Ὁ Πλάτων ἀπαντᾶ εἰς τόν Κον STEPHEN HAWKING ὁ ὁποῖος δηλώνει ἄθεος.

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὁ Κος STEPHEN HAWKING Στήβεν Χόκινγκ εἶναι ὁ διασημότερος ἀστροφυσικός, καθηγητής εἰς τήν ἔδρα τοῦ Νεύτωνος εἰς τό Καίμπριτζ καί δηλώνει ἄθεος. Τήν δήλωσιν αὐτήν ἔκαμεν προσφάτως εἰς τήν Ἰσπανικήν ἐφημερίδα El Mondo κατά τήν συγκέντρωσιν ἐπιστημόνων διά μία σειράν διαλέξεων εἰς φεστιβάλ Starnus, μέ τόν τῖτλον «Γένεσις: ἡ δημιουργία τοῦ σύγχρονου κόσμου» πού πραγματοποιήθηκεν εἰς τάς Καναρίους Νήσους καί δή εἰς τήν Τενερίφη, ἀπό 21-27/09/2014. Ἐξηγεῖ τούς λόγους τῆς ἀθεΐας λέγοντας:

«Πρίν ἀναπτύξομεν τάς ἐπιστήμας ἦταν φυσικόν νά πιστεύωμεν ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησεν τό σύμπαν. Τώρα ὅμως ἡ ἐπιστήμη προσφέρει μιά πιό πειστική ἐξήγησιν ἀπό τά θαύματα τῶν θρησκειῶν. Ὅταν ἔγραφα εἰς τό «χρονικόν τοῦ χρόνου» πῶς ὲπιτυγχάνοντας μιά ἐνοποιημένην θεωρία τῶν φυσικῶν νόμων, οἱ ἐπιστήμονες θά μποῦν εἰς τό μυαλό τοῦ Θεοῦ, ἐννοῦσα πῶς θά γνωρίσουν ὅλα ὅσα θά γνώριζεν καί ὁ Θεός, ἀν ὑπῆρχεν. Ὅμως κατά τήν γνώμην δέν ὑπάρχει. Εἶμαι ἄθεος». Ὁ Κος Stephen Hawking καί κατά τό παρελθόν ἔχει διατυπώσει παρομοίας ἀπόψεις διά τόν Θεόν, παλαιότερον δέ εἶχεν χαρακτηρίσει τάς θεωρίας διά τόν παράδεισον καί τήν μεταθανάτιον ζωήν παραμυθάκια διά τούς ἀνθρώπους, πού φοβοῦνται τό σκοτάδι. Νά ἐπισημάνωμεν ὅτι Κος Stephen Hawking ὡς ἐπιστήμων πού εἶναι, καταγράφει τάς θέσεις του καί τάς ἀπόψεις του μέ κοσμιότητα, καί εἰς οὐδεμίαν τῶν περιπτώσεων δέν προσβάλλει οὐδέναν, καί κυρίως δέν ἔχει ἀντίΧριστον συμπεριφοράν. Συμπεριφοράν ἈντίΧριστον ἐκδηλώνουν ὁρισμένοι «φερόμενοι ὡς Ἕλληνες βουλευταί » τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου.

Ὁ Πλάτων ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, ἀπαντᾶ εἰς τόν Κον STEPHEN HAWKING διά τόν χωρόχρονον, τό σύμπαν καί τόν Θεόν. Ἀπό τό βιβλίον τοῦ Πλάτωνος «Τίμαιος καί Κριτίας» τό ὁποῖον καί συνιστοῦμεν διά μελέτην διαβάζομεν:

«χρόνος δ' οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν' ὡς ὁμοιότατος [38c] αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾖ: τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὄν, ὁ δ' αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὢν καὶ ἐσόμενος. ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν, ἵνα γεννηθῇ χρόνος, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονεν: σώματα δὲ αὐτῶν ἑκάστων ποιήσας ὁ θεὸς ἔθηκεν εἰς τὰς περιφορὰς ἃς ἡ θατέρου περίοδος ᾔειν»...

Ὁ χρόνος ἔγινεν συγχρόνως μέ τόν οὐρανόν, καί ἐφ΄ὅσον ἐδημιουργήθησαν συγχρόνως, συγχρόνως θά καταστραφοῦν, ἀν κάποτε ἐπέλθει ἡ καταστροφή αὐτῶν ὡς κατά τό πρότυπον τῆς διαιωνίας φύσεως, διά νά εἶναι κατά τό δυνατόν ὁμοιότατος μέ αὐτό· διότι τό μέν πρότυπον εἶναι ὑπαρκτόν εἰς πάντας τούς αἰώνας, αὐτός μέν πάλιν διά τελείωσιν τοῦ ἀπολύτου χρόνου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρχεν, ὑπάρχει, καί θά ὑπάρχη. Ὅθεν ἐκ τοῦ λόγου καί διανοίας τοῦ Θεοῦ καί διά τῆς θελήσεως Αὐτοῦ ἐγένετο ὁ χρόνος, διά νά δημιουργηθῆ ὁ χρόνος καί τά πέντε ἄλλα ἄστρα τά ὁποία κατ΄ἐπίκλησιν ὀνομάζονται πλανῆται, ἐγένεντο δέ αὐτά διά τόν προσδιορισμόν καί φύλαξιν τῶν ἀριθμῶν τοῦ χρόνου, ὅταν δέ ὁ Θεός ἐδημιούργησεν εἰς κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σώματα των, τά ἔθεσεν εἰς περιφοράν τῶν ὁποίων ἡ τροχιά ἐξαρτᾶται ἀπό τό πλησίον του.

Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν ὅτι ἐάν ὁ Κος Στήβεν Χόκινγκ εἶχεν μελετήσει «τόν Τίμαιον καί Κριτίαν» καί τόν «Φαίδωνα» περί ψυχῆς τοῦ Πλάτωνα θά εἶχεν ἐμπλουτίσει τάς γνώσεις του καί θά εἶχεν διαφορετικάς θέσεις καί ἀντιλήψεις. Τό σύμπαν μᾶς ἔλκει καί τό θαυμάζομεν, ἀλλά τό ἀπέραντον καί ἄπειρον σύμπαν εἶναι μία κουκίδα συγκρινόμενον μέ τάς λειτουργίας τοῦ ἀθρωπίνου ἐγκεφάλου. Εἰς τό σύμπαν πραγματοποιοῦνται δύο-τρεῖς στερεότυπαι χημικαί ἀντιδράσεις, ἐνῶ εἰς τόν ἐγκέφαλον πραγματοποιοῦνται ἄπειραι.

Νά προσθέσωμεν ὅτι ὁ Κος Στήβεν Χόκινγκ κατά βάθος καί αὐτός πιστεύει εἰς τόν Θεόν, διότι δέν κάμεις οὐδεμίαν ἀναφοράν σέ κάτι πού δέν ὑπαρκτόν, πού δέν ὑπάρχει.

Ἐπίσης ἕνα ὑπουργεῖον ὀνομάζεται ὑπουργεῖον παιδείας καί θρησκευμάτων, ὁποία ἀνακρίβεια καί μέγιστον νοητικόν λάθος. Δέν ὑπάρχουν πολλά θρησκεύματα καί πολλαί θρησκεῖαι παρά μόνον ΜΙΑ ἡ τῆς Ἀποκαλύψεως, διά μέσου τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Νά σημειώσωμεν δέ ὅτι οἱ μεγαλύτεροι φιλόσοφοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης ἐπίστευαν εἰς ἕναν Θεόν.

Ἐπίσης ὁ Πλάτων διά στόματος Σωκράτους γράφει εἰς τήν «Πολιτείαν»: Οὐδ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ θεός, ἐπειδὴ ἀγαθός, πάντων ἂν εἴη αἴτιος, ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἀλλὰ ὀλίγων μὲν τοῖς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλῶν δὲ ἀναίτιος· πολὺ γὰρ ἐλάττω τἀγαθὰ τῶν κακῶν ἡμῖν, καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν οὐδένα ἄλλον αἰτιατέον, τῶν δὲ κακῶν ἄλλ’ ἄττα δεῖ ζητεῖν τὰ αἴτια, ἀλλ’ οὐ τὸν θεόν. Δηλ. ὁ Σωκράτης λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προέρχονται μόνον τά καλά, τῶν κακῶν τά αἴτια ἀναζητῆστε τα ἀλλοῦ, ἀλλά ὄχι εἰς τόν Θεόν.

Στήν συνέχεια ἀπό τήν Πνύκα, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, Ἀπόστολος Παῦλος ἐκήρυξεν εἰς τούς Ἕλληνας τόν ἕνα καί μοναδικόν Θεόν.
Αὐτή ἡ τοιχογραφία καί ὄχι μόνον εὐρίσκεται εἰς τάς μονάς τοῦ Ἁγίου ὅρους. Οἱ φιλόσοφοι μας παρίστανται ὡς ἅγιοι χωρίς τό φωτοστέφανον.

Νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι σήμερον ὑπάρχει διαφορά μεταξύ ἄθεου καί ἑνός ἀντίΧριστου. Ὁ Κος STEPHEN HAWKING Στήβεν Χόκινγκ δηλώνει ἄθεος ἀλλά ὄχι ἀντίΧριστος. Ὁ ἄθεος ἀπλῶς προβληματίζεται ἐάν ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος. Ὁ δέ Ἕλλην ἄθεος θά εἰσέλθη εἰς μίαν Ἐκκλησίαν νά ἀνάψη ἕνα κερί ἀπό εὐγνωμοσύνην εἰς τούς ἡρωας τοῦ 1821 πού μᾶς ἀπελευθέρωσαν ἀπό τούς Τούρκους, καί οἱ ὁποῖοι ἄπαντας ἀνῆπτον(ἄναβαν) ἕνα κερί εἰς τήν Ἐκκλησίαν, αὐτό μᾶς τό δηλώνει ὁ ἥρωας Μακρυγιάννης:

«Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα. Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν».

Σεβαστοί Χριστιανοί, ὁ Χριστός ἐσταυρώθει μίαν φοράν δ' ἡμᾶς, ἐσεῖς διατί τόν ξανασταυρώνεται ἐπιλέγοντας διά τῆς ψήφου σας κόμμα ἀντί-ΧριστονΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

10 σχόλια :

 1. Τα μεγαλύτερα πνεύματα που έζησαν σ' αυτόν τον κόσμο, π.χ. Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, πιστεύουν σε Θεό και μάλιστα σε έναν Θεό κι όχι σε πολλούς θεούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αθεΐα είναι αρετή και πηγάζει από μελέτες και γνώση.

   Οι άνθρωποι πιστεύουν γιατί φοβούνται να αμφισβητήσουν και να ερευνήσουν.

   Επιστολή του Αϊνστάιν αποκαλύπτει τις απόψεις του περί Θεού
   « Η λέξη Θεός για μένα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την έκφραση και το προϊόν της ανθρώπινης αδυναμίας, η Βίβλος μια συλλογή αξιότιμων, αλλά πρωτόγονων μύθων που είναι εντούτοις και αρκετά παιδαριώδεις. Καμία ερμηνεία όσο λεπτομερής κι αν είναι (για μένα) δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό.
   Οι πολλαπλές ερμηνείες που δίδονται, δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με το αρχικό κείμενο. Για μένα η εβραϊκή θρησκεία, όπως όλες οι άλλες θρησκείες, είναι μια ενσάρκωση των πιο παιδαριωδών δεισιδαιμονιών. »

   Διαγραφή
 2. ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ.ΖΩ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΖΩ Η ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ.Π.Χ.ΟΛΟΙ ΠΗΓΑΜΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΠΗΓΑΤΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΡΑΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,ΠΗΡΑΤΕ ΤΙΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΑΚΙΑ,ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΤΕ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΦΑΞΑΤΕ ΤΑ ΚΑΥΜΕΝΑ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΛΙΕΣ ΣΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΑ.ΠΗΓΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.ΑΓΓΟΥΡΙΑ.ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ,ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ κοίτα την καμπούρα σου.

   Διαγραφή
  2. Ε.ΣΥ. ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΗΛΙΘΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙΣ...
   Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΣΟΥ" ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
   ΜΑΣ ΒΓΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΑΦΟΥ ΖΕΙΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ..
   ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΣΦΑΖΕΙ ΑΡΝΙΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΣΦΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΕΟΠΩΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ-ΝΕΣ.
   ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ 364 ΜΕΡΕΣ.
   ΚΟΡΔΟΝΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΜΑΝΤΡΑΧΑΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ
   ΤΟ ΑΡΝΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΨΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣ ΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΑΪΔΑΚΙΩΝ Ή ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΧΛΑΠΑΚΙΑΖΕΙΣ ΕΣΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ. ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΘΡΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΜΕΝΑ Τ' ΑΡΝΙΑ.

   Διαγραφή
  3. 1:21 π.μ., συμφωνώ μαζί σου. Μίλησες με την λογική και ανέδειξες αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

   Διαγραφή
 3. ΘΡΗΝΩ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΩ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΖΩ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ Ε.ΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΜΕ ΜΩΡΑ ΖΩΑ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Κ.Κ.Ε.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ε.ΣΥ.ΠΡΟΒΑΤΟ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΓΩ ΠΟΥ ΤΟΣΚΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΝΗ.ΜΗΝ ΒΕΛΟΝΙΑΖΕΣΤΕ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν είσαι. Είσαι;

   Διαγραφή
  2. Κανείς δεν σε ύβρισε. Εσύ θίγεις εμάς τους πιστεύοντες στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ αποκαλώντας εμάς υποκριτές και μη ελεήμονες.
   Κάνω λάθος;

   Διαγραφή
  3. ΠΑΟΚ ΕΙΣΑΙ ΡΕ?

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]