«Τρύπα» 682 εκατ. ευρώ στα έσοδα του 7μήνου

«Τρύπα» 682 εκατ. ευρώ εμφανίζουν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούλιος. Μόνο τον Ιούλιο η υστέρηση των εσόδων διαμορφώθηκε στα
756 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος κατά 7,1%, τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 2,3%, τον ΦΠΑ καπνού κατά 7,7%, καθώς επίσης μειωμένα κατά 26,2% ήταν τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26,251 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 682 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 1,351 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,676 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,280 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Λόγω της υπερσυγκράτησης δαπανών, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,024 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,715 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,098 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,316 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 636 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 136 εκατ. ευρώ ή 22,7%,
β) Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,7%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 234 εκατ. ευρώ ή 3,1%,
δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
στ) Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 106 εκατ. ευρώ ή 17,9%,
ζ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 13,1%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 338 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 47 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 101 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
ε) ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 150 εκατ. ευρώ ή 9,8%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 343 εκατ. ευρώ ή 26,2%.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών το Μάιο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,310 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 376 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,934 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,065 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,141 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 688 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,913 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 756 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2017, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 21 εκατ. ευρώ,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 47 εκατ. ευρώ,
γ) Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 30 εκατ. ευρώ,
δ) Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 38 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 215 εκατ. ευρώ,
β) στο Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 161 εκατ. ευρώ,
γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 86 εκατ. ευρώ,
δ) στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 23 εκατ. ευρώ,
ε) στο ΦΠΑ καπνού κατά 24 εκατ. ευρώ
στ) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 96 εκατ. ευρώ,
ζ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 78 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 242 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (225 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα 28,667 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,565 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,232 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,553 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,043 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 302 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 497 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 234 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 89 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 42 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,114 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 522 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,896 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 122 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,690 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 228 εκατ. ευρώ.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

3 σχόλια :

 1. Του Δ. Καζακη.
  Δουλειά για όλους. Από την πρώτη στιγμή. Η χώρα μας είναι τόσο πίσω σε υποδομές - παραγωγικές για τον πολίτη και την οικονομία - που μπορεί από την πρώτη στιγμή να απορροφήσει όλη την ανεργία και να υπάρχει έλλειψη χεριών. Όσο η απασχόληση αυξάνει με όρους σταθερότητας, ανελαστικών εργασιακών σχέσεων, εισοδήματος και προοπτικών για μια πιο δυναμική και παραγωγική οικονομία, το νόμισμα είναι βράχος. Πολύ περισσότερο όταν δεν επιτρέπεις να γίνεται έρμαιο των κερδοσκόπων στις αγορές συναλλάγματος (forex). Κι αυτό στην αρχή απαιτεί ένα προστατευμένο εθνικό κρατικό νόμισμα. Δηλαδή να μην επιτρέψεις την πώλησή στο εξωτερικό από τις εγχώριες τράπεζες, αλλά και την αγορά του από διεθνείς κερδοσκόπους. Αν το κάνεις αυτό, που θα το βρουν για να ασκήσουν υποτιμητική κερδοσκοπία σε βάρος του νέου εθνικού κρατικού νομίσματος; Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορείς να το κάνεις να έχεις να πληρώνεις στους κατόχους μέρους των ελληνικών ομολόγων στο εξωτερικό με το νέο νόμισμα, όπως προτείνει ο κ. Λαπαβίτσας.
  Ούτε βέβαια θα το υποτιμήσεις για να κερδίσεις σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι μια κορυφαία μπούρδα, ένας αστικός μύθος που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η υποτίμηση βοηθά τις μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου και τις πολυεθνικές να συμπιέσουν πρωτίστως το εργατικό κόστος και να εκμεταλευτούν τις πληθωριστικές πιέσεις που θα προκύψουν. Την ανταγωνιστικότητα μπορείς να την βελτιώσεις αποτελεσματικά μόνο μ' ένα τρόπο: την κατά προτεραιότητα δραστική βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παραχθούν καλύτερα και περισσότερα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου χωρίς να υποστεί αβαρίες το εργατικό εισόδημα.
  Ε.ΠΑ.Μ. : Τα 15 άμεσα βήματα για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της χώρας
  https://www.youtube.com/watch?v=hxoEvF1jxUM
  ΟΛΟΙ Ε.ΠΑ.Μ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. • 1. Η καταγγελία του χρέους και η οριστική παύση αποπληρωμής του.
   • 2. Ακύρωση όλου του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου που άλλαξε το νομικοπολιτικό καθεστώς της χώρας και επέβαλε την κατοχή.
   • 3 Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη
   • 4. Η καθιέρωση εθνικού κρατικού νομίσματος.
   • 5. Η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας.
   • 6. Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.
   • 7. Η εκκαθάριση σε καθεστώς λειτουργίας των «συστημικών» τραπεζών.
   • 8. Η εξασφάλιση της ομαλότητας των συναλλαγών στη μεταβατική περίοδο.
   • 9. Η εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών.
   • 10. Η προστασία και ο έλεγχος της αγοράς και των τιμών των προϊόντων.
   • 11. Η άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων.
   • 12. Η «σεισάχθεια» των εσωτερικών χρεών των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων.
   • 13. Η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης.
   • 14. Ο έλεγχος των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και των αντίστοιχων επιχειρήσεων.
   • 15. Η Συντακτική Εθνοσυνέλευση και το νέο Σύνταγμα

   Η δικαιοσύνη μαζί με την αποκατάσταση των εισοδημάτων, τη Σεισάχθεια των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, και τη διαγραφή των χρεών προς τις τράπεζες των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποφασιστική υποβοήθηση της ανάκαμψης της εσωτερικής παραγωγής, η εγγύηση των καταθέσεων, η άμεση ενίσχυση των θεσμών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κτλ., ο ανασχεδιασμός σε προοδευτική βάση της Παιδείας, θα δημιουργήσουν πολύ ευνοϊκό κλίμα και θα οδηγήσουν ολοένα και περισσότερους πολίτες στην υπεράσπιση συνολικά του εγχειρήματος, εμπεδώνοντας τη βεβαιότητα για την επιτυχία του.
   Όλα αυτά μαζί τα μέτρα - όπως εκτέθηκαν παραπάνω - και η άμεση εφαρμογή τους θα οδηγήσουν επίσης, στη δημιουργία του αρραγούς εκείνου εσωτερικού μετώπου, που είναι αναγκαίο για την κατακόρυφη ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας καθιστώντας κάθε εγχείρημα εξωτερικής επέμβασης με χρήση των εθνικών μας θεμάτων και την απειλή της Τουρκίας, δύσκολη και πολύ ακριβή υπόθεση για τους διοργανωτές μιας τέτοιας μεθόδευσης σε βάρος της πατρίδας μας.

   Ε.ΠΑ.Μ. : Τα 15 άμεσα βήματα για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της χώρας
   https://www.youtube.com/watch?v=hxoEvF1jxUM

   Διαγραφή
 2. Ολοι οι ψεύτες,και οι τωρινοί και όλοι οι προηγούμενοι,ήξεραν και ξέρουν πολύ καλά,ότι με τέτοιες πολιτικές λιτότητας,ΚΑΜΙΑ ανάπτυξη,και κανένα ώφελος δεν θα υπάρξει για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Μόνο για τις τσέπες των λίγων γίνεται ότι γίνεται,και για το συμφέρον της Γερμανίας. Ο κόσμος θα συνεχίζει να βουλιάζει στο τέλμα της ανέχειας,της φτώχεις και της εξαθλίωσης,διότι δεν μπορεί να περιμένεις την άνοδο του βιωτικού επιπέδου από ανθρώπους,που από την μία τους κατακρεουργείς τα εισοδήματα,και από την άλλη τους τρελένεις στην φορολογία. Αυτό που γίνεται στην χώρα μας,μόνο μία και μόνο μία ονομασία έχει. "Σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων,και υφαρπαγή της περιουσίας τους". Αμφιβάλει κανείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]