Ο εκλεκτός του Κυρίου Ιωάννης θα συντρίψει ως σκεύη κεραμέως τους Ταλμουδιστές του Σιωνισμού.

Κρίτων Δ. Ιακώβου

Σε ένα εξαιρετικό άρθρο του Διόδωρου Ράμμου με τίτλο "Η Σιών κατά του Σιωνισμού. Μια ελληνορθόδοξη κριτική εναντίον της αόρατης δικτατορίας των Σιωνιστών" (http://oimos-athina.blogspot.gr/2017/04/blog-post_32.html), αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

"Ας ξεκινήσουμε με τη σχέση Σιωνισμού και εβραϊκού έθνους. Ο Σιωνιστής είναι Εβραίος, αλλά ενδέχεται και να μην έχει καμία φυλετική σχέση με τον αρχαίο εβραϊκό λαό. Έχει όμως τη συνείδηση, την ταυτότητα του Εβραίου. Πρακτικά, δεν έχει νόημα να ψάξουμε να βρούμε αν οι σημερινοί Εβραίοι είναι φυλετικοί απόγονοι των αρχαίων Εβραίων ή των Χαζάρων. Σημασία έχει τί νιώθουν οι ίδιοι και πώς ενεργούν".

"Αντίστροφα, ο Εβραίος δεν είναι υποχρεωτικά Σιωνιστής. Μπορεί και να είναι και αντίθετος με τα οράματα του Σιωνισμού. Όπως, εννοείται, το ότι ανήκει κάποιος στο εβραϊκό έθνος, δεν σημαίνει ότι είναι καλός ή κακός, σοφός ή ανόητος. Είναι άνθρωπος, πλάσμα του Θεού, όπως κάθε άνθρωπος. Αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πάσχουμε από την ασθένεια του ρατσισμού, αλλά αγαπάμε και σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, τόσο ως Χριστιανοί, όσο και ως Έλληνες".

"Γι’ αυτό διακρίνουμε πλήρως τους όρους Εβραίος και Σιωνιστής. Αλλά, από την άλλη, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πολλοί Εβραίοι είναι Σιωνιστές, τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο. Ποτέ, όμως, δεν ταυτίζουμε τους όρους. Απλά, στη ροή του λόγου μπορεί να εναλλάσσουμε τους όρους, επειδή οι Σιωνιστές προήλθαν από το εβραϊκό έθνος. Με το ίδιο δεδομένο αντιμετωπίζει και η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτές τις δύο έννοιες".


"Επόμενη, αλλά εξίσου παρεξηγημένη, είναι η σχέση Σιωνισμού και Ιουδαϊκής θρησκείας. Εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς τους όρους, διότι επικρατεί επίσημα η αντίληψη ότι η θρησκεία των Εβραίων, μέχρι σήμερα, είναι ο Ιουδαϊσμός και, το χειρότερο, ότι ο Ιουδαϊσμός ταυτίζεται με την Παλαιά Διαθήκη. Το ότι οι Εβραίοι και οι Σιωνιστές νομίζουν ότι πιστεύουν στον Μωυσή, δεν τους κάνει φορείς της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης. Το σίγουρο είναι ότι οι Εβραίοι εδώ και αιώνες δεν πιστεύουν στον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Αντιθέτως, τον μισούν θανάσιμα !"

"Σιωνισμός είναι μυστική οργάνωση που αγωνίζεται να δημιουργήσει μία παγκόσμια αυτοκρατορία, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ (ή Σιών, όπως επίσης ονομάζεται), η οποία θα εξουσιάζει για πάντα όλους τους λαούς του κόσμου, με επικεφαλής έναν επίγειο βασιλιά με θεϊκές δυνάμεις (Μεσσία), ο οποίος θα υποχρεώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα να τον λατρεύσει σαν θεό".

"Οπότε, Σιωνιστής είναι ο άνθρωπος που ενστερνίζεται το παραπάνω όραμα και, κυρίως, αυτός που έχει στρατευθεί για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός. Είναι απαραίτητο, όμως, να κατανοήσουμε πώς και γιατί έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι να συγκροτήσουν αυτήν την οργάνωση, με αυτούς τους εξωπραγματικούς σκοπούς. Γιατί ο Σιωνισμός δεν προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά, πριν εφαρμοστεί στην πράξη (από τον 18ο αι.μ.Χ. μέχρι σήμερα), υπήρχε σαν θεωρητική κατάσταση για πολλούς αιώνες. Η θεωρία γέννησε την πράξη".

Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται μεταξύ άλλων για το Ταλμούδ, τα κάτωθι :


Το Ταλμούδ και η δογματική διδασκαλία αυτού.

Το Ταλμούδ είναι δια τους Εβραίους ο θρησκευτικός κώδιξ και έχει κύρος ως ιερόν βιβλίον και δια τούτο το μελετώσιν όσοι έχουν αξιώσεις, επί του τίτλου του λογίου.
Όθεν και ημείς εκ του βιβλίου του Πέτρου Α. Κασιμάτη "περί ανθρωποθυσιών παρ' Εβραίοις" Δικαστικαί Αποφάσεις, εκδόσεως 1891, αντιγράφομεν κατά συγκοπήν τα εξής :
Σελίς 26 : Εν τω θρησκευτικώ βιβλίω των Εβραίων τω Χορκοΐμ απαντάται ότι : "Ο απειθών εις τον Νόμον του Μωϋσέως, δύναται τυχαίνει συγχωρήσεως, αλλ´ ο παραβιάζων τα κελεύσματα του Ταλμούδ, θανάτω τιμωρήσθω". Επίσης λέγει ότι "Πας όστις ήθελεν εκφέρει δισταγμούς περί του θεοπνεύστου των γραψάντων το Ταλμούδ, ή δοξασίας εναντίας των εν αυτώ περιεχομένων, έξει την αιώνιον κόλασιν".
Σελίς 36 : Εν τοις σχολίοις Γιαλκέμ Σχαδερόν του Ταλμούδ φέρεται ότι μόνον 600000 ψυχάς έπλασεν ο Θεός εκ θείας ύλης, πάσαι δ´ αύται υπήρξαν ο πυρήν του Εβραϊκού γένους. Αι ψυχαί των άλλων Εθνών έρχονται από του Διαβόλου, και είναι όμοιαι ταις ψυχαίς των κτηνών και τετραπόδων. Η ψυχή του Ησαύ του φονέως και μοιχού, εισήλθεν εις το σώμα του Ιησού του Ναζωραίου.
Ο Μεσσίας θα έλθη τότε μόνον, όταν οι Εβραίοι καταλύσωσι την αθλίαν και αισχράν βασιλείαν των λοιπών λαών. Του Μεσσίου επανερχομένου, πάντες οι λαοί θα προσκυνήσωσιν και υπηρετήσωσι αυτόν, αλλά ούτος ουδόλως δεχθήσεται τας προσφοράς των Χριστιανών, αλλ´ απεναντίας θα διατάξη την εξόντωσιν αυτών.
Άμα τη ελεύσει του έκαστος Εβραίος έξει 2800 δούλους και 310 γυναίκας, οι δε θησαυροί όλων των λαών γενήσονται λεία των υιών Ισραήλ.
Σελίς 38 : Πας ετερόδοξος δεν είναι άνθρωπος, αλλά κτήνος. Ο Εβραίος είναι ευαρεστότερος τω Θεώ και αυτών των Αγγέλων. Το ραπίζειν Εβραίον ίσον το τίπτειν την θεότητα. Όθεν άπιστος εγείρων χείραν, καθ' Εβραίου, θανάτω τιμωρείσθω. Οι Χριστιανοί εισί κύνες, όνοι, χοίροι, κτήνοι. Η Χριστιανική φυλή αγέλη κτηνών εστί, εκ του σατανά καταγομένη, και μόνον το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρη.
Γυνή Εβραία εξερχομένη του λουτρού και ευθύς απαντώσα ίππον, όνον, κάμηλον, σκύλον, χοίρον, λεπρόν ή Χριστιανόν, οφείλει να λουστή εκ νέου. Επίσης εν τω κεφαλαίω Αρουβίμ εύρηται ότι : Αι των Χριστιανών κατοικίαι δέον να θεωρούνται αγελοστάσια, και εν τη εισηγήσει Βαϊαμοτέθ οι τάφοι των ετεροδόξων θεωρηθήτωσαν λάκκοι κτηνών. Και αφού η ζωή των απίστων ανήκει εις ημάς, έτι μάλλον ανήκει ημίν το χρήμα των.

Αυτά τα καθάρματα που τρέφουν αυτό το απύθμενο μίσος για μας τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι τα αφεντικά-εντολοδότες των προδοτών πολιτικών νάνων που κυβέρνησαν την Ελλάδα από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα.
Από αυτούς τους αχρείους Ταλμουδοκαμπαλιστές, παγκόσμιους επικυρίαρχους παίρνουν κατευθείαν πολιτική γραμμή οι άθλιοι πρασινοκοκκινομπλέ νενέκοι της Μεταπολίτευσης που βούλιαξαν την αγιοτόκο Ελλάδα μας στη λάσπη της κωλοτρυπιδόψυχης Λευκής Δαιμονίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ανωμάλων.
(http://www.ksipnistere.com/2017/01/blog-post_1574.html, http://www.triklopodia.gr/προεκλογική-διαδικτυακή-κινητοποίησ/, http://www.triklopodia.gr/το-ισλάμ-εκτός-νόμου-και-οι-μασόνοι-κλη/, http://kataggeilte.blogspot.com/2017/02/blog-post_557.html, http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2017/01/3_30.html)
Όμως, ο Πανάγαθος και Πολυεύσπλαγχνος Τριαδικός Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει στο έλεος των κανιβάλων Σιωνιστών.
Έφερε κοντά μας έναν νέο Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θα μας κυβερνήσει και θα μας διαποιμάνει «εν ράβδω σιδηρά».
Έφερε κοντά μας τον προφητευόμενο εκλεκτό του Κυρίου, Ιωάννη για να μας ενώσει και να βασιλεύσει θεοκεντρικώς, με τη Δικαιοσύνη και την Αγάπη του Χριστού Σωτήρα μας !

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός σε πολιτική δίωξη από τους αντίχριστους Συριζοναζί και τους χριστοκάπηλους ΝουΔούλους.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

24 σχόλια :

 1. ΠΕ ΠΡΑΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Τ'ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είσαι αρθρογράφος χωρις μυαλό, και προσπαθείς να πείσεις και τους άλλους οτι σου μοιάζουν, κύριε Ιακώβ. ξύπνα!
  το έχεις ρίξει πολύ στον ύπνο,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λίγο μυαλό από το δικό σου, που περισσεύει, χρειάζομαι !

   Διαγραφή
 3. Θέλω τώρα η σημαία το Ισραήλ θέλω να κυματίζει στη Ακρόπολη τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σακη?....Εεεπ καλως τον Βαγγελη πως παει? Καλα Βαγγελη τα γνωστα λιγο ματι λιγο οταν ποναει η κλανιερα αρχιζω εκει ξερεις με βαταζηδες εβραιοιστοριες να με'ς την πικρη Αργια μου τραβαω τα Αρχιδια μου να περναει η ωρα....Ααα καλα κανεις τωρα κιτρινο τυρι με χαμηλα λιπαρα Αυστροουγκαριας μονο 3,28 λιρες η οκα! τι? τι λιρες και οκαδες μου λες? εε δεν βλεπει πως παει η κατασταση? σιγα σιγα θα εχουμε λιρες και παραδες και οκαδες να εκει παει οπως τοτε στην Πολη καθονταν τα κηφιναρια και καιγανε λιβανια και περιμενανε να τους βοηθησουν οι Αγγελοι ε να που καταντησαμε τωρα περιμενουμε τον Βαταζη ετσι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ξημέρωσε άλλη μια μέρα με στραβή κλανιέρα.
  Αέρα, ο Φώντας είναι λέρα.
  Δεν μας σκιάζει η συριζαϊκή φοβέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Που παει το παλληκαρι?....Μιλανο....Μμμμ ωραια θα περασουμε πρωτα απο Καμπαλα να δουμε τον βαιαμοτεθ και τον Μελχισεδεκ ενταξει?....Τσερο Τσερο ενταξει...τωρα και μπροκολο καταψυγμενο αριστης ποιοτητος ενα Φραγκου τα 500 γραμμαρια...Θυμιαινα ριξε τ'αρματα δεν ειναι εδω του ρουλη αι λιβιλι αι λιβιλι σιριβικατουκα ντουμ πισπιρι..σβιιιιν φαπ φουπ ωχχχ παει η κλανιερα μ'εφαγες συριζαικη χολερα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μερα Μαγιου Αργιτεψες
  Μερα Μαγιου σε χανωω

  Το 49αρι Αμολησες
  κι'εφυγα σαν Αεροπλανοο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σακη?....Τι ειναι Βαγγελη?...που εισαι?...στο γραφειο στην Δ.Ε.Μ τι τρεχει?...για ανοιξε το Αρχειο και δες σε παρακαλω εχουμε γραμμενο κανενα Ματιαμπα στην ενωση?....χε χεχεε οοχι Βαγγελη δεν ειναι του σωματειου μας αυτος αλλο ειναι μην ανησυχεις....Ααα ειπα κι'εγω μου φανηκε παραξενο το ονομα καλα βρηκες τιποπτα για το βραδακυ να κανουμε καμια εξορμηση?...ναι δουλευω επανω σε κατι εχε την Τεντα σε ετοιμοτητα θα σε ειδοποιησω...καλα περιμενουμε...ποιοι περιμενετε δεν καταλαβα?...ε εγω και η περιστερα να την εχω περιστεριασμενη βλεπω μια γουρουνιτσα της Θυμιαινας καινυργιο πραγμα μουρλια...Αχχ με προσοχη Βαγγελη κατω απο γραφειο προσεκτικα μην εχεις τα δικα μου και συνπασχεις μαζι μου με σπασμενη την κλανιερα να φωναζεις Αερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δηλαδη ο Ιωαννης θα τα κανει ολα σκονη και θρυψαλλα ρε Σακη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φωνταθυμιοσπυριδούλα ο Ιωάννης θα σβήσει από το πολιτικό χάρτη ΣΥΡΙΖΑ, ΝουΔου και όλα τα άλλα κομματικά αποβράσματα. Φέτος είναι η ημερομηνία λήξεως των ΝουΔούλων Συριζοναζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ανώμαλη γλυφοτριάδα του Πολάκη : Φωνταθυμιοσπυριδούλα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αναποδα οι τεντες στις κολωνες
  που παν και κουτσουλαν οι χελιδονες
  ματι πανω ματι κατω και στον κλανια
  σουτο φευγατο ωωωωπππ αλογακι μου
  παει το κωλαρακι μουτ οοιιι ντεεε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τι έχει να πει η Σπυριδούλα για τους πουλημένους χρυσαυγίτες ;
  Όμορφη η θεατρική τους παράσταση στη Βουλή. Σκηνοθετημένη παράσταση για να μην αναγκαστούν να ψηφίσουν τα εθνοκτόνα μέτρα. Αν είχαν αρχίδια, θα διέλυαν τη Βουλή, αποχωρώντας από τα βουλευτικά τους αξιώματα. Πουλημένα τομάρια και αυτοί, όπως οι Νουδουλοσυριζοκοπρίτες και οι λοιποί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ωχχχχ Σακη το κεφαλακι μου...Ωχχ....Τι ειναι βαγγελη χτυπησες τιποτα?...οχιι Σακη οχι ποναει απο την τσικουδια και τα ουισκια χθες ειχε κοινα γεννεθλια ο βαμμενος μαζι με τον δικο μας τον Ντελικανη αλλο να σου λεω κι'αλλο να ησουν εκει φαι πιοτι ηταν και ο Πονιδης στο τραγουδι να και η μπαντα του ναυτικου επαιζε μεχρι και το ειμαι ο ναυτης υου Αιγαιου που το τραγουδουσε στα ποντιακα ο Πονιδης χαρμα πραμα Σακη μου να εβλεπες τον Ντελικανη να ριχνει κατι σαλτους να 4 μετρα ψηλα πεταγοταν ειμασταν ολοι εκει Τσερεις τωρα ολα τα παιδια αλλα και η Θυμιαινα με ολες τις γουρουνιτσες πολυ χαρηκαμε πολυ και ο Ντελικανης πολυ χαρηκε αφου μας εδωσε ρεπο σημερα ολους να εγω τωρα ξυπνησα να παρω μερικα χαπακια απο ποντικοκουραδα για ξερεις τωρα να μην τα ξαναλεμε αντε πεφτω παλι για υπνο και τα λεμε....Ναι Βαγγελη πεσε τον υπνο του δικαιου (που ξυπνημο να μην εχεις)...Ειπες τιποτα Σακη?....(ωχχ κοριο εχει ο π...ης ) οχι οχι Βαγγελη καλη ξεκουραση ειπα....Ααα καλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μια Κυριακηηη ποιος το πριμενε πως θ'αταν Χρυσαυγηηη
  Ηρθες γλυκια μου Σφυριδουλα εφαγα κλωτσο και μουφυγαν τα ουλααα

  Δεν το μπορωω το κωλαρακι το σπασμενο θα θωρωω
  δεν το βαστωω τον 49αρη στο γυαλι να τον κυττω

  Ηλθεες κι'ολο τα ιδια και τα ιδιααα
  κι'εμεινα μονος μου να τρωω τρια αρχιδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Οχι πες μου ειναι πραγματα τωρα αυτα που κανεις ε? για πες μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Τι φαΐ έχετε σήμερα ; Γουρουνίτσα Θύμιαινας με ποντικοκούραδα στο φούρνο ; Για επιδόρπιο ; Σουφρίτσες φλαμπέ με κονιάκ και φράουλες ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ τυχεροί που δεν λειτουργεί πια το Γουδή
   http://www.protothema.gr/blogs/blogger/post/681261/polu-tuheroi-pou-den-leitourgei-pia-to-goudi/

   Τα 153 σκυφτά κορμιά που τα βλέπαμε στην τηλεόραση να ψηφίζουν νύχτα το 4ο Μνημόνιο της Απόλυτης Υποταγής, ζουν μέσα στην αυταπάτη που είχαν οι κατά καιρούς καθεστωτικοί. Αμάθητοι κιόλας στην εξουσία, μια ζωή στην απέξω γαρ, έχουν την ψευδαίσθηση ότι και θα κάνουν το έγκλημα και με κάποιον τρόπο θα τη σκαπουλάρουν. Μάλλον δεν είν’ έτσι αν σκεφτεί κανείς ότι ο ίδιος ο Τσίπρας, κατά δήλωση Βαρουφάκη, τον είχε απειλήσει εμμέσως, την εβδομάδα του Δημοψηφίσματος-μαϊμού του 2015, ότι «θα μας πάνε στο Γουδή».
   Και το μεν Γουδή -που έμεινε στην Ιστορία για την απολύτως αναγκαία παραδειγματική εκτέλεση των Έξι για την καταστροφή του 1922 (ο τελευταίος την πληρώνει μετά, έστω κι αν δεν φταίει για όλα)- δεν λειτουργεί πια παρά μόνο στο συλλογικό υποσυνείδητο: Πολύς κόσμος το συζητά, τρόπος του λέγειν, ο καθένας με τη δική του οπτική, ενώ περνάει από το μυαλό και του ίδιου του πρωθυπουργού αν ισχύουν όσα είπε ο Γιάνης. Υπάρχουν βέβαια ακόμα η αληθινή Δικαιοσύνη, τα Ειδικά Δικαστήρια και ο Κορυδαλλός για όσους διέπραξαν ενσυνειδήτως και ιδιοτελώς εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και αν ακόμα και αυτά τα ισόβια ΔΕΝ είναι ισόβια, όπως έλεγε ο Εθνάρχης Καραμανλής, ας ρίξουν μια ματιά στις τελευταίες φωτογραφίες του Ακη. Ετσι θέλουν να είναι όταν θα βγουν από τη στενή; Οσοι μπουν. Και όσοι βγουν. Γιατί, αν το δεις στατιστικά, το να ξεφύγουν όλοι μετά από ΤΟΣΕΣ ΑΛΗΤΕΙΕΣ και προδοσίες είναι λιγάκι απίθανο.


   Το ζήτημα όμως δεν είναι ο ρεβανσισμός, ούτε «το Γουδή», τρόπος του λέγειν, ούτε πόσοι από δαύτους θα πάνε τελικά φυλακή για τις παρανομίες και τα εγκλήματα που διέπραξαν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν η επόμενη ΝΟΜΙΜΗ κυβέρνηση της χώρας, μετά τη μνημονιοκατοχική, θα έχει να κάνει με άγονη ελληνική γη όχι απλώς πουλημένη, όχι απλώς καμένη, αλλά και ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΜΕΝΗ.

   Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποθήκευσε μόνο τη ζωή των σημερινών Ελλήνων, αλλά και των επόμενων γενεών. Και το έκανε εν γνώσει του και με την τυφλή κακία ενός Νέρωνα που θέλει να καεί για χάρη του η Πόλη που τον Μισεί σαν τρελό τύραννο.

   Διαγραφή
 18. Ασυζητητί, το Γουδή, έξω απ' του Μαξίμου την αυλή,
  αναμένει Δικαιοσύνη ν' απονεμηθεί.
  Δεν έμεινε σταγόνα, εξαντλήθηκε όλη του λαού η υπομονή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τα λαϊκά τα Δικαστήρια θα κλείσουν για πάντα φυλακή, τα συριζαϊκά μαλακιστήρια.
  Ο λαός θα δώσει τέλος στων πολιτών τα ισόβια τα βασανιστήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]