ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ! Ο πρ. ΚΙΤΡΟΥΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ΦΕΥΓΕΙ.....

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,


Ευρισκόμενος ψυχικά σε απόγνωση, απευθύνομαι ευλαβώς μεν, αλλά και ευθαρσώς, προς Υμάς, για να Σας πληροφορήσω, ότι ο εν Χριστώ Αδελφός μας Μητροπολίτης τέως Κίτρους κ. Αγαθόνικος Φατούρος
α-ρ-γ-ο-π-ε-θαί-νει εγ-κα-τα-λε-λει-μμέ-νος
από την Μητέρα Εκκλησία!
Από την Μητέρα Εκκλησία, λέγω, καθ’ όσον δεν έπαυσα να καταγγέλλω συγκεκριμένα περιστατικά αδιαφορίας εκ μέρους του διαδόχου Του Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τα οποία όμως η Ιερά Σύνοδος απέρριψε στον κάλαθο των αχρήστων!
Ναι, εγκαταλειμμένος από τον διάδοχό του Μητροπολίτη παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου. Ο Σεβ. Κίτρους κ. Γεώργιος προτιμά να γυρίζει εδώ και εκεί, μεριμνώντας ποιμαντικά για τους νέους της Επαρχίας Του, τους οποίους προστατεύει και περιοδεύει, παρά να παρέχει μια στοργική φροντίδα στον πάσχοντα προκάτοχό Του Αγαθόνικο!
Πέρυσι ο Σεβ. Αγαθόνικος, ασθενήσας, την 1η Αυγούστου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, δυστυχώς ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ του Σεβ. κ. Γεωργίου, αλλά με την εντολή της ιατρού του Δημοσίου, η οποία Τον επισκέφθηκε στο διαμέρισμά Του. Η ιατρός του Δημοσίου, εκτελούσα προγραμματισμένη επίσκεψη, ανακάλυψε, ότι ο Αγαθόνικος ήταν τραυματισμένος στο μέτωπο, έπειτα από πτώση Του στο δάπεδο, είχε δε και πολύ υψηλό πυρετό συνεπεία κάποιας ουρολοιμώξεως! Ταύτα είχαν παραβλέψει τόσον ο νοσηλευτής του, όσον και ο Διάδοχός Του! Ήταν εγκαταλελειμμένος στην τύχη Του!
Στο δημόσιο Νοσοκομείο της Κατερίνης ο κ. Αγαθόνικος έμεινε μέχρι της 11ης Αυγούστου 2015! Ο διάδοχός Του Μητροπολίτης κ. Γεώργιος αγνόησε παντελώς την περιπετειά Του. Στο Νοσοκομείο Τον επισκέφθηκε μόλις το βράδυ της……10ης Αυγούστου !!!! Προτεραιότητα, βλέπετε, είχαν τα ταξίδια του α) ο περίπλους του αγίου Όρους με κάποιους νεαρούς και β) η Σερβία!
Σε προηγούμενη ασθένεια του κ. Αγαθονίκου, ο Σεβ. κ. Γεώργιος, κατηγορηθείς και πάλι για την επιδειχθείσα αμέλειά του, για να δικαιολογήσει ότι Τον φροντίζει, ισχυρίσθηκε ψευδώς, ότι όχι μόνον Τον φρόντιζε, αλλά και ότι για καλύτερη θεραπεία Τον είχε μεταφέρει σε νοσηλευτική μονάδα της Θεσσαλονίκης! Για την ισχυροποίηση του ψεύδους του, προσκόμισε μάλιστα και σχετικές Βεβαιώσεις δύο Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εγγράφως εβεβαίωναν, ότι είχαν παράσχει τις ιατρικές τους υπηρεσίες στον ασθενούντα Μητροπολίτη Αγαθόνικο εκεί στη Θεσσαλονίκη!
Πλην όμως η άλλη πλευρά, δηλ. η πλευρά του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούντος Αγαθονίκου, και δη της ηρωΐδος εξαδέλφης Του κας Ελένης Ζαφειρίου, προσκόμισε Βεβαίωση του ΕΚΑΒ Κατερίνης, ότι κατά την συγκεκριμένη εκείνη περίοδο παρέμεινε νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Κατερίνης και ως εκ τούτου ο ασθενών Αγαθόνικος ουδέποτε μετεφέρθη για νοσηλεία στη Θεσσαλονίκη!!!!!!
Ταύτα πάντα, καταγγελθέντα υπό της ημετέρας ελαχιστότητος, γραπτώς τε και προφορικώς, ερρίφθησαν -δυστυχώς- στο καλάθι των αχρήστων! Κατά τα άλλα η εκκλησιαστική Αλληλεγγύη, η εκκλησιαστική Δικαιοσύνη και η εκκλησιαστική Μέριμνα υπέρ παραιτηθέντων και ασθενούντων αδελφών Αρχιερέων λειτουργεί… υποδειγματικά και άψογα!!!!!! (;;;;;;;).
Ως τεκμήριον έστω η από 22ας Αυγούστου τρ. έ. επιστολή μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ως επίσης και η από 15ηςΣεπτεμβρίου τρ. έ. αναφορά μας προς Υμάς, την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή της Πατρίδος μας. ‘Ιδού ένα απόσπασμα εκ της τελευταίας (προς την Δ.Ι.Σ.):


Καί …..εὐλαβῶς …… Σᾶς ἐρωτῶμεν:
Ἐάν ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος παρέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέπτετο Αὐτόν καθημερινῶς, ὡς ἰσχυρίσθη ἐν Συνόδῳ ὁ Σεβ. Βερροίας κ. Παντελεήμων, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
Ἐάν ὅμως ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος περέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέφθη Αὐτόν μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΥΜΑΣ: ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ κατά τρόπον ἄψογον τά καθήκοντά του πρός προστασίαν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ μας, ὡς ἰσχυρίζεται οὗτος;
Θά τό ἐπαναλάβωμεν: Ἡ σιωπή ἤ καί ἡ ἀδιαφορία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἐν συνδυασμῷ πρός τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ.κ. Γεωργίου, συνετέλεσαν, ὥστε νά ξεχειλίσῃ ἡ ψυχή μας ἀπό ἀγανάκτησιν! Ἐάν θέλετε, ἅγιοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἐρευνήσατε τήν ὑπόθεσιν καί δώσατέ μας μίαν ἀπάντησιν, ἵνα ἠρεμήσῃ ἡ ψυχή μας. Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος εἶναι ἐν δυνάμει ἕνας ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τοῦ Προκατόχου του κ. Ἀγαθονίκου!
Ὑπάρχει μία σταθερά ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῆς ἐξ αἵματος συγγενοῦς τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου-Φατούρου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τήν ὁποίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος πεισμόνως και συστηματικῶς ἐξακολουθεῖ νά ἀγνοῇ, ἐπιδεικνύουσα οὕτω πως ἐν τῇ πράξει μίαν ἀνεξήγητον εὔνοιαν πρός τόν ἔνοχον, τόν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην κ. Γεώργιον.
Ἐνώπιον Ὑμῶν τίθεται τό ἐρώτημα: Ἐάν μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης πρός ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ νοσηλευομένου Μητροπολίτου κ Ἀγαθονίκου μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ ἄραγε κατά τρόπον ἄψογον τά πρός Αὐτόν καθήκοντά του; Ἀναμένομεν μίαν ἀπάντησιν!»


Σήμερα επανερχόμεθα στο ζήτημα αυτό, καθ’ όσον τα σφάλματα του παρελθόντος επανελήφθησαν λίαν προσφάτως! Καθώς πληροφορηθήκαμε την 11ην Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, ο Αγαθόνικος και πάλιν είχε ανάγκην επειγούσης μεταφοράς Του στο Νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει! Παρουσίαζε αναπνευστική λοίμωξη. Κοντά του ήταν ο νοσηλευτής του, ο οποίος έβλεπε το πρόβλημα, αλλά παρέμενε αδρανής. Αργά το βράδυ, παρακινούμενος και από την εξαδέλφην του ασθενούς καν Ζαφειρίου, συνηδειτοποίησε το πρόβλημα και τότε ειδοποίησε τον Σεβ. κ. Γεωργιον. Ο Σεβ. Κίτρους αυτή τη φορά - ευτυχώς- ειδοποίησε αμέσως τον ιατρό, ο οποίος αφού ήλθε και είδε την κατάσταση, διέταξε την άμεση μεταφορά του Αγαθονίκου στο Νοσοκομείο. Η ώρα ήταν 21.40’ το βράδυ! Ο Σεβ. κ. Γεώργιος, δυστυχώς, ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ, ως ώφειλε, τον σοβαρώτατα πάσχοντα ασθενή στο Νοσοκομείο, απέστειλε δε τον Διάκονό του ως συνοδό. Τώρα βέβαια ο Μητροπολίτης κ. Γεώργιος επήγαινε τακτικά στο Νοσοκομείο, αλλά τώρα πια ήταν πολύ αργά .....για δάκρυα! Οι ιατροί απεφάνθησαν, ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, συνέστησαν δε την μεταφορά του ταλαιπωρημένου Αγαθονίκου στη Μητρόπολη, ώστε εκεί πλέον να παραδώσει το πνεύμα Του. Αυτή τη φορά ο υπεύθυνος για την προστασία Του ασθενούντος και Διάδοχος στο Θρόνο της Κατερίνης είχεν επιδείξει μερικήν αστοργίαν! Δεν καταδέχθηκε να τον συνοδεύσει στο Νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση ήταν εξόχως κρίσιμος! Εκεί ο Αγαθόνικος παρέμεινε μέχρι την επομένη Τρίτη, δηλ. την 18η Οκτωβρίου τρ.έ.
Μεταξύ άλλων μας πληροφόρησαν, ότι κατά τρόπο εντελώς απαράδεκτο, με αγριοφωνάρες (του τύπου «ποιός κάνει κουμάντο εδώ μέσα κλπ), ο Σεβ. Γεώργιος επέπληξε τον ιατρό κ. Α.Ζ., ο οποίος ετόλμησε να επισκεφθή τον ασθενούντα στο Επισκοπείο, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του κυριάρχου Μητροπολίτου! Τώρα πια όλα αυτά τελειώνουν! Τελειώνει και το δράμα του ταλαίπωρου Αγαθονίκου, ο Οποίος με την πολυχρόνιο διακονία του εδόξασε την Εκκλησία! Εδόξασε το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Ναι, τώρα όλα τελειώνουν, διότι ο Αγαθόνικος πεθαίνει! Πεθαίνει όμως ουσιαστικά αβοήθητος και εγκαταλελειμμένος εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας. Ο Διάδοχός Του δεν ανταποκρίθηκε στις αυτονόητες υποχρεώσεις του! Προς το «θεαθήναι τοις ανθρώποις», για την βιτρίνα, έδειχνε ενδιαφέρον! Στην πράξη εγκατέλειψε τον Προκάτοχό του. Π.χ. πρός το «θεαθήναι» τον περασμένο Αύγουστο εώρτασε επισήμως τα ονομαστήρια του δυστυχισμένου Αγαθονίκου! Αλλά στο Νοσοκομείο το βράδυ της 11ηςΟκτωβρίου ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ!


Ναι, Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,
Τελικά ο ταλαίπωρος και τόσο ταλαιπωρημένος αδελφός μας Αγαθόνικος μεταφέρθηκε στο Επισκοπείο, όπου και παραμένει με την προειδοποίηση, ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται να αναχωρήσει εκ του ματαίου τούτου κόσμου για την αιωνιότητα!
Όθεν, απευθυνόμενος σήμερα προς Υμάς ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ προς ένα πάσχοντα εν Χριστώ Αδελφό μας. Επιθυμώ μόνον να καταγράψω, για την ιστορία και μόνον, την επιδεικνυομένην αστοργίαν της Μητρός Εκκλησίας προς τους Αρχιερείς, οι οποίοι -έπειτα από μια πολυχρόνιο θυσιαστική πορεία υπέρ της Εκκλησίας-, εάν και όταν παραιτηθούν από τον αρχιερατικό τους Θρόνο, εγκαταλείπονται στην τύχη τους! Να θέσω το πρόβλημα και να Σας θέσω ενώπιον των ευθυνών Σας έναντι της ιστορίας.
Με όσα κατά καιρούς προσπάθησα, ανεπιτυχώς βέβαια, υπέρ του αδυνάτου και πάσχοντος Μητροπολίτου πρώην Κίτρους κ Αγαθονίκου Φατούρου, απλώς εξεπλήρωσα ένα χρέος αγάπης προς ένα φίλτατο παλαιό φίλο και πνευματικό αδελφό, με τον Οποίο είχαμε συνδεθεί ήδη από αυτά τα χρόνια της εφηβείας μας ως κατασκηνωτές των Κατασκηνώσεων των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων (Χ. Μ. Ο.) κατά τα έτη 1954, 1955 και 1956. Εκείνος ήταν μαθητής του οκταταξίου τότε Γυμνασίου στο Αίγιο και ο υποσημειούμενος στην Πάτρα! Οι Κατασκηνώσεις τότε είτε στον Ψαθόπυργο, είτε στον Νέο Ερινεό, είτε στο Λαμπίρι, είτε στο Δρέπανο, δηλ. πολύ κοντά στο Αίγιο, ήσαν κοινές για την Πάτρα και το Αίγιο! Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!
Ευχαριστώ Υμάς θερμώς, εάν με ακούσατε, και διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


Αίγιον, 28η Οκτωβρίου 2016, Ώρα 21.00'
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

9 σχόλια :

 1. ο Θεος είναι εμπορευμα των εξουσιων,τον εμπορεύονται για να χειραγωγουν τους βλακες,διοτι όταν δεχεσαι μια εξουσια ως υπαρκτη όταν ποτε δεν την εχεις δει με τα ματια σου,επομενο είναι να αποδεχεσαι και εξουσιες ανθρωπων που σε εκμεταλευονται πουλώντας σου θρησκείες και θεους,και μην τολμισει κανενας υποταγμενος ηλίθιος να πει το αντιθετο γιατι θα τον παρει ο διαολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ πιστεύω στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, γι' αυτό δεν με χειραγωγεί κανένας, γι' αυτό δεν υπήρξα ποτέ βλάκας.
   Επέλεξα την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μόνος μου, δεν με υποχρέωσε κανείς.
   Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν ασκεί καμία πίεση σε μένα.
   Αντίθετα η πολιτική εξουσία μου επιβάλλει ένα σωρό υποχρεώσεις:
   Φόρους,
   ΕΝΦΙΑ,
   Διόδια,
   Στράτευση,
   Εποχρεωτική εκπαίδευση,
   Εμβόλια κ.λ.π.

   Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ δεν υποβάλλει καμιά υποχρέωση στον Έλληνα πολίτη. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει και όποιον θέλει.
   Όποιος είναι πλανημένος και πιστεύει το αντίθετο, είθε ο Θεός να τον φωτίσει να γνωρίσει την αλήθεια.

   Διαγραφή
 2. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ.ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΘΑ ΖΕΙ.ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΥΓΟΥΝ ΑΟΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ Η ΟΧΙ ΤΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΗΨΗ,Η ΒΡΩΜΙΑ,Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ,Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.ΗΔΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ.ΑΝΩΜΑΛΟΙ,ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ,ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ,ΑΠΑΙΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ,ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ,ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑ.Ο ΘΕΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.ΣΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΑΘΕΟΣ,Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ.ΠΟΥ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΥΣΤΥΧΖΩΣ ΚΑΘΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ,ΚΑΙ ΛΗΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΖΟΩΔΗ ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΤΟΥ.ΜΟΝΟ Η ΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝΚ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι αντιπαθούντες την Ορθοδοξία, επειδή δεν μπορούν να καταλογίσουν τίποτε μεμπτό σ' αυτήν, αραδιάζουν ένα σωρό ψευτιές και ανοησίες εναντίον της.
  Τους προκαλώ να μου πουν τι κακό προκαλεί η Ορθοδοξία στην Ελλάδα και στους Έλληνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ποιος θεος ρε μαλακες τον ειδε κανεις σας ποτε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή εσένα δεν σε βλέπω, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχεις;;;
   Επειδή ο τυφλός δεν βλέπει το κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι αυτό το χρώμα δεν υπάρχει;;;
   Επειδή, δεν είδαμε τους πρωτόγονους ανθρώπους να τρώνε, αυτό σημαίνει ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν έτρωγαν;;;
   Τελικά, ποιοι είναι οι μαλάκες;;;

   Διαγραφή
  2. Εσύ 7:54 π.μ. που δεν είδες ποτέ τον κατασκευαστή, τον δημιουργό του ξύλινου τροχού είσαι ''μαλάκας'';

   Διαγραφή
 5. 7,54 ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑΣ.ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ?ΕΙΣΑΙ ΠΛΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΡΗΣΚΟΣ.Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΡΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ.ΘΕΟΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΑΧ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΘΕΟΣ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ?ΒΡΥΖΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΛΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΤΗΝ ΤΡΕΜΟΥΝ.ΑΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΒΛΑΚΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΗ ΑΣ ΠΟΥΜΕ!
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΙΩΝΕΤΑΙ!ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΑΝΕΙΣ, ΤΗΝ ΨΗΛΑΦΕΙΣ, ΤΗΝ ΓΕΥΕΣΑΙ.
  ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥ!
  ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ!
  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ!
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]