείωσε πλεόνασμα 952 εκατ. ευρώ, κατά 67 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Ιουνίου του 2016, ενώ το α' εξάμηνο του 2017 παρουσίασε έλλειμμα 2,5 δισεκ. ευρώ, κατά 305 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2017, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού περιορίστηκαν κατά 479 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερες συναλλαγές την πώληση του 99,9% και του 100% των θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. και Interlease E.A.D. αντίστοιχα, στη βελγική τράπεζα KBC Bank NV.

Τον Ιούνιο του 2017 οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 537 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερες συναλλαγές την εξαγορά του 24% του ΑΔΜΗΕ από την εταιρεία State Grid Europe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) και την εισροή που εισέπραξε η TAP AG (Ελλάδα) από την TAP AG (Ελβετία).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 1,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ σημειώθηκε και μικρή καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (μείωση κατά 795 εκατ. ευρώ). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά επίσης κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (μείωση κατά 875 εκατ. ευρώ), καθώς και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Το α' εξάμηνο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 518 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις αύξηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 705 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 682 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (κατά 2,2 δισεκ. ευρώ) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (μείωση κατά 3,0 δισεκ. ευρώ).

Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως την πτώση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (κατά 3,1 δισεκ. ευρώ), η οποία, μαζί με τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (μείωση κατά 3,0 δισεκ. ευρώ), υπεραντιστάθμισε την άνοδο των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (κατά 1,5 δισεκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET).
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

 1. ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΣΠΑΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ...ή αλλιως τι ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ οι φερομενοι ως κυβερνητες της χωρας..!!

  Γιατί θα πρέπει να βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε;

  Καθηλωμένος σε κλίνη νοσηλείας και ανάρρωσης από τις 12 Ιουλίου, παρακολούθησα – παρά τις αυστηρές οδηγίες των χειρουργών και των θεραπόντων ιατρών – έκπληκτος μια ακόμη καραμπινάτη απάτη σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Εν μέσω της θερινής βαρουφακιάδας – ελλείψει προφανώς του τηλεοπτικού survivor – η κυβέρνηση του ευρωπαϊκού ρατσισμού είχε μια ακόμη επιτυχία: βγήκε στις αγορές! Χαρές και πανηγύρια από τους απατεώνες της (ανύπαρκτης) ενημέρωσης.
  Φυσικά, όπως συνηθίζει το σύστημα ναζιστικής προπαγάνδας – το οποίο τα δημοσιογραφικά φερέφωνα ονομάζουν ΜΜΕ – έστησε και τον απαραίτητο «διάλογο» για το θέμα. Έναν «διάλογο» αυστηρά ανάμεσα σε σεσημασμένους απολογητές και παντελώς άσχετους με το όλο θέμα, οι οποίοι – σαν τον κ. Λαπαβίτσα – επιμένουν να εμφανίζονται ως ο μοναδικός «αντίλογος». Βλέπετε δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει υπόσταση ακόμη και η πιο χυδαία απολογητική, παρά μόνο όταν εμφανίζουν ως μοναδικό «αντίλογο» την εξ ιδιοτελείας ορμώμενη ασχετοσύνη. Οι μετρ της ναζιστικής προπαγάνδας το ξέρουν καλά αυτό το παιχνίδι.
  Η συγκεκριμένη κίνηση της κυβέρνησης δεν είχε κανένα γνώρισμα «εξόδου στις αγορές». Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα swap χρέους ανάμεσα στην κυβέρνηση και την παρέα των τραπεζιτών και ημετέρων που κερδοσκοπούν με ελληνικά ομόλογα όλη αυτή την περίοδο που ο ελληνικός λαός εξοντώνεται στο όνομα της κρίσης. Φυσικά με το αζημίωτο για τους εκάστοτε κυβερνώντες.
  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]