Με νόμο της κυβέρνησης πλέον, οι παράνομοι μετανάστες μπορούν να παραμείνουν στην χώρα χωρίς άδεια διαμονής.

Το ΦΕΚ υπέπεσε στην αντίληψη μας και πραγματικά μας έχει προκαλέσει μεγάλες απορίες για την ορθή διαδικασία και την νομιμότητα κάποιων αποφάσεων του νομοθετικού σώματος της κυβέρνησης.

Η ερώτηση λοιπόν είναι προς την κυβέρνηση:

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ εκδόθηκε στα τέλη Αυγούστου του 2016… Όπως είναι εμφανές με μια πρώτη ανάγνωση και όσες γνώσεις έχουμε, είναι σαν να ανοίγει παράθυρο μόνιμης παραμονής σε μετανάστες (δεν ορίζει στο παρόν φύλο καταγωγή) άνευ ορθού ελέγχου και άνευ νόμιμων εγγράφων και δεν εμφανίζεται και περιορισμός σε αριθμό.

Μπορεί κάποιος από κυβέρνηση να μας αναφέρει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Είναι νόμος που ενισχύει το «ανοίξαμε και σας περιμένουμε» με γνώμονα τα εργατικά χέρια (προφανώς εν είδος δουλείας καθώς δεν θα έχουν νόμιμα δικαιώματα).

Το ζήτημα είναι σοβαρό και ισχύει κανονικότατα πλέον ως νόμος του Ελληνικού κράτους. Ειδικά αυτή την περίοδο που βαλλόμαστε από όλη την Ε.Ε και αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ροών, η απορία μας είναι ποιό το σκεπτικό του νόμου και πώς ακριβώς δεν παραβίαζεται το Ελληνικό σύνταγμα με τέτοιες παράδοξες παραγράφους;

Παραθέτουμε το εδάφιο παρακάτω καθώς και τον σχετικό νόμο:ΦΕΚ Αρ. Φύλου 2671 26.8.2016

Τις διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 13Α
του νόμου 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α 80), η οποία
προβλέπει την κατ’ εξαίρεση και υπό όρους απασχόληση
πολιτών τρίτων χωρών που στερούνται τίτλου διαμονής
στην χώρα, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών
της αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή εισήχθηκε με
το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 (Α’ 78).

============================
Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως:
«Άρθρο 13α
Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται−τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160),
β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.

2. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζόμενων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης.

Σε περίπτωση που .. έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει, βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011, εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 6. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Οι πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων αναβλήθηκε η απομάκρυνση, υποβάλλουν στην Περιφέρεια του τόπου διαμονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2631). Η Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά τόπον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των εργατών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

geopolitics.com

unpolitical


katohika.gr

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ,ΑΛΕΣΤΕ.ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. KAΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΨΗΦΙΖΩ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΣΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΜΟΥ 77 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΗ ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ 56 ΧΡΟΝΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΛΑ Ε ΛΟΙΠΟΝ ΣΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΥΡΑΕΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΕΙ ΜΕ ΤΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ ΚΩΛΟΤΣΙΓΑΡΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΑΦΟΥ ΑΠΟ 1600 ΚΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 923 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 48 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΝΑ ΕΝΣΗΜΑ.
  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΑ....ΣΩ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΛΕΩ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΜΑΚΑΚΑ ΤΡΟΜΠΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΩΛΟΓΕΡΟΣ....ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΟΛΕΡΙΑΣΕΙ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ....ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΞΕΣΚΙΣΤΕ ΤΑ ΑΠΛΥΤΑ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΔΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΩ-ΒΡΩΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΡΙΟΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ...ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΣΛΑΝΟΦΑΣΙΣΤΩΝ ΑΡΑΠΑΔΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΟΥΤΕ ΠΕΤΡΑ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΟΧΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 2 ΚΑΙ 3 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.....ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΤΕ ΕΤΣΙ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣ. ΑΣ ΚΑΘΗΣΕΙ Ο ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΑΚΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΟΥΥΥΣΤ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΙ ΕΓΩ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕ ΠΟΥΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕ ΛΕΝΕ ΜΑΛΑΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΥΡΙΖΑ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ. ΤΑ ΕΒΛΕΠΑ ΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΡΛΙΖΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΛΥΤΟΥΣ. ΣΑΜΑΡΑ ΤΟ ΕΙΧΑ ΡΙΞΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΤΑΚΙΜΙΑΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΟΠΑΣΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΛΥΤΟΙ Ν΄ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ..

   Διαγραφή
 5. ΟΙ ΜΚΟ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΕΣ, ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ, ΑΝΗΨΙΑ, ΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΧΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]