ΕΣΚΑΣΕ ΤΩΡΑ!!! ΑΚΥΡΗ η άδεια εισόδου εξόδου οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το εμπορικό κέντρο γιατί…


Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει το ρεπορτάζ και η έρευνα γύρω απ’ το «καυτό» θέμα της δημιουργίας μεγάλου εμπορικού κέντρου συνεχίζεται από την συντακτική ομάδα του Kapa-News, και σήμερα είχαμε και νέες εξελίξεις γύρω από το θέμα.

Ύστερα λοιπόν από λεπτομερή έρευνα όλων των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας, διαπιστώσαμε ότι η άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων που εξέδωσε στις 21/1/2016 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή μεγάλου εμπορικού κέντρου στην περιοχή του Βαρικού δεν ισχύει (ή αν θέλετε ακυρώνεται) αφού για την έκδοση τέτοιου είδους άδειας δεν είναι αρμόδια η Τεχνική υπηρεσία αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο.


Με βάση την υπ’αριθ. 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ, «Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων … είναι ο οικείος Δήμος, αρμόδιο δε όργανο είναι το δημοτικό συμβούλιο και όχι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου…». Και φυσικά αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει εύκολα ο καθένας.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πράγματι, το β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄150), ορίζει, στο άρθρο 24 («Εγκαταστάσεις»), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 19 παρ. 4 του π.δ/τος 118/2006 (Α΄119), τα εξής: «1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσματα που δεν έχουν χρήση αμιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α. Κατηγορία Β. Για εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια. 2. Κατηγορία Α: … Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση με την κυκλοφορία επί των οδών και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών. 3. …».

Στο άρθρο 30 του κεφαλαίου ΣΤ’ του ιδίου ως άνω β.δ/τος καθορίζεται η διαδικασία εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως. Ειδικότερα, στην παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι υποβάλλεται στην αρμόδια για την οδό Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων τοπογραφικό διάγραμμα εμφαίνον το οικόπεδο της επιχειρήσεως, την κάτοψη του υπό ανέγερση οικοδομήματος, την οδό οριζοντιογραφικώς κλπ., στην παρ. 2 ότι «η Τεχνική Υπηρεσία η έχουσα την ευθύνην κατασκευής ή συντηρήσεως της οδού, μετ’ επιτόπιον εξέτασιν, διαβιβάζει τεθεωρημένα δια την ακρίβειαν τα σχέδια μετά των παρατηρήσεών της εις τον αρμόδιον Περιφερειακόν Διευθυντήν Δημ. Έργων προς έγκρισιν …», στην παρ. 3 ότι υποβάλλονται ακολούθως τα αρχιτεκτονικά των κτηριακών εγκαταστάσεων στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία, αφού τα θεωρήσει από απόψεως ΓΟΚ, τα διαβιβάζει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Δημοσίων Έργων προς έγκριση, και, στην παρ. 4, ότι «κατόπιν των ως άνω εγκρίσεων ελέγχεται κατά τα λοιπά η μελέτη ανεγέρσεως του κτηρίου της εγκαταστάσεως και χορηγείται η οικοδομική άδεια. Χορήγησις οικοδομικής αδείας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως απαγορεύεται».

Περαιτέρω, στο άρθρο 39 («Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων») του ίδιου ως άνω διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 5 του πδ/τος 118/2006, ορίζονται τα εξής:

«1. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων είναι η δυνατότητα διαμορφωμένης εισόδου - εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου του γηπέδου.

2. Η θέση εισόδου - εξόδου πρέπει να πληροί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία βρίσκεται η είσοδος - έξοδος της άλλης οδού.

3. … .

6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με την προσθήκη ότι χορήγηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο έλεγχο για την έγκριση ή μη της εισόδου - εξόδου οχημάτων απαγορεύεται.

7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα σχέδια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνεται διαμόρφωση μόνιμης περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο - έξοδο οχήματος.

10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κυρίας οδού Υπηρεσία, στην οποία συμβάλλει το δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής».

Αρμόδιοι για την κατασκευή και συντήρηση των δημοτικών οδών ήταν ανέκαθεν οι οικείοι Δήμοι (βλ. άρθρα 1 παρ.3 του π.δ/τος 25/28.11.1929, Α΄ 421, 5 παρ.3 ν. 3155/1955, Α΄63, 7 παρ.3 ν. 3481/2006, Α΄ 162). Εξ άλλου, ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114) ορίζει, στο άρθρο 75 (αρμοδιότητες) ότι «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α)…γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση … υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων.

2. …

4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, … και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. …

13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

14. …

15. (όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010) Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του δήμου. 16…. .».

Ο ίδιος ως άνω Κώδικας, στο άρθρο 19 παρ. 1, προβλέπει ότι «Ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τον Δήμαρχο» και στο άρθρο 93 παρ. 1 (Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου) ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής». Τέλος, ο ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Α΄ 87) ορίζει, στην παρ. 1 του άρθρου 65, ότι «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα εξής: Αρμόδια αρχή για την χορήγηση εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση είναι ο οικείος Δήμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των οδών που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής του περιφέρειας. Αρμόδιο δε όργανο για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5), δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.

Ειδικότερα, η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου (βλ. άρθρο 97 του προαναφερθέντος ν. 3852/2010 με τίτλο «υπηρεσιακές μονάδες δήμων»), επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτουμένων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, για την χορήγηση της εγκρίσεως εισόδου - εξόδου των οχημάτων προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλομένων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β.δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δύο κριτήρια, της ορατότητας και της αποστάσεως από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος - έξοδος, και άλλης οδού), προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου - εξόδου.

Και τούτο εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει προκειμένου περί της αρμοδιότητας χορηγήσεως έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, η οποία έχει ανατεθεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ειδικώς στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων.

Έχοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω η άδεια που εκδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου δεν ισχύει εφόσον εκδόθηκε απο αναρμόδιο όργανο και τώρα πια το θέμα θα πρέπει να περάσει από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου ώστε να εκδοθεί εκ νέου άδεια εισόδου-εξόδου για την κατασκευή του πολυσυζητημένου εμπορικού κέντρου.

Και εδώ πια είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης. Τώρα θα πρέπει ο καθένας ν’ αναλάβει τις ευθύνες του. Είτε λέγεται αντιπολίτευση, είτε λέγεται συμπολίτευση είτε λέγεται Δήμαρχος. Και φυσικά θα πρέπει η όποια στάση των άμεσα εμπλεκομένων πλευρών να δικαιολογηθεί και επαρκώς κυρίως στους δημότες και πολίτες αυτού του τόπου.

Ήρθε ο καιρός λοιπόν να πέσουν οι μάσκες…Το ρεπορτάζ συνεχίζεται….


Ρεπορτάζ: Πέτρος Σταθακόπουλος.Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]