«Χέρι» και για οφειλές 500 ευρώ βάζει η εφορία

Αν κάποιος χρωστάει κάτω από 500 ευρώ στην εφορία, δεν επιτρέπεται να υποστεί κατάσχεση ακινήτων ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στις καταθέσεις ή στα χέρια του οφειλέτη
- Αντιθέτως, ακόμα και για 200 ευρώ χρέος, το Δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση «εις χείρας τρίτων», δηλαδή να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του ή του ενοικιαστή

Κατασχέσεις «εις χείρας τρίτων» και για χρέη κάτω από 500 ευρώ προς το Δημόσιο μπορεί να επιβάλλει η εφορία. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το ακατάσχετο όριο των 500 ευρώ, που προβλέπεται για τους μικροοφειλέτες.

Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος χρωστάει κάτω από 500 ευρώ στην εφορία, δεν επιτρέπεται να υποστεί κατάσχεση ακινήτων ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στις καταθέσεις ή στα χέρια του οφειλέτη.

Αντιθέτως όμως, ακόμα και για π.χ. 200 ευρώ χρέος, το Δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση «εις χείρας τρίτων», δηλαδή να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του (μέσω του λογιστηρίου που του καταβάλλει τον μισθό) ή του ενοικιαστή που του πληρώνει το ενοίκιο (πριν το καταθέσει αυτός σε τραπεζικό λογαριασμό) κλπ.

Αυτό προκύπτει από το νέο εγχειρίδιο για θέματα φορολογίας και κατασχέσεων, που εξέδωσε η αρμόδια Αρχή, που εξηγεί (με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων) το τι ισχύει πρακτικά σε κάθε περίπτωση οφειλέτη.

Παρότι αυτά προβλέπονται και ισχύουν με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Κώδικα Δορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) η ΑΑΔΕ έχει δώσει, σύμφωνα με ​πληροφορίες, "άτυπες" οδηγίες στα δικαστικά τμήματα των εφοριών να μην ενεργοποιούν τις κατασχέσεις για οφειλές κάτων από 500 ευρώ σε καμία περίπτωση, ούτε βρίσκονται στα χέρια και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, είτε και "στα χέρια τρίτων".

1. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, τα μέτρα που προβλέπονται  είναι:

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,

β) κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

2. Ποια είναι η προδικασία πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1/1/2014 και εξής, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής (ή υπερημερίας αντίστοιχα),  με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδιαδικασίας;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του επείγοντος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κατ' άρθρο 49 του ν. 4174/2013 και κατ' άρθρο 8 του ν.δ. 356/1974).

4. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

5. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι.

6. Πότε υποχρεούται ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά από την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

7. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά από την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών επιφέρει ακυρότητα αυτού;

Όχι.

8. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

9. Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;

Μετά από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

10. Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιόν;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

11. Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

12. Μπορεί να κριθεί ατιμώρητη από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο;

Ναι, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

13. Μετά από την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για άλλες οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο;

Ναι.

14. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά από την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά από την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

15. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κλπ) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

16. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του Ά του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

17. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

18. Είναι δυνατή η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων;


Ναι, εφόσον:

1. Εξοφληθεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου.

2. Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει εξοφληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής, β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015, β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της αριθ. ΠΟΛ.1080/2015 (Β'628, ΑΔΑ: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του ν. 4321/2015 (Α' 32)», δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.​
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. Να τα παρουν ολα.ο δουλος δεν πρεπει να εχει τιποτα.μονο δουλια ηλιο με ηλιο.στους λαθραιους,σκουπισμα,καθαρισμα,και καμια π.πα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΔΩ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚΛΑΙΓΕ ΚΑΙ ΟΔΥΡΟΤΑΝΕ ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΧΛΙΕΠΟΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΩΛΟΜΠΑΡΕΙΚΑ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ''ΧΑΡΤΙΑ' ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΚΥΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΓΕ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ? 386.80 ΣΤΟΝ ΟΓΑ Ε ΛΠΟΙΟΝ ΜΠΗΚΑΝΕ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΟΥ ΕΙΧΕ 655,20 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΑΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ...ΝΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΤΗΣΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ Ο ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΘΑ ΕΔΙΝΕ ΤΟ 150αρι ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΑ 20.000 ΑΡΧΙΔ...ΕΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΨΗΣΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΡΙΚΗ 150 ΕΔΙΝΕΣ 20,000 ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΑ ΛΕΣ ΣΤΙΣ 10 ΛΕΞΕΙΣ 20 ΨΕΜΑΤΑ ΣΙΖΑΜΕΡΟ ΕΡΠΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ...

   ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΡΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΑΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΜΠΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 400 ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΚΕΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΒΡΑΙΚΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 500 ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ 20 ΕΥΡΩ...

   ΕΚΕΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. !!

   Ilias Basakiotis
   Επειδή χτές δε φαίνονταν καλά ....σας τα ξαναδίνω ...λοιπόν ...η διαδικασία είναι ως εξής για να πάρεις ενημερότητα .....εφόσον έχεις καταθέσει την εντολή πληρωμής .... καταθέτεις το έγγραφο Α9 στην εφορία με τα στοιχεία σου ζητώντας φορολογική ενημερότητα ....αν σου απαντήσουν όπως στο χειρόγραφο ....τότε ξανασυμπληρώνεις το Α9 ζητώντας εκ νέου ενημερότητα λέγοντάς τους ότι τη θες για κάθε νόμιμη χρήση, όπως να σου απαντήσουν ΓΡΑΠΤΩΣ για ποιό λόγο δεν αναφέρεται η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ που έχεις καταθέσει -όπως επίσης γιατί δεν εκτελείται η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ....σε περίπτωση που αρνηθούν να σου δώσουν τους λές ότι θα καταθέσεις μήνυση , επειδή αρνούνται να σου δώσουν .... σε πέντε μέρες παίρνεις ενημερότητα για ένα μήνα ....κερδίσαμε μια μάχη ...ο πόλεμος έχει πολλές μάχες ακόμη ...προχωράμε αδερφια....

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ….

   http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/11/blog-post_24.html

   Διαγραφή
  2. ΑΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΡΕ ΚΑΘΑΡΜΑ, ΚΑΘΙΚΙ ΤΟΜΑΡΙ ΑΛΗΤΑΡΙΘΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΣΙΝΑ ΔΙΣ...
   Ανώνυμος20 Ιουλίου 2017 - 11:51 μ.μ.
   ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΡΕ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ
   ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

   Το τερμάτισε ή έχει κι άλλο, πιο κάτω;
   "Θα σου πω κάτι, έχω χρηματοδοτήσει ένα έθνος που λέγεται Μαορί, πριν....
   το χρηματοδοτήσουμε για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαν να κερδίσουν τις δίκες στα δικαστήρια στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί είναι Έθνος! Αυτό το έθνος λοιπόν το χρηματοδοτήσαμε γιατί έχουμε πολλά μαζί του και μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουνε τα χειρόγραφα, πρόσεξε, τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας τώρα, τα χειρόγραφα συμβόλαια που είχαν οι πρόγονοί τους με τον Μέγα Αλέξανδρο! Αρα κύριοι, έχω τα πρωτότυπα στα χέρια μου.
   Άρα εγώ έχω τα πρωτότυπα από τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι κάτω από την Αυστραλία, καταλαβαίνετε; Αφού λοιπόν έχουμε τα έγγραφα, τα συμβόλαια των Μαορί με τον Μέγα Αλέξανδρο, πως γίνεται ο Μέγας Αλέξανδρος να έχει σταματήσει στον Ινδικό Ωκεανό; Ε, Σιωνιστάκια; Που φτιάξατε την ιστορία όπως γουστάρετε. Θα ξαναγράψουμε την ιστορία με αποδείξεις, κύριοι."
   ___________________________________________________
   ___________________________________________________

   Ακριβώς αυτά δήλωσε ο ....τρισεκατομμυριούχος σε συνέντευξή του ! Κατά λέξη!
   Ότι οι ....Μαορί της ...Νέας Ζηλανδίας (!) έκαναν γραπτά συμβόλαια με τον Μ.Αλέξανδρο (που δεν σταμάτησε στην Ινδία όπως ....διαδίδουν οι σιωνιστές, αλλά κατέκτησε την Αυστραλία και τη Ν.Ζηλανδία) και τα έχει -τα πρωτότυπα μάλιστα!- ο Σώρρας.

   Κι αυτός ο άνθρωπος έχει ακόμη ηλίθιους οπαδούς που πιστεύουν ότι μπορεί "να σώσει την Ελλάδα", αλλά "τον εμποδίζουν τα λαμόγια οι πολιτικοί" και "τα τσιράκια του συστήματος οι δημοσιογράφοι" κι εμείς που δεν παίρνουμε στα σοβαρά τον παραμυθά, είμαστε "προδότες ανθέλληνες" !

   http://taxalia.blogspot.gr/2014/11/blog-post_988.html

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος20 Ιουλίου 2017 - 11:57 μ.μ.
   ΕΣΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΥΡΗ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑ ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΡΕ12ΘΕΟ ΖΩΟ??????

   Ανώνυμος21 Ιουλίου 2017 - 12:00 π.μ.
   ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΥΡΙ ΣΕ ΠΟΤΙΣΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΧΑΠΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕΣ ΣΧΟΙΝΙ ΒΛΑΚΑ

   Ανώνυμος21 Ιουλίου 2017 - 12:06 π.μ.
   ANTE KAI ΠΗΔΗΞΟΥ ΡΕ ΤΡΙΜΑΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΨΩΡΙΑΡΗ ΠΟΥΝΑΙ ΣΑ ΦΩΚΙΑ ΣΕ ΟΙΣΤΡΟ ΤΟ ΠΕΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΑ Ο ΜΜΠΟΥΧΕΣΑΣ ΤΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥΤΡΕ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΥΣΕΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΣΑΛΙΟ ΤΟΥ
   ΒΓΑΛΕ ΤΑ ΓΑΜΗΓΜΕΝΑ ΟΜΟΟΓΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΙΤ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΡΕ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΤΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΜΕ ΕΧΕΙΣ ΤΑΡΧΙΔΙΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ ΛΥΡΑΤΗ???????????????
   ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝΜ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΜΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ , ΜΟΝΟ ΦΟΥΜΑΡΑ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΑΚΘΙΚΙ ΣΟΥ Τ ΩΡΑ ΘΑ ΔΑΕΙ ΕΝΑ ΓΑΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΟΝΤΥΝΟΥΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΟ, ΧΑΧΑΧΑΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  4. ΧΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΩΩΩ ΓΕΛΩΤΑΣ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΜΟΥ!! ΑΚΟΥ ΣΑΝ ΦΩΚΙΑ ΣΕ ΟΙΣΤΡΟ ΠΟΙΟΣ? Ο ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΩΛΑΡΑΚΙ...ΑΑΑΑΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑΑ ΧΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]