Μαρινόπουλος: Αυτό είναι το σχέδιο - Κούρεμα και 250 δόσεις

Κούρεμα που φτάνει ως και το μισό των χρεών προς προμηθευτές, τράπεζες, δήμους και ΔΕΚΟ, νέα χρηματοδότηση σχεδόν μισού δισ. αλλά και 250 δόσεις...

για την αποπληρωμή χρεών προς το δημόσιο και τα ταμεία περιλαμβάνει το πρόγραμμα εξυγίανσης της εταιρείας Μαρινόπουλος.
Σύμφωνα με την “Ημερησία” το βάρος τώρα στρέφεται στην έγκαιρη συγκέντρωση της συναίνεσης του 60% των πιστωτών μέσα στην μέρα, προκειμένου να κατατεθεί αύριο Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, η αίτηση υπαγωγής στο 106Β στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές: Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές που ανέρχονται σε 647,15 εκατ. ευρώ διαγράφονται κατά 50% και το υπόλοιπο 50% θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 60 ημερών. Απαιτήσεις που θεωρούνται μη ουσιώδεις δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.
Οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (53,3 εκατ. ευρώ και 67,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα): Θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Οφειλές προς ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και ιδιωτικούς παρόχους: Κουρεύονται» κατά 50% και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου Carrefour: Απομειώνονται κατά 92,21% (ήτοι ποσό περίπου 148 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο (ήτοι περίπου 12,5 εκατ. ευρώ) θα πληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οφειλές προς τράπεζες:
Alpha Bank: Από τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 146,9 εκατ. ευρώ, 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στον Μαρινόπουλο και διαγράφονται πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα 120 εκατ. ευρώ τα αναλαμβάνει η νέα εταιρεία υπό τον νέο επενδυτή (Σκλαβενίτης). Η εξόφληση του υπόλοιπου όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.
Eurobank (οφειλές ύψους 18,3 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται σε εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.
Εθνική Τράπεζα (οφειλές ύψους 31,24 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται σε εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.
Εθνική Leasing (οφειλές 12,41 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών
Πειραιώς Leasing (οφειλές 16,30 εκατ. ευρώ): Μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών

Υποχρεώσεις προς εκμισθωτές (την 30/6/2016 ανέρχονταν σε 76,155 εκατ. ευρώ): Μεταβιβάζονται στο σύνολό τους στη νέα εταιρεία. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν ήδη εξοφληθεί μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου θα γίνει ως εξής: oι εκμισθωτές με υπόλοιπο έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ με υπόλοιπο από 50.000 έως 200.000 ευρώ ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και με υπόλοιπο πάνω από 200.000 ευρώ σε 36 δόσεις από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οφειλές προς την εταιρεία «Ζήνων Ακίνητα υπό Ειδική Εκκαθάριση» θα υποστούν κούρεμα 40%.
Νέα χρηματοδότηση: Θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που βάζει ο Σκλαβενίτης. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα γίνει μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο Σκλαβενίτης θα καταβάλει 77 εκατ. ευρώ πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ έως και τις 31/12/2019.
Αναδιάρθρωση δανείων: Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της νέας εταιρείας πλην της Crish Carry)
Εργαζόμενοι: Μεταβιβάζονται όλες οι ενεργές συμβάσεις έως τις 30/06/2016, δηλαδή το σύνολο των 10.800 εργαζομένων της αλυσίδας στη νέα εταιρεία. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζομένους την 30.6.2016, που ανέρχονταν στο ποσό των €6.352.126,79, έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης.
Επιπλέον, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα, όλα τα σήματα, οι άδειες χρήσης και τα λοιπά αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά και το δίκτυο των franchise καταστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σκλαβενίτης εξετάζει να επανεξετάσει τους όρους στις συμβάσεις του Franchise. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το «κούρεμα» των ενέγγυων πιστωτών εξαιρείται η εταιρεία Τσατσαρωνάκης, η οποία έχει εμπράγματη εξασφάλιση σε ακίνητο και θα εξοφληθεί στο σύνολό της. Τέλος, να σημειωθεί πως το ύψος των οφειλών της Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1,18 δισ. ευρώ μεταφέρεται στην νέα εταιρεία που αντιστοιχεί στο 79,4% των οφειλών. Οφειλές ύψους περίπου 307 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν στη Μαρινόπουλος και θα διαγραφούν σε ποσοστό 98,2% και οι υπόλοιπες θα αποπληρωθούν σε 120 ισόποσες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση εξαλείψεως του ενεργητικού της Μαρινόπουλος οι οφειλές θα διαγραφούν στο 100%. Την ίδια τύχη θα έχουν οι συμβάσεις που θα παραμείνουν στη Μαρινόπουλος, οι οποίες θεωρούνται αυτοδικαίως και αζημίως λυθείσες.

Σε 250 μηνιαίες δόσεις η εξόφληση Δημοσίου και Ταμείων

Διαγράφονται τόκοι, προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις. Εξοφλείται σε 250 μηνιαίες δόσεις η αρχική οφειλή. Κούρεμα 50% σε χρέη προς ΟΤΑ και εταιρείες Κοινής Ωφέλειας. Εξόφληση του υπολοίπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Οι υποχρεώσεις που είχαν κατά την 30.06.2016 οι υπό εξυγίανση αλυσίδες super market προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους καθώς και προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή της αρχικής οφειλής στο σύνολό της. Τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις διαγράφονται σε ποσοστό 100%.
Οι υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%).

Η εξόφληση τόσο της εφορίας όσο και των ασφαλιστικών ταμείων θα διενεργηθεί σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας.
Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Όσον αφορά στις οφειλές των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:
- διαγράφονται σε ποσοστό 50% τα χρέη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης), αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων. Αυτό αφορά τόσο στις απαιτήσεις που υπήρχαν στις 30/6 όσο και αυτές που δημιουργήθηκαν από 1η Ιουλίου ως και την ημέρα εκδίκασης.
- διαγράφονται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κ.λπ)., που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου.
- Μετά τη διαγραφή του 50%, οι εναπομείνασες υποχρεώσεις και οφειλές ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε τριάντα έξι [36] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας συμφωνίας. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Χωρίς φόρο η μεταβίβαση των συμβάσεων leasing
Η Μαρινόπουλος, η Ελληνικές Υπεραγορές και οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπογράψουν κάθε απαιτούμενη πράξη για τη μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Πτωχευτικού Κώδικα, η μεταβίβαση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσεται αυτοδικαίως από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου. Σε περίπτωση όμως που τυχόν αρθεί η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για τις συμβάσεις sale and lease back ακινήτων, υπόχρεη για την καταβολή του θα είναι η Ελληνικές Υπεραγορές.

Πώς θα αποπληρωθούν οι εκμισθωτές ακινήτων
Το σύνολο των οφειλών των Μαρινόπουλος ΑΕ (76,15 εκατ.), Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν σε εκμισθωτές ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 80 εκατ. Μέρος τους έχει ήδη εξοφληθεί μέχρι σήμερα μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής:
(Α) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
(Β) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης πάνω από 50.000 και έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
(Γ) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης πάνω από 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Ειδικά για τη «Ζήνων Ακίνητα ΑΕ υπό ειδική διαχείριση», η οποία εκμισθώνει στη Μαρινόπουλος ΑΕ περισσότερα του ενός καταστήματα, συγκριτικά μεγάλης εκμισθωμένης επιφάνειας, επήλθε συμφωνία με την οποία αποδέχεται και συναινεί στην απομείωση της απαίτησής της κατά 40%. Το υπόλοιπο της οφειλής μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]