Σε ποια γλώσσα έγινε η συνομιλία Πιλάτου-Χριστού; Ένα θέμα που προβληματίζει πολλούς ερευνητές

Άραγε η συνομιλία μεταξύ του Πόντιου Πιλάτου και του Ιησού Χριστού έγινε στην Ελληνική γλώσσα;

Διαβάζοντας συγγράμματα 4 ευαγγελιστών μπορεί να υποθέσει κανείς πως...χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική. Ένα θέμα που προβληματίζει πολλούς ερευνητές…

Ας δούμε, όμως τι λένε ακριβώς οι 4 ευαγγελιστές

1. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ:

«… 11 Ο δε Ιησούς έστη έμπροσθεν τού ηγεμόνος· και επηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών λέγων·Σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; ο δε έφη αυτώ· Σύ λέγεις. 12 και εν τώ κατηγορείσθαι αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. 13 τότε λέγει αυτώ ο Πιλάτος· Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι; 14 και ουκ απεκρίθη αυτώ προς ουδέ έν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. 15 Κατά δε την εορτήν ειώθει ο ηγεμών απολύειν ένα τώ όχλω δέσμιον ον ήθελον. 16 είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραββάν. 17 συνηγμένων ούν αυτών είπεν αυτοίς ο Πιλάτος· Τίνα θέλετε απολύσω υμίν, Βαραββάν ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν; 18 ήδει γάρ ότι διά φθόνον παρέδωκαν αυτόν. 19 Καθημένου δε αυτού επί τού βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα· Μηδέν σοί και τώ δικαίω εκείνω· πολλά γάρ έπαθον σήμερον κατ” όναρ δι” αυτόν. 20 Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ίνα αιτήσωνται τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. 21 αποκριθείς δε ο ηγεμών είπεν αυτοίς· Τίνα θέλετε από των δύο απολύσω υμίν; οι δε είπον· Βαραββάν. 22 λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· Τί ούν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αυτώ πάντες· Σταυρωθήτω. 23 ο δε ηγεμών έφη· Τί γάρ κακόν εποίησεν; οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες· Σταυρωθήτω. 24 ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας απέναντι τού όχλου, λέγων· Αθώός ειμι από τού αίματος τού δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε. 25 και αποκριθείς πάς ο λαός είπε· Τό αίμα αυτού εφ” ημάς και επί τα τέκνα ημών. 26 τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν φραγελλώσας παρέδωκεν ίνα σταυρωθή…» (Ματθ. 27, 11-26).2. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ:

«1 Και ευθέως επί το πρωί συμβούλιον ποιήσαντες οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλον το συνέδριον, δήσαντες τον Ιησούν απήνεγκαν και παρέδωκαν τώ Πιλάτω. 2 και επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος· Σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ· Σύ λέγεις. 3 και κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά, αυτός δε ουδέν απεκρίνατο. 4 ο δε Πιλάτος πάλιν επηρώτα αυτόν λέγων· Ουκ αποκρίνη ουδέν; ίδε πόσα σου καταμαρτυρούσιν. 5 ο δε Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη, ώστε θαυμάζειν τον Πιλάτον. 6 Κατά δε εορτήν απέλυεν αυτοίς ένα δέσμιον όνπερ ητούντο. 7 ήν δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά των συστασιαστών δεδεμένος, οίτινες εν τή στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 και αναβοήσας ο όχλος ήρξατο αιτείσθαι καθώς αεί εποίει αυτοίς. 9 ο δε Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς λέγων· Θέλετε απολύσω υμίν τον βασιλέα των Ιουδαίων;

10 εγίνωσκε γάρ ότι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αυτόν οι αρχιερείς. 11 οι δε αρχιερείς ανέσεισαν τον όχλον ίνα μάλλον τον Βαραββάν απολύση αυτοίς. 12 ο δε Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπεν αυτοίς· Τί ούν θέλετε ποιήσω ον λέγετε τον βασιλέα των Ιουδαίων; 13 οι δε πάλιν έκραξαν· Σταύρωσον αυτόν. 14 ο δε Πιλάτος έλεγεν αυτοίς· Τί γάρ εποίησε κακόν; οι δε περισσοτέρως έκραξαν· Σταύρωσον αυτόν. 15 ο δε Πιλάτος βουλόμενος τώ όχλω το ικανόν ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν, και παρέδωκε τον Ιησούν φραγελλώσας ίνα σταυρωθή. (Μάρκ. 15, 1-15)3. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ:

«1 Και αναστάν άπαν το πλήθος αυτών ήγαγον αυτόν επί τον Πιλάτον. 2 ήρξαντο δε κατηγορείν αυτού λέγοντες· Τούτον εύρομεν διαστρέφοντα το έθνος και κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι, λέγοντα εαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι. 3 ο δε Πιλάτος ηρώτησεν αυτόν λέγων· Σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; ο δε αποκριθείς αυτώ έφη· Σύ λέγεις. 4 ο δε Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους ότι ουδέν ευρίσκω αίτιον εν τώ ανθρώπω τούτω. 5 οι δε επίσχυον λέγοντες ότι ανασείει τον λαόν διδάσκων καθ’ όλης της Ιουδαίας, αρξάμενος από της Γαλιλαίας έως ώδε. 6 Πιλάτος δε ακούσας Γαλιλαίαν επηρώτησεν ει ο άνθρωπος Γαλιλαίός εστι· 7 και επιγνούς ότι εκ της εξουσίας Ηρώδου εστίν, ανέπεμψεν αυτόν προς Ηρώδην, όντα και αυτόν εν Ιεροσολύμοις εν ταύταις ταίς ημέραις. 8 ο δε Ηρώδης ιδών τον Ιησούν εχάρη λίαν· ήν γάρ εξ ικανού θέλων ιδείν αυτόν διά το ακούειν αυτόν πολλά περί αυτού, και ήλπιζέ τι σημείον ιδείν υπ” αυτού γινόμενον. 9 επηρώτα δε αυτόν εν λόγοις ικανοίς· αυτός δε ουδέν απεκρίνατο αυτώ.

10 ειστήκεισαν δε οι γραμματείς και οι αρχιερείς εντόνως κατηγορούντες αυτού. 11 εξουθενήσας δε αυτόν ο Ηρώδης σύν τοίς στρατεύμασιν αυτού και εμπαίξας, περιβαλών αυτόν εσθήτα λαμπράν ανέπεμψεν αυτόν τώ Πιλάτω. 12 εγένοντο δε φίλοι ό τε Ηρώδης και ο Πιλάτος εν αυτή τή ημέρα μετ” αλλήλων· προϋπήρχον γάρ εν έχθρα όντες προς εαυτούς. 13Πιλάτος δε συγκαλεσάμενος τους αρχιερείς και τους άρχοντας και τον λαόν 14 είπε προς αυτούς· Προσηνέγκατέ μοι τον άνθρωπον τούτον ως αποστρέφοντα τον λαόν, και ιδού εγώ ενώπιον υμών ανακρίνας ουδέν εύρον εν τώ ανθρώπω τούτω αίτιον ών κατηγορείτε κατ” αυτού. 15 αλλ” ουδέ Ηρώδης· ανέπεμψα γάρ υμάς προς αυτόν· και ιδού ουδέν άξιον θανάτου εστί πεπραγμένον αυτώ. 16 παιδεύσας ούν αυτόν απολύσω. 17 ανάγκην δε είχεν απολύειν αυτοίς κατά εορτήν ένα. 18 ανέκραξαν δε παμπληθεί λέγοντες· Αίρε τούτον, απόλυσον δε ημίν Βαραββάν· 19 όστις ήν διά στάσιν τινά γενομένην εν τή πόλει και φόνον βεβλημένος εις την φυλακήν.

20 πάλιν ούν ο Πιλάτος προσεφώνησε, θέλων απολύσαι τον Ιησούν. 21 οι δε επεφώνουν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. 22 ο δε τρίτον είπε προς αυτούς· Τί γάρ κακόν εποίησεν ούτος; ουδέν άξιον θανάτου εύρον εν αυτώ· παιδεύσας ούν αυτόν απολύσω. 23 οι δε επέκειντο φωναίς μεγάλαις αιτούμενοι αυτόν σταυρωθήναι, και κατίσχυον αι φωναί αυτών και των αρχιερέων. 24 ο δε Πιλάτος επέκρινε γενέσθαι το αίτημα αυτών, 25 απέλυσε δε αυτοίς τον Βαραββάν τον διά στάσιν και φόνον βεβλημένον εις την φυλακήν, ον ητούντο, τον δε Ιησούν παρέδωκε τώ θελήματι αυτών..» (Λουκ. 23, 1-25)4. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ:

«… 29 εξήλθεν ούν ο Πιλάτος έξω προς αυτούς και είπε· Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά τού ανθρώπου τούτου;

30 απεκρίθησαν και είπον αυτώ· Ει μη ήν ούτος κακοποιός, ουκ αν σοι παρεδώκαμεν αυτόν. 31 είπεν ούν αυτοίς ο Πιλάτος· Λάβετε αυτόν υμείς και κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν. είπον ούν αυτώ οι Ιουδαίοι· Ημίν ουκ έξεστιν αποκτείναι ουδένα· 32 ίνα ο λόγος τού Ιησού πληρωθή ον είπε σημαίνων ποίω θανάτω ήμελλεν αποθνήσκειν. 33 Εισήλθεν ούν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ· Σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; 34 απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· Αφ” εαυτού σύ τούτο λέγεις ή άλλοι σοι είπον περί εμού; 35 απεκρίθη ο Πιλάτος· Μήτι εγώ Ιουδαίός ειμι; το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκάν σε εμοί· τι εποίησας; 36 απεκρίθη Ιησούς· Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ τού κόσμου τούτου· ει εκ τού κόσμου τούτου ήν η βασιλεία η εμή, οι υπηρέται αν οι εμοί ηγωνίζοντο, ίνα μη παραδοθώ τοίς Ιουδαίοις· νύν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εντεύθεν. 37 είπεν ούν αυτώ ο Πιλάτος· Ουκούν βασιλεύς εί σύ; απεκρίθη Ιησούς· Σύ λέγεις ότι βασιλεύς ειμι εγώ. εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τή αληθεία· πάς ο ών εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής. 38 λέγει αυτώ ο Πιλάτος· Τί εστιν αλήθεια; και τούτο ειπών πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτοίς· Εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτώ. 39 έστι δε συνήθεια υμίν ίνα ένα υμίν απολύσω εν τώ πάσχα· βούλεσθε ούν υμίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων;

40 εκραύγασαν ούν πάλιν πάντες λέγοντες· Μή τούτον αλλά τον Βαραββάν. ήν δε ο Βαραββάς ληστής» (Ιω. 18,29-40)

«1 Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. 2 και οι στρατιώται πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τή κεφαλή, και ιμάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν 3 και έλεγον· Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων· και εδίδουν αυτώ ραπίσματα. 4 εξήλθεν ούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτοίς· Ίδε άγω υμίν αυτόν έξω, ίνα γνώτε ότι εν αυτώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω. 5 εξήλθεν ούν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινον στέφανον και το πορφυρούν ιμάτιον, 6 και λέγει αυτοίς· Ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· Λάβετε αυτόν υμείς και σταυρώσατε· εγώ γάρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ αιτίαν.7 απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι· Ημείς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον οφείλει αποθανείν, ότι εαυτόν Θεού υιόν εποίησεν. 8 Ότε ούν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγον, μάλλον εφοβήθη, 9 και εισήλθεν εις το πραιτώριον πάλιν και λέγει τώ Ιησού· Πόθεν εί σύ; ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτώ.10 λέγει ούν αυτώ ο Πιλάτος· Εμοί ου λαλείς; ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε και εξουσίαν έχω απολύσαί σε; 11 απεκρίθη Ιησούς· Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ” εμού, ει μη ήν δεδομένον σοι άνωθεν· διά τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζονα αμαρτίαν έχει. 12 εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος απολύσαι αυτόν· οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες· Εάν τούτον απολύσης, ουκ εί φίλος τού Καίσαρος. πάς ο βασιλέα εαυτόν ποιών αντιλέγει τώ Καίσαρι. 13 ο ούν Πιλάτος ακούσας τούτον τον λόγον ήγαγεν έξω τον Ιησούν, και εκάθισεν επί τού βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστί δε Γαββαθά·14 ήν δε παρασκευή τού πάσχα, ώρα δε ωσεί έκτη· και λέγει τοίς Ιουδαίοις· Ίδε ο βασιλεύς υμών. 15 οι δε εκραύγασαν· Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· Τόν βασιλέα υμών σταυρώσω; απεκρίθησαν οι αρχιερείς· Ουκ έχομεν βασιλέα ει μη Καίσαρα. 16 τότε ούν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή…» (Ιω.19, 1-15).


Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

40 σχόλια :

 1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΡΥΦΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ»

  FRANCISCO ADRADOS ΙΣΠΑΝΟΣ (1922)

  https://scontent.fath4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14725736_1124976440920625_973888553025272883_n.jpg?oh=13535c7a28037cfa0c08d8f6bac8956c&oe=58AD7980

  ΞΕΡΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ...??

  ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ΤΙ ΛΕΝΕ ΑΡΑΓΕ??  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΝΑΘΕΜΑΣΕ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΙΣΑΔΙΑΚΟΣ ΕΑΝ ΖΟΥΣΕ ΤΟΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΑΒΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΕΣΥ ΕΤΣΙ ΚΟΝΤΟΣΤΟΥΠΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΑ ΨΩΦΑΓΕΣ ΚΑΤΩ ΣΑΝ ΤΗΝ ΜΥΓΑ ΜΙΣΑΔΙΑΚΕ ΒΡΑΧΥΣΩΜΕ ΜΑΥΡΙΔΕΡΕ ΓΥΦΤΟ

   Διαγραφή
  2. **************************************************************
   Ένας σχολιαστής ομιλεί για Εβραϊκά παραμύθια, δηλαδή ότι τα περί Πύργου της Βαβέλ είναι Εβραϊκά παραμύθια.
   Προσέξτε, κάνει, όμως, μιαν ερώτηση με την οποία δέχεται ότι τα περί Πύργου της Βαβέλ δεν είναι Εβραϊκά παραμύθια !!!
   Ιδού η ερώτηση:
   ''ΞΕΡΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ, ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ'';
   **************************************************************

   Διαγραφή
 2. οτι παραμυθι πουλασ κι'εσυ με τον γυφτο!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΕ ΓΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΔΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΑΧΛΑΜΑΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΚΩΛΙΑΖΕΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΑΡΑΓΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΑΝ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ Η ΤΟΝ ΕΙΡΩΝΕΥΤΟΥΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ??

   ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΛΜΟΥΔ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΙΜΑ ΣΑΝ ΡΑΤΣΑ,ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΟΧΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ..
   ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΙΕΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ...

   -IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες.

   "ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ." TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

   "Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί." Moed Kattan 17a .

   Οι εβραίοι μπορούν να πουν ψέμματα σε μη-εβραίους : Baba Kamma 113a. "Οι εβραίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψέμματα (τεχνάσματα) για να κατατροπώσουν έναν μη-εβραίο".

   - KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.

   - ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.

   -ΚERITHUTH (6B , σελ. 7Cool : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι Έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.

   Διαγραφή
  2. Κουράδα «παλίρροια»: Ονομάζεται η τεράστια κουράδα που βγάζεις και όταν πατάς το καζανάκι βλέπεις το νερό να ανεβαίνει με μανία μέχρι να γεμίσει όλη λεκάνη. Τοξική κουράδα: Είναι το είδος της κουράδας που σε κάνει να λιποθυμήσεις και να πέσεις από την λεκάνη και στη συνέχεια να ξυπνήσεις σε καραντίνα! Κουράδα «χειροβομβίδα»: Είναι το είδος της κουράδας που βγαίνει σε χιλιάδες κομμάτια το δευτερόλεπτο με εκρήξεις σκατών που γεμίζουν όλη τη λεκάνη. Κουράδα «9 μποφώρ»: Όταν κάθεσαι και κλάνεις για πολλή ώρα και δυνατά που δεν χρειάζεσαι πια χέσιμο. Κουράδα «όχι ρε πούστη!»: Χέζεις τόσο πολύ που σκουπίζεσαι μανιωδώς και τελικά μένεις χωρίς χαρτί, φωνάζοντας «ΟΧΙ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ!». Κουράδα «χωρίς τέλος»: Είναι το σκατό που συνεχίζει να βγαίνει σαν μπιζέλι και όταν ξεκινάς να σκουπίζεσαι το στομάχι σου γουργουρίζει και ξαναχέζεσαι! Η διαφορά με την κουράδα «δεύτερης ευκαιρίας» είναι ότι αναφέρεται σε 3-4 συνεχόμενες φορές! Κουράδα «αγγούρι»: Είναι το είδος της κουράδας που νιώθεις σαν να κάθισες σε ποδήλατο χωρίς σέλα. Συνήθως αυτή η αίσθηση κρατάει για ώρες. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
 4. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΥΓΑΝ ΟΛΟΙ!ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΚΗ ΕΜΕΙΝΑΝ!!ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ο ΨΕΥΤΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΟΝ ΕΚΡΑΞΕ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΥΤΟ ΕΙΔΕΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ??
   ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ??..ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΕΤΣΙ??

   ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΚΑΚΟΡΙΖΙΚΟ,ΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΤΙΣ 250,ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΑΑΑΑ...

   ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΠΩ ΜΕΣΑ,ΟΛΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ 100.000 ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΕΣ,ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ..

   ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΛΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΣΥ,ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΤΙΖΕΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ...

   ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ,ΤΙ ΚΑΘΟΜΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΕΔΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΑΔΙΚΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΖΑΡΙΑ..!!!!

   ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ...!!!!!

   Διαγραφή
  2. ζητω η ελλας το κολο σου πουλας

   Διαγραφή
  3. ΠΑΕΙ ΕΛΕΕΙΝΗ ΦΑΡΑ ΤΟ ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,ΤΟ ΡΥΑΚΙ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ...

   ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΠΟΛΛΑ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑΤΕ ΣΤΗ ΛΗΘΗ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ,ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ...

   Διαγραφή
  4. απο την οργη του του πεσε το πουλι του

   Διαγραφή
  5. και αφου του πεσε το πουλι
   του μρινρ η κοιλαρα η χοντρη

   Διαγραφή
  6. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΡΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ????????????????????ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΝ ΚΙ'ΕΣΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕΣ ΤΩΡΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. και μετα εφαγε αμελετητα τηγανητα
   του φουσκωσε η κοιλια
   και εκλανε δυνατα

   Διαγραφή
  8. το πρωι για πρωινο τρωει ενα βοδι γεμιστο
   ο κοντολαιμης ψωρρας το παιδοβουβαλο της χωρας

   Διαγραφή
  9. ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΦΤΟ ΑΥΤΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΑΙΩΝΙΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ,Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

   ΕΙΧΑΜΕ ΣΑΥΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 2% ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΠΑΙΤΗ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΤΟΥΣ,ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΝΕΕΣ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ....

   ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΜΟΝΑΧΑ ΜΕ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ,ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η «ΣΕΙΡΑ» ΜΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΔΑΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ,ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΛΑ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ,Η ΓΝΩΣΗ ΤΡΕΧΕΙ ΑΠ'ΑΚΡΗ Σ'ΑΚΡΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ,ΥΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΥΒΡΙΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΜΕΣΗ..

   ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ..!!!

   Διαγραφή
  10. HOME LIFOLAND Εξομολογήσεις ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Εξομολογήσεις Σε Αναζητώ Αφιερώσεις Starfax Αγαπητή Α, μπα; Naked City YouSendIt! #instalifo #lifopets #lifokitchen Επιστολές Puzzles Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι... ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ « Προηγούμενο Τυχαίο Επόμενο » 9.7.2013 | 15:02 Μιας και λεγαμε για χεσιμο : Το λεξικό της...κουράδας! Κουράδα «φάντασµα»: Ξέρεις ότι υπάρχει κουράδα. Ίχνη της θα βρεις στο χαρτί υγείας και τίποτα στη λεκάνη. Κουράδα «κομάντο»: Γλυστράει τόσο ομαλά και καθαρά που δεν τη νιώθεις. Κάνενα ίχνος στο χαρτί, πρέπει να κοιτάξεις στη λεκάνη για να σιγουρευτείς οτι βγήκε. Κουράδα «βδέλλα»: Μοιάζει πολύ με τη ζεστή πίσσα. Σκουπίζεις τον πισινό σου 12 φορές και ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Στο τέλος αναγκάζεσαι να βάλεις κωλόχαρτο στο εσώρουχό σου για να μη λερωθείς. Αυτό το είδος κουράδας αφήνει λεκέδες στη λεκάνη ακόμα και μετά από δυο φορές καζανάκι. Κουράδα «δεύτερη ευκαιρία»: Έχεις χέσει, έχεις σκουπιστεί και είσαι έτοιμος να σηκωθείς όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά...έχεις κι άλλο! Κουράδα «εγκεφαλικό»: Αυτό το είδος σκότωσε τον Έλβις. Δεν βγαίνει μέχρι να ιδρώσεις ολόκληρος, να τρέμεις και να κοκκινίσεις από το σφίξιμο. Προσοχή, προκαλεί εγκεφαλικό! Κουράδα «Gilly Diet»: Χέζεις τόσο πολύ που χάνεις 5 κιλά. Kουράδα άμεσης δράσης ή αλλιώς γνωστή σαν την κουράδα «αβγό»: Σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις κάτσει στη λεκάνη, γιατι αυτή η κουράδα βγαίνει κατευθείαν. Τις περισσότερες φορές έχει βγει το κεφάλι της απέξω πριν καλά καλά κατεβάσεις το παντελόνι σου. Έτσι νιώθεις ένα αβγό ανάμεσα στα πόδια σου. Κουράδα «Κινγκ Κονγκ»: Αυτή η κουράδα είναι τόσο μεγάλη που είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πέσει αν δεν τη κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό το είδος συνήθως συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι άλλου. Κουράδα «big splash»: Αυτή η κουράδα χτυπάει το νερό πλαγίως και κάνει ένα μεγάλο «πλατς» που βρέχονται τα κωλομέρια σου! Κουράδα «λόγια του αέρα»: Κάθεσαι επί ώρες και κλάνεις, αλλά σκατό γιοκ! Κουράδα τσιμέντο ή αλλιώς «ω Θεέ μου!»: Εύχεσαι να είχες πάρεις αναισθητικό πριν βγάλεις αυτή την κουράδα! Κουράδα «χέλι»: Αυτή η κουράδα είναι μαλακιά και με διάμετρο όσο ο αντίχειρας και είναι πάνω από 50 εκατοστά. Κουράδα «φελλός»: Ακόμα και μετά το τρίτο καζανάκι, ακόμα επιπλέει ατάραχο. ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Επίσης συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι φίλων. Κουράδα «ο καυτερός Μεξικάνος»: Ξέρεις οτι θα ξαναφάς όταν ο κώλος σου σταματάει να σε καίει. Κουράδα του μπεκρή: Φαινόμενο που παρατηρείται μια μέρα μετά από βραδιά μπύρας. Σε νορμάλ φάση, οι κουράδες σας δεν μυρίζουν πολύ, αλλά αυτή είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΒΡΩΜΕΡΗ! Και συνήθως είναι κάποιος απέξω που περιμένει να μπει στο μπάνιο. Αυτό το είδος επίσης συναντάται όταν είστε σε ξένο σπίτι. Κουράδα «η τρομαγμένη χελώνα» ή κουράδα «στρουθοκάμηλος»: Η συγεκριμένη κουράδα απλά ξεμυτίζει λίγο και μετά ξαναμπαίνει γρήγορα μέσα! Κουράδα «bungee jumping»: Αυτή η κουράδα θα κρεμαστεί όλη από τον κώλο σας μέχρι να πέσει στο νερό. Κουράδα «το δαχτυλίδι της φωτιάς»: Την συναντάς όταν έχεις φάει πραγματικά πικάντικο φαγητό και νιώθεις τον κώλο σου σαν αναπτήρα, έτοιμο να κάψει τα πάντα στην τουαλέτα. Κουράδα του σακάτη: Είναι το είδος της κουράδας που σε καθιστά ανάπηρο, όταν μετά από μιας ώρας χέσιμο τα πόδια σου έχουν μουδιάσει από τη μέση και κάτω. Κουράδα «τώωωωρα βρήκε;»: Είναι η κουράδα που σε πετυχαίνει όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση μέσα στο αμάξι σου. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
 5. Ε ΣΗΚΩ ΦΥΓΕ ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΔΙΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΣ ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ?ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ 10ΕΥΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΤΡΑΤΟ ΑΠΟ ΦΙΔΑΚΙΑ ΝΑ ΦΤΥΝΟΥΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ,, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΝΟΥΝ,ΝΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ,ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ,ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ..

   ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ??

   ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΥΚΟΛΟ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΟΥΒΑΛΗΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΣΠΗΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ…

   ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΣΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΣ,ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕ,ΑΛΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ…

   ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ.!!

   Διαγραφή
  2. Κουράδα «εγκεφαλικό»: Αυτό το είδος σκότωσε τον Έλβις. Δεν βγαίνει μέχρι να ιδρώσεις ολόκληρος, να τρέμεις και να κοκκινίσεις από το σφίξιμο. Προσοχή, προκαλεί εγκεφαλικό! Κουράδα «Gilly Diet»: Χέζεις τόσο πολύ που χάνεις 5 κιλά. Kουράδα άμεσης δράσης ή αλλιώς γνωστή σαν την κουράδα «αβγό»: Σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις κάτσει στη λεκάνη, γιατι αυτή η κουράδα βγαίνει κατευθείαν. Τις περισσότερες φορές έχει βγει το κεφάλι της απέξω πριν καλά καλά κατεβάσεις το παντελόνι σου. Έτσι νιώθεις ένα αβγό ανάμεσα στα πόδια σου. Κουράδα «Κινγκ Κονγκ»: Αυτή η κουράδα είναι τόσο μεγάλη που είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πέσει αν δεν τη κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό το είδος συνήθως συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι άλλου. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
  3. Αν φύγει, θα μας λείψει η διασκέδαση που μας προσφέρει και μάλιστα δωρεάν. Εμένα μου αρέσει να ακούω φλυαρίες.

   Διαγραφή
 6. ΤΙ ΝΕΙΠΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ?? ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ????????ΓΙ ΒΑΛΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΠΟΝΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗΠΩΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ???

   ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ..!!!

   ΜΗΠΩΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ???

   ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΠΑΙΞΟΥΝ ΠΟΝΗΡΟΙ ΜΕΡΙΚΟΙ..

   1=ΜΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ..
   2=Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..
   3=ΤΟ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ,ΑΦΟΥ ΔΩΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ....

   ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΕΚΦΥΓΗΣ,ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ...

   ΒΑΛΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ...!!!
   ΠΕΡΙΜΕΝΩ...!!!!


   Διαγραφή
  2. HOME LIFOLAND Εξομολογήσεις ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Εξομολογήσεις Σε Αναζητώ Αφιερώσεις Starfax Αγαπητή Α, μπα; Naked City YouSendIt! #instalifo #lifopets #lifokitchen Επιστολές Puzzles Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι... ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ « Προηγούμενο Τυχαίο Επόμενο » 9.7.2013 | 15:02 Μιας και λεγαμε για χεσιμο : Το λεξικό της...κουράδας! Κουράδα «φάντασµα»: Ξέρεις ότι υπάρχει κουράδα. Ίχνη της θα βρεις στο χαρτί υγείας και τίποτα στη λεκάνη. Κουράδα «κομάντο»: Γλυστράει τόσο ομαλά και καθαρά που δεν τη νιώθεις. Κάνενα ίχνος στο χαρτί, πρέπει να κοιτάξεις στη λεκάνη για να σιγουρευτείς οτι βγήκε. Κουράδα «βδέλλα»: Μοιάζει πολύ με τη ζεστή πίσσα. Σκουπίζεις τον πισινό σου 12 φορές και ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Στο τέλος αναγκάζεσαι να βάλεις κωλόχαρτο στο εσώρουχό σου για να μη λερωθείς. Αυτό το είδος κουράδας αφήνει λεκέδες στη λεκάνη ακόμα και μετά από δυο φορές καζανάκι. Κουράδα «δεύτερη ευκαιρία»: Έχεις χέσει, έχεις σκουπιστεί και είσαι έτοιμος να σηκωθείς όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά...έχεις κι άλλο! Κουράδα «εγκεφαλικό»: Αυτό το είδος σκότωσε τον Έλβις. Δεν βγαίνει μέχρι να ιδρώσεις ολόκληρος, να τρέμεις και να κοκκινίσεις από το σφίξιμο. Προσοχή, προκαλεί εγκεφαλικό! Κουράδα «Gilly Diet»: Χέζεις τόσο πολύ που χάνεις 5 κιλά. Kουράδα άμεσης δράσης ή αλλιώς γνωστή σαν την κουράδα «αβγό»: Σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις κάτσει στη λεκάνη, γιατι αυτή η κουράδα βγαίνει κατευθείαν. Τις περισσότερες φορές έχει βγει το κεφάλι της απέξω πριν καλά καλά κατεβάσεις το παντελόνι σου. Έτσι νιώθεις ένα αβγό ανάμεσα στα πόδια σου. Κουράδα «Κινγκ Κονγκ»: Αυτή η κουράδα είναι τόσο μεγάλη που είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πέσει αν δεν τη κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό το είδος συνήθως συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι άλλου. Κουράδα «big splash»: Αυτή η κουράδα χτυπάει το νερό πλαγίως και κάνει ένα μεγάλο «πλατς» που βρέχονται τα κωλομέρια σου! Κουράδα «λόγια του αέρα»: Κάθεσαι επί ώρες και κλάνεις, αλλά σκατό γιοκ! Κουράδα τσιμέντο ή αλλιώς «ω Θεέ μου!»: Εύχεσαι να είχες πάρεις αναισθητικό πριν βγάλεις αυτή την κουράδα! Κουράδα «χέλι»: Αυτή η κουράδα είναι μαλακιά και με διάμετρο όσο ο αντίχειρας και είναι πάνω από 50 εκατοστά. Κουράδα «φελλός»: Ακόμα και μετά το τρίτο καζανάκι, ακόμα επιπλέει ατάραχο. ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Επίσης συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι φίλων. Κουράδα «ο καυτερός Μεξικάνος»: Ξέρεις οτι θα ξαναφάς όταν ο κώλος σου σταματάει να σε καίει. Κουράδα του μπεκρή: Φαινόμενο που παρατηρείται μια μέρα μετά από βραδιά μπύρας. Σε νορμάλ φάση, οι κουράδες σας δεν μυρίζουν πολύ, αλλά αυτή είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΒΡΩΜΕΡΗ! Και συνήθως είναι κάποιος απέξω που περιμένει να μπει στο μπάνιο. Αυτό το είδος επίσης συναντάται όταν είστε σε ξένο σπίτι. Κουράδα «η τρομαγμένη χελώνα» ή κουράδα «στρουθοκάμηλος»: Η συγεκριμένη κουράδα απλά ξεμυτίζει λίγο και μετά ξαναμπαίνει γρήγορα μέσα! Κουράδα «bungee jumping»: Αυτή η κουράδα θα κρεμαστεί όλη από τον κώλο σας μέχρι να πέσει στο νερό. Κουράδα «το δαχτυλίδι της φωτιάς»: Την συναντάς όταν έχεις φάει πραγματικά πικάντικο φαγητό και νιώθεις τον κώλο σου σαν αναπτήρα, έτοιμο να κάψει τα πάντα στην τουαλέτα. Κουράδα του σακάτη: Είναι το είδος της κουράδας που σε καθιστά ανάπηρο, όταν μετά από μιας ώρας χέσιμο τα πόδια σου έχουν μουδιάσει από τη μέση και κάτω. Κουράδα «τώωωωρα βρήκε;»: Είναι η κουράδα που σε πετυχαίνει όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση μέσα στο αμάξι σου. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
  3. ΡΕ ΤΙ ΜΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΦΟΡΑΣ?ΠΟΤΕ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΕΣΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ??????????ΜΟΛΙΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΒΡΑΙΚΗ ΠΡΟΒΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. ΤΩΡΑ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟ.......

   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  5. ΜΠΑ................... ΜΟΡΦΕΑ ΣΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΧΑΣΙΚΛΗ

   Διαγραφή
  6. ΚΑΙ ΓΕΡΟΠΟΥΣΤΡΟΝΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!!!!!!!!!!!ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΔΩΣΙΛΟΓΕ!!!!!!!!!!1

   Διαγραφή
 7. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΑΚΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΝ ΨΩΡΡΑ ΨΩΡΙΛΛΗ 1+1 ΜΙΛΚΟ
  --------------------------------------

  Κουράδα «κομάντο»: Γλυστράει τόσο ομαλά και καθαρά που δεν τη νιώθεις. Κάνενα ίχνος στο χαρτί, πρέπει να κοιτάξεις στη λεκάνη για να σιγουρευτείς οτι βγήκε.

  Πηγή: www.lifo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΑΡΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ....

   «Οι εβραίοι είναι κτήνη, οι συναγωγές τους χοιροστάσια που πρέπει να τα πυρπολήσουμε….ζουν από το κακό….είναι ζώα κακά που πρέπει να τα κυνηγήσουμε, όπως τα λυσσασμένα σκυλιά…»
   Λούθηρος

   «Ανήκουν αυτοί οι περιτετμημένοι εις την φυλή των Ναφθαλείμ ή του Ησαχάρ, πολύ ολίγο με ενδιαφέρει, αυτοί εν πάση περιπτώσει είναι οι πλέον λωποδύτες, οι οποίοι ρυπαίνουν την επιφάνεια της γης…»
   Βολταίρος

   «…δεν θα βρείτε στους εβραίους παρά ένα λαό αμαθή και βάρβαρο ο οποίος συγκεντρώνει από πολλού την πλέον αισχρή φιλαργυρία, την απεχθή δεισιδαιμονία με το ακατανίκητο μίσος για όλους τους λαούς οι οποίοι τον ανέχονται και τον πλουτίζουν…»
   Βολταίρος

   «Ο εβραίος είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας. Είναι αναγκαίο να στείλουμε αυτήν την ράτσα πίσω στην Ασία ή να την εξοντώσουμε…»
   Πιέρ Ζοζέφ Προυντόν

   «Οι εβραίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ιδιαίτεροι άνθρωποι. Είναι ένα κράτος εν κράτει. Οι εβραίοι είναι οι αρχιληστές των σύγχρονων καιρών. Είναι τα ψοφίμια της ανθρωπότητας.
   Μέγας Ναπολέων

   «Οι εβραίοι είναι μια τόσο καταστρεπτική, λεπρώδης και ολέθρια γενιά που αξίζει να εξολοθρευτεί πριν γεννηθεί»
   Τζορντάνο Μπρούνο

   «Η δράσις των εβραίων είναι η πλέον επικίνδυνη και από τους φανερούς αντιπάλους του Αμερικανικού Έθνους…»
   Τζορτζ Ουάσινγκτον

   «Σε οποιαδήποτε χώρα και αν εγκαταστάθηκαν οι εβραίοι σε μεγάλο αριθμό, κατέβασαν το επίπεδο της ηθικής…»
   Βενιαμίν Φραγκλίνος

   Διαγραφή
  2. HOME LIFOLAND Εξομολογήσεις ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Εξομολογήσεις Σε Αναζητώ Αφιερώσεις Starfax Αγαπητή Α, μπα; Naked City YouSendIt! #instalifo #lifopets #lifokitchen Επιστολές Puzzles Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι... ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ « Προηγούμενο Τυχαίο Επόμενο » 9.7.2013 | 15:02 Μιας και λεγαμε για χεσιμο : Το λεξικό της...κουράδας! Κουράδα «φάντασµα»: Ξέρεις ότι υπάρχει κουράδα. Ίχνη της θα βρεις στο χαρτί υγείας και τίποτα στη λεκάνη. Κουράδα «κομάντο»: Γλυστράει τόσο ομαλά και καθαρά που δεν τη νιώθεις. Κάνενα ίχνος στο χαρτί, πρέπει να κοιτάξεις στη λεκάνη για να σιγουρευτείς οτι βγήκε. Κουράδα «βδέλλα»: Μοιάζει πολύ με τη ζεστή πίσσα. Σκουπίζεις τον πισινό σου 12 φορές και ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Στο τέλος αναγκάζεσαι να βάλεις κωλόχαρτο στο εσώρουχό σου για να μη λερωθείς. Αυτό το είδος κουράδας αφήνει λεκέδες στη λεκάνη ακόμα και μετά από δυο φορές καζανάκι. Κουράδα «δεύτερη ευκαιρία»: Έχεις χέσει, έχεις σκουπιστεί και είσαι έτοιμος να σηκωθείς όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά...έχεις κι άλλο! Κουράδα «εγκεφαλικό»: Αυτό το είδος σκότωσε τον Έλβις. Δεν βγαίνει μέχρι να ιδρώσεις ολόκληρος, να τρέμεις και να κοκκινίσεις από το σφίξιμο. Προσοχή, προκαλεί εγκεφαλικό! Κουράδα «Gilly Diet»: Χέζεις τόσο πολύ που χάνεις 5 κιλά. Kουράδα άμεσης δράσης ή αλλιώς γνωστή σαν την κουράδα «αβγό»: Σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις κάτσει στη λεκάνη, γιατι αυτή η κουράδα βγαίνει κατευθείαν. Τις περισσότερες φορές έχει βγει το κεφάλι της απέξω πριν καλά καλά κατεβάσεις το παντελόνι σου. Έτσι νιώθεις ένα αβγό ανάμεσα στα πόδια σου. Κουράδα «Κινγκ Κονγκ»: Αυτή η κουράδα είναι τόσο μεγάλη που είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πέσει αν δεν τη κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό το είδος συνήθως συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι άλλου. Κουράδα «big splash»: Αυτή η κουράδα χτυπάει το νερό πλαγίως και κάνει ένα μεγάλο «πλατς» που βρέχονται τα κωλομέρια σου! Κουράδα «λόγια του αέρα»: Κάθεσαι επί ώρες και κλάνεις, αλλά σκατό γιοκ! Κουράδα τσιμέντο ή αλλιώς «ω Θεέ μου!»: Εύχεσαι να είχες πάρεις αναισθητικό πριν βγάλεις αυτή την κουράδα! Κουράδα «χέλι»: Αυτή η κουράδα είναι μαλακιά και με διάμετρο όσο ο αντίχειρας και είναι πάνω από 50 εκατοστά. Κουράδα «φελλός»: Ακόμα και μετά το τρίτο καζανάκι, ακόμα επιπλέει ατάραχο. ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Επίσης συμβαίνει όταν είσαι σε σπίτι φίλων. Κουράδα «ο καυτερός Μεξικάνος»: Ξέρεις οτι θα ξαναφάς όταν ο κώλος σου σταματάει να σε καίει. Κουράδα του μπεκρή: Φαινόμενο που παρατηρείται μια μέρα μετά από βραδιά μπύρας. Σε νορμάλ φάση, οι κουράδες σας δεν μυρίζουν πολύ, αλλά αυτή είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΒΡΩΜΕΡΗ! Και συνήθως είναι κάποιος απέξω που περιμένει να μπει στο μπάνιο. Αυτό το είδος επίσης συναντάται όταν είστε σε ξένο σπίτι. Κουράδα «η τρομαγμένη χελώνα» ή κουράδα «στρουθοκάμηλος»: Η συγεκριμένη κουράδα απλά ξεμυτίζει λίγο και μετά ξαναμπαίνει γρήγορα μέσα! Κουράδα «bungee jumping»: Αυτή η κουράδα θα κρεμαστεί όλη από τον κώλο σας μέχρι να πέσει στο νερό. Κουράδα «το δαχτυλίδι της φωτιάς»: Την συναντάς όταν έχεις φάει πραγματικά πικάντικο φαγητό και νιώθεις τον κώλο σου σαν αναπτήρα, έτοιμο να κάψει τα πάντα στην τουαλέτα. Κουράδα του σακάτη: Είναι το είδος της κουράδας που σε καθιστά ανάπηρο, όταν μετά από μιας ώρας χέσιμο τα πόδια σου έχουν μουδιάσει από τη μέση και κάτω. Κουράδα «τώωωωρα βρήκε;»: Είναι η κουράδα που σε πετυχαίνει όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση μέσα στο αμάξι σου. Πηγή: www.lifo.gr

   Διαγραφή
 8. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΦΟΥΤΑΝΕΣ ΕΒΡΑΙΕΣ ΤΙΣ ΕΙΧΑ,ΤΩΡΑ ΗΡΘΑΝ ΚΑΜΙΑ 30ΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ....

  ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΑΣ,ΕΓΩ ΤΕΛΕΙΩΣΑ..!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΤΕ ΧΑΣΙΚΛΗ ΚΑΛΗΜΥΧΤΑ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΕΧΕΙΣ ΝΕΥΡΑ ΜΗ ΔΕΡΝΕΙΣ ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ

   Διαγραφή
  2. Ο ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ?????????????ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ,ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  3. 1.20 ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ!!!!!!!!!!ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ Η ΠΟΥΣΤΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΡΙΜΩΧΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ!!!!!!!!!!!!!!ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

   Διαγραφή
 9. ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΒΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΜΟΓΙΟ????????????ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΟΛΙΟ 3 ΦΟΡΕΣ????????ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΣΑΝ ΚΙ'ΕΣΕΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΒΙΚΗΗΗΗ? ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΡΙΞΩ ΕΝΑ ΤΣΙΒΙΚΙΙΙΙΙ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΒΡΑΙΕ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ρε γύφτο ψώρρα, μας τα ζάλισες πάλι λαμόγιο, οι εβραίοι μια χαρά είναι οι άνθρωποι εσείς είσθε όλοι σας ψυχοπαθείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]