ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΜΙΛΑΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΞΑΙΣΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ 2ο

Τί θέλουν οἱ Δανειστὲς (οἱ Ἀγορές/Μαμμωνάς):

Οἱ δανειστές θέλουν νά ἔχουν οἱ ἴδιοι τόν ἔλεγχο τῆς ΝΑ Μεσογείου, γι’ αὐτό καί δέν δέχονται νά ὑπάρχουν ἐγγυήσεις καί στρατεύματα στήν
Κύπρο με τρόπο πού νά δίνουν τόν ἔλεγχο αὐτό στήν Τουρκία Δέν εἶναι ἐπειδή δέν δέχονται δῆθενἀντιπρόσωποι μπατίρηδων, ὅπως οἱ κκ. Ἀναστασιάδης καί Κοτζιάς, οἱ ὁποῖοι καί συνεχίζουν τήν θεατρική παραστάση γιά ἐσᾶς τούς ἀφελεῖς.Κι’ ὅταν μιλοῦμε γιά ἔλεγχο, ἐννοοῦμε πρώτα τήν οἰκειοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων Ἑλλάδας καί Κύπρου μέσῳ δανείων (ἀπό τά Ταμεῖα/Ἀγορές – δημιουργούς τοῦ χρεωστικοῦ χρήματος), καί στή συνέχεια τήν ἀπόκτηση (μέσῳ τῶν δανείων) τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου, τόσο τῆς Ἑλλάδας ὃσο καί τῆς Κύπρου, ἀλλά καί τῆς Τουρκίας.

Ἡ τεχνοδομὴ τῶν δανείων πού δίνονται κατ’ εἰκονικό τρόπο σάν ἀέρας κοπανιστός ἀπό τα Ταμεῖα (τρόικα, κλπ) είναι τέτοια ὣστε ὃσο περισσότερο π.χ., φυσικό αέριο ἐξορύσσεται (δηλαδή, ὃσο περισσότερη «ἀνάπτυξη» ὑπάρχει), τόσο περισσότερο νά νομίζουν πώς ἐξοφλοῦν Ἑλλάδα καί Κύπρος, μέ τούς πολίτες νά πιστεύουν μέσα στην ἂγνοιά τους ὃτι, ἒστω καί μέσα ἀπό την χρεωκοπία καί τά μνημόνια, τά πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.

Καί τό πιστεύουν αὐτό λόγῳ τῆς ἐντύπωσης πού ἒχουν πώς κάνουν κάτι μέ τό νά τρέχουν ἀκατάπαυστα πάνω-κάτω, γιά νά ἒρχονται ὃμως συνεχῶς στά ἳσα, ἂν εἶναι βέβαια τυχεροί καί δέν χρεωκοπήσουν στό ἀναμεταξύ. 

Αὐτό τό πράγμα ὃμως δέν εἶναι ἡ ἀληθινή αειφόρα «ἀνάπτυξη» (ἢ/καί ἐξέλιξη), ἀλλά ἐξάντληση μέχρι θανάτου, ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ συνεχοῦς πήγαινε-ἒλα (πάνω-κάτω) πού σᾶς ἒχει κολλημένους στήν θέση σας, χωρίς να τό κουνᾶτε ρούπι. Είναι βάλτος θανάτου και ὂχι ἐξέλιξη ἢ ἀνάπτυξη.

Εἶναι μιά εἰκονική πραγματικότητα, ἐπειδή ἡ τεχνοδομὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ χρεωστικοῦ χρήματος (τοῦ δανεικοῦ χρήματος) εἶναι τέτοια πού, ὂχι μόνο δέν ἐπιτρέπειἀπολύτως ποτέ τήν ἐξόφληση, ἀλλά κυριολεκτικά τρώει κι ὃσους τρέχουν συνεχῶς σάν τρελοί δῆθεν γιά νά «ἀναπτυχθοῦν», δηλαδή γιά νά ἐπιβιώσουν, νομίζοντας πώς κάποτε, κάποιες μελλοντικές γενεές θά ἐξοφλήσουν. 

Εὐημεροῦν οἱ ἀριθμοί καί οί τράπεζες, ἀλλά ὂχι ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος δέν ἐξελίσσεται οὒτε ἀναπτύσσεται ποσῶς, ἀλλά μᾶλλον φθείνει και χάνεται.

Τά πράγματα λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι ὑποφερτά γιά ὃσο καιρό ὑπάρχει αὐτοῦ τοῦ εἶδους ἡ οὓτω καλούμενη «ἀνάπτυξη», καθώς καί γιά ὃσο ὑπάρχει τυφλή ὑπακοή ἐκ μέρους τῶν ἡγεσιῶν σας στίς παγκόσμιες θρησκευτικο-πολιτικές ἐπιδιώξεις τῶν δανειστῶν σας, ἀλλά μιά τέτοια «ἀνάπτυξη» δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει συνέχεια.

Ἂν μη τι ἂλλο, καθορίζεται ἀπό τούς πόρους, το περιβάλλον, τήν διάρκεια τῆς φυσικῆς ζωῆς ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά βεβαίως και ἀπό την «ὑπομονή» τῶν δανειστῶν /τραπεζιτῶν σε σχέση με το πόσο ἀκόμα μπορεῖ ν’ ἀντέξει το παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα, το ὁποῖο χρειάζεται ἐπειγόντως μεγάλο πόλεμο για να δημιουργηθεῖ νέα ἀνάπτυξη μέσα ἀπό την καταστροφή. 

Ἐπειδή λοιπόν πρέπει νά υπάρχει συνεχῶς καί ἀκατάπαυστα αὐτή ἡ «ἀνάπτυξη» λόγῳ τοῦ ὃτι χωρίς αυτήν δέν μποροῦν νά δίνονται δάνεια, τά ὁποῖα λογαριάζονται σάν τό κυκλοφοροῦν χρῆμα (δηλαδή, χωρίς αυτήν δεν ὑπάρχει χρῆμα), καθίσταται ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατη ἡ ἐπ’ ἂπειρο συνέχιση τοῦ παγκόσμιου πολιτικο-οἰκονομικοῦ στάτους κβο, καί ἰδιαίτερα αυτοῦ στήν Κύπρο, πάνω στήν ὁποία ἀκριβῶς για τον λόγο αὐτό, ἒχουν πέσει ὃλοι μέ τά μοῦτρα γιά νά τῆς λύσουν δῆθεν τό πρόβλημά της. 

Ὂχι βέβαια ἐπειδή την ἀγαποῦν, ἀλλά ἐπειδή ἀποτελεῖ κομβικό σημεῖο για την πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους κατά τῆς Ρωσίας. Πληροφοριακά παιδί μου, τά λεφτά πού κυκλοφοροῦν εἶναι τά δάνεια και για να το καταλάβεις καλύτερα, σοῦ λέγω πως ἔτσι καί ἐξοφλήσει ποτέ μιά χώρα, τότε χρεωκοπεῖ, δηλαδὴ δέν κυκλοφορεῖ καθόλου χρῆμα στήν φυσική ἐπικράτειά της.

Ὅταν δέ σταματήσει ἡ «ἀνάπτυξη-κλοπή», δηλαδή τελειώσει τό ἀέριο (στην δική σας περίπτωση) ἢ δέν ἔχει πιά χρήσῃ, τότε ὃλος ὁ ἐμπράγματος πλοῦτος πού παραμένει περιέρχεται (ἐξ’αἰτίας τῶν δανείων πού δεν μποροῦν πιά να ἐξοφληθοῦν λόγῳ ἀπουσίας ἀνάπτυξης) στήν κατοχή τῶν δανειστῶν (σπίτια, γῆ, καταθέσεις, ἠλεκτρισμός, νερό, τηλέφωνα, τά πάντα, ἀκόμα καί ἐσεῖς οἱ ἴδιοι οἱἄνθρωποι).

Δεν ἒχεις λογική παιδί μου; Δέν βλέπεις; Δέν σοῦ κάνει ἐντύπωση τό γεγονός ὃτι μόλις μιά χώρα βρεῖ θησαυρό στό ἒδαφος ἢ τά νερά της, ἀμέσως χρεωκοπεῖ, κουρεύονται οἱ καταθέσεις τῶν πολιτῶν της, κλείνουν οἱ τράπεζές της και «χρειάζεται» ἐπειγόντως «σωτήριο» δάνειο; 

Το δάνειο εἶναι η ἐκχώρηση τοῦ ἐμπράγματου πλούτου σας, ἐν προκειμένῳ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου σας. Ναι παιδί μου, τόσο πολύ ἒχετε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τον Θεό-Λόγο, δηλαδή την λογική, που δεν πρόκειται να δεῖτε δεκάρα τσακιστή ἀπό το φυσικό σας ἀέριο…

Ὁ λόγος πού θέλουν ἀμάν-ἀμάν τόν ἒλεγχο τῶν περιοχῶν σας (Ἑλλάδας-Κύπρου-Τουρκίας) μέσα ἀπό εἰκονικά δάνεια πού ἐξοφλοῦνται μόνο με αὐτοῦ τοῦ εἶδους τήν «ἀνάπτυξη» εἶναι γιά νά σᾶς κλέψουν τόν πλοῦτο σας, ἐξουθενώνοντάς σας ταυτόχρονα (ἀπό τό τρέξιμο γιά ἓνα καρβέλι) καί προχωρώντας ἓνα βῆμα πάρα πέρα στόν παγκόσμιο ἒλεγχο μέ κατεύθυνση την Ρωσία, στήν ὁποία θέλουν νά κάνουν τό ἲδιο, μετά τήν Τουρκία.

Ἡ Τουρκία ὃμως εὐτυχῶς ἀρνεῖται να παραδωθεῖ και να γίνει ἀποικία χρέους (ὃπως ἐσεῖς), συνασπιζόμενη μέ τήν Ρωσία και ὁδηγώντας τά πράγματα σέ πολεμική ἀναμέτρηση.

Ὁ πόλεμος εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τοῦ συστήματος τοῦ Μαμμωνᾶ, ἰδίως ὅταν κάποιος ὅπως ὁ Ἐρντογάν ξυπνήσει καί πεῖ ΟΧΙ. Τό σύστημα τοῦ Μαμμωνᾶ εἶναιὅπως τόν Μινώταυρο πού θέλει συνεχῶς νά τρώει κόσμο, διαφορετικὰ καταρρέει. Πρέπει νά ὑπάρχει συνεχῶς ὅλο καί μεγαλύτερος πόλεμος πού θά ἰσοπεδώνει καί θά δημιουργεῖ καινούργια «ἀνάπτυξη» ἔτσι ὥστε νά δίνονται συνεχῶς δάνεια γιά νά κυκλοφορεῖ χρῆμα.

ΑΡΧΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ 

 – Κοιτάξτε π.χ., τα Κοινοβούλιά σας, Ἓλληνες καί Κύπριοι, καί δεῖτε ὃτι δέν ἒχετε δημοκρατία, ἐπειδή τά πάντα ἐλέγχονται καί καθορίζονται ἀπ’ αυτούς πού κατέχουν τά χρήματά σας (το ὀξυγόνο σας). Οὐδεμία δημοκρατική, ἀνεξάρτητη καί φυσιολογική ἀπόφαση δύναστε νά λάβετε ὃσο ἂλλοι κατέχουν τό χρήμα σας, δηλαδή ὃσο εἶστε Ἀποικία χρέους ἢ Φέουδο.

Καί σᾶς κοροϊδεύουν μέρα μεσημέρι ὃλοι αὐτοί πού σᾶς μιλοῦν δῆθεν γιά ναούς τῆς δημοκρατίας, ἐλεύθερες δῆθεν ἐκλογές (πάντα ἀνάμεσα σε 2 πού δέν τούς θέλει κανείς), κι ἂλλα τέτοια τραγελαφικά και ἀνόητα. Ἢ ὃσοι σᾶς φανατίζουν καί σᾶς χωρίζουν σέ δῆθεν δημοκράτες καί μή δημοκράτες (οὓτω καλούμενους φασίστες), βάζοντάς σας νά σκοτώνετε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]